Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. јануара 2023. године,  д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 90. тачка 7. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова број: И-С/М-020-7/21 од 6. августа 2021. године, који је донио министар унутрашњих послова у Влади Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Душан Петковић из Вишеграда дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 90. став 7. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова број И-С/М-020-7/21 од 6. августа 2021. године, који је донио министар унутрашњих послова у Влади Републике Српске. У иницијативи и допуни иницијативе наводи се да оспорена одредба овог правилника није у сагласности са чланом 61. тачка 8. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19), којим је прописано да полицијски службеник има право на правично поступање, без обзира на пол, расу, национално или друштвено поријекло, религију, ентитетско држављанство, политичко или друго увјерење, рођење, доб, имовински, брачни или други статус. Давалац иницијативе истиче да је чланом 11. овог закона дато овлашћење министру унутрашњих послова да донесе предметни правилник, којим су, поред осталог, утврђени услови за обављање послова на појединим радним мјестима. Међутим, оспореном нормом овог општег акта његов доносилац је, по мишљењу даваоца иницијативе, прописујући изузетак у погледу потребне стручне спреме прописане овим правилником, нарушио гаранције из члана 33. и члана 39. Устава, односно право грађана да под једнаким условима буду примљени у јавну службу и да су им под једнаким условима доступни радно мјесто и функција. Повреду ових уставних норми давалац иницијативе образлаже са аспекта примјене оспорене одредбе Правилника у конкретном случају, те истиче да, иако прописује изузетак, оспорена одредба је у пракси постала правило, чиме се негирају услови који су већ утврђени истим правилником, и даје дискреционо право руководиоцима Министарства унутрашњих послова да распоређују полицијске службенике који немају одговарајућу стручну спрему за одређено радно мјесто.

У одговору на иницијативу који је доставило Министарство унутрашњих послова наводи се да је оспорени правилник донесен на основу овлашћења из релевантних одредаба Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ број 115/18) и Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19), да је усклађен са Уредбом о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/09 и 105/11), те да министар унутрашњих послова одређује посебне услове за обављање послова и задатака радних мјеста утврђених предметним правилником. Надаље, у одговору се истиче да поједини послови и задаци радних мјеста систематизованих оспореним правилником представљају оперативне послове са високим степеном сложености, за које није довољно само ускладити услове у погледу стручне спреме прописане Правилником, већ се за извршавање истих кроз праксу указала потреба да извршиоци посједују и друге карактеристике, а које у изузетним случајевима представљају преовладавајући фактор у процјени способности за обављање одређених послова и задатака у односу на стручну спрему коју извршилац посједује. Из овог разлога је, како се наводи, нормирана оспорена одредба Правилника, која предвиђа изузетак у посебним случајевима. Ова норма је, по мишљењу доносиоца предметног правилника, потпуно легитимна и оправдана, те не долази у сукоб са нормама које прописују основне услове, уз њену рестриктивну примјену, како је то и прописано. 

      

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова број И-С/М-020-7/21 од 6. августа 2021. године донио је министар унутрашњих послова у Влади Републике Српске на основу члана 63. став 1. и члана 75. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ број 115/18), чл. 11. и 75. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19) и члана 29. став 1. Уредбе о критеријумима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 109/19). Оспореним чланом 90. став 7. овог правилника прописано је да изузетно полицијски службеници који немају прописану врсту стручне спреме у складу са овим правилником могу бити распоређени на радна мјеста под условом да се ради о посебним условима и задацима за које није могуће ускладити услове радног мјеста и ефикасно извршавање послова и задатака.

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одредбе предметног правилника Суд је имао у виду да према члану 97. став 2. Устава, министарства и други републички органи управе спроводе законе и друге прописе и опште акте Народне скупштине и Владе, рјешавају у управним стварима, врше управни надзор и обављају друге управне послове утврђене законом. 

Поред тога, према члану 63. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ број 115/18) органи управе доносе правилнике, наредбе, упутства и друге опште акте, а правилником се разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе. Чланом 64. истог закона прописано је да органи управе могу доносити прописе из члана 63. овог закона само када су за то изричито овлашћени законом или прописом Владе.

Законом о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19), који је означен као правни основ за доношење оспореног правилника, уређени су надлежност, дјелокруг, основи организације и руковођења у Министарству унутрашњих послова, полицијски и други унутрашњи послови из надлежности овог министарства, основни принципи у примјени полицијских овлашћења, дужности и права из радних односа, пријем у радни однос у Министарство полицијских службеника, државних службеника и намјештеника, радни услови полицијских службеника, дисциплинска и материјална одговорност полицијских службеника, као и друга питања од значаја за рад овог министарства. Одредбама овог закона које су релевантне за оцјењивање оспорене норме Правилника прописано је: да се назив, дјелокруг и сједиште основних и унутрашњих организационих јединица, међусобни односи између организационих јединица, број и статус запослених у Министарству унутрашњих послова, опис послова радних мјеста, као и посебни услови које треба да испуњава запослени утврђују Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова, који доноси министар унутрашњих послова, уз сагласност Владе (члан 11. став 1), да Министарством унутрашњих послова руководи министар, који у руковођењу има овлашћења утврђена Законом о Влади Републике Српске, Законом о републичкој управи, овим законом и другим законима (члан 12), да Министарство утврђује упражњена радна мјеста за запошљавање полицијских службеника (члан 73. став 1), општи услови које треба да испуњавају лица која се запошљавају у својству полицијских службеника (члан 74), те да поред општих услова министар, на приједлог директора полиције, одређује посебне услове, који се утврђују правилником (члан 75).

Одредбом члана 61. тачка 8. овог закона, у односу на коју давалац иницијативе тражи оцјењивање оспорене норме Правилника, прописано је да полицијски службеник има право на правично поступање, без обзира на пол, расу, национално или друштвено поријекло, религију, ентитетско држављанство, мјесто становања, политичко или друго увјерење, рођење, доб, имовински, брачни или други статус.

Члановима 33. и 39. став 3. Устава, на које се такође указује у иницијативи, утврђено је да грађани имају право да учествују у обављању јавних послова и да под једнаким условима буду примљени у јавну службу, те да је свако слободан у избору занимања и запослења и под једнаким условима су му доступни радно мјесто и функција.

Полазећи од цитираних законских и уставних одредаба, Суд је оцијенио да је министар унутрашњих послова био овлашћен да, са циљем извршавања и спровођења у пракси Закона о полицији и унутрашњим пословима, донесе предметни правилник, којим су утврђени унутрашња организација и систематизација радних мјеста у Министарству унутрашњих послова, а нарочито: организационе јединице, њихов назив и дјелокруг, начин руковођења, назив и распоред послова и задатака у организационим јединицама, укупан број запослених потребан за вршење послова Министарства, радна мјеста, њихов назив и дјелокруг, као и услови за послове и задатке које обављају полицијски службеници, државни службеници и намјештеници, овлашћења запослених у вршењу послова, као и организација рада у Министарству. Уређујући питање радних мјеста полицијских службеника, оспореном одредбом члана 90. став 7. овог правилника је прописано да полицијски службеници који немају прописану врсту стручне спреме у складу са овим актом могу бити распоређени на радна мјеста уколико се ради о посебним пословима и задацима за које није могуће ускладити услове радног мјеста и ефикасно извршавање послова и задатака.

Овакво прописивање, по оцјени Суда, није супротно члану 61. тачка 8. Закона о полицији и унутрашњим пословима, како се то наводи у иницијативи. Приликом ове оцјене Суд је, прије свега, узео у обзир да Министарство унутрашњих послова обавља послове државне управе који се односе на заштиту од угрожавања Уставом утврђеног поретка и угрожавања безбједности Републике Српске, заштиту живота и личне безбједности грађана, као и друге законом утврђене послове. У вези с тим, Суд је имао у виду специфичност и сложеност послова и радних задатака који се обављају на појединим радним мјестима полицијских службеника, који обухватају различите оперативне послове и чији извршиоци могу имати посебна овлашћења. Водећи се овим разлозима, а у складу са својом цјелисходном процјеном, доносилац Правилника је оспореном одредбом овог акта прописао изузетак од општих услова у погледу потребне стручне спреме за распоређивање полицијских службеника на радна мјеста и то само у случају када се ради о посебним условима и задацима за које није могуће ускладити прописане услове радног мјеста и ефикасно извршавање послова и задатака. Овакво прописивање, по оцјени Суда, не представља повреду члана 61. тачка 8. Закона о полицији и унутрашњим пословима, јер не доводи до нарушавања права полицијских службеника на правично поступање по основу личних својстава дефинисаних овом законском одредбом, како се то наводи у иницијативи. Суд сматра да је оспорена норма одраз цјелисходне процјене доносиоца оспореног правилника, као и усвојене политике у уређивању радних односа у области унутрашњих послова у Републици Српској. 

Став даваоца иницијативе и образложење о повреди наведене законске одредбе темељи се, превасходно, на примјени оспорене норме Правилника, у конкретном случају распоређивања полицијског службеника, односно његовом тумачењу примјене ове одредбе од стране поступајућег органа у одређеном поступку, који се описује у иницијативи. У вези са овим наводима Суд указује на то да Уставни суд, према члану 115. Устава Републике Српске, није надлежан да оцјењује примјену закона и других општих аката.

Паушалне наводе иницијативе о повреди одредаба чланова 33. и 39. Устава Суд није разматрао, јер не садрже образложење у чему се, у конкретном случају, огледа повреда ових уставних гаранција.   

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и законитости оспорене одредбе Правилника одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-1/22

25. јануара 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
28.2.2023.
Прва допуна Плана јавних набавки за 2023. годину

24.2.2023.
Публикације

22.2.2023.
Извјештај о раду Уставног суда Републике Српске за 2022. годину

22.2.2023.
Правилник о поступку директног споразума

22.2.2023.
Саопштење за јавност са 296. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.2.2023.
Дневни ред 296. сједнице Уставног суда Републике Српске

9.2.2023.
Дневни ред 145. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

2.2.2023.
Саопштење за јавност са 145. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>