Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

            Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11), на сједници одржаној 12. октобра 2022. године, д о н и о   ј е

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Закључка од 15. новембра 2016. године који је донијело Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Протокола о начину пријављивања стажа осигурања демобилисаних бораца Војске Републике Српске који су сачинили Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске (број протокола 16-01-181-182/13 од 12.6.2013. године), Завод за запошљавање Републике Српске (број протокола 01-2569/13 од 4.6.2013. године) и Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (број протокола: 2262/13).

           

О б р а з л о ж е њ е

 

            Рајо Ракић из Бијељине дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Закључка Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске од 15. новембра 2016. године и Протокола о начину пријављивања стажа осигурања демобилисаних бораца Војске Републике Српске (у иницијативи погрешно означен као Протокол Владе број: 2262/13 од 12. јуна 2013. године). Предметни протокол сачинили су Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске (број протокола 16-01-181-182/13, од 12.6.2013. године), Завод за запошљавање Републике Српске (број протокола 01-2569/13, од 4.6.2013. године) и Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (број протокола: 2262/13). Давалац иницијативе сматра да се оспореним закључком спори његов демобилизациони стаж, као и да исти није ставио ван снаге оспорени протокол.

            Имајући у виду да иницијатива не садржи податке неопходне за вођење поступка пред Уставним судом, Суд је, у смислу чл. 33. и 39. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) од даваоца иницијативе тражио да иницијативу уреди на начин што ће навести број службеног гласила у коме је оспорени закључак објављен или што ће Суду доставити овјерен препис истог, те да прецизира које одредбе наведеног протокола и закључка, по његовом мишљењу, нису у сагласности са Уставом, односно законом, као и да наведе одредбе Устава, односно закона за које сматра да су повријеђене оспореним актима, те да наведе уставноправне разлоге за то, уз упозорење да, уколико у остављеном року не поступи у складу са наложеним, иницијатива неће бити прихваћена.

            Поступајући према налогу Суда, давалац иницијативе је навео да није у могућности да прибави оспорени закључак, те упућује Суд да исти самостално прибави. Додатно истиче да је у прилогу иницијативи доставио документацију из које је могуће утврдити да ли је повријеђено, како се наводи, његово право на демобилизациони стаж, те да, уколико му се ово право не призна, ни он, али ни породица након његове смрти, неће остварити права из основа пензијско-инвалидског осигурања.

Имајући у виду изложено, Суд је утврдио да давалац иницијативе Суду није доставио оспорени закључак, нити је на недвосмислен начин прецизирао о ком закључку Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске је ријеч, као и да није прецизирао одредбе аката чију оцјену уставности и законитости тражи, нити је одредио одредбе Устава и закона у односу на које тражи ову оцјену, те да није навео уставноправне разлоге на којима заснива свој захтјев.

            Како давалац иницијативе, у остављеном року, није поступио по налогу Суда, односно није отклонио недостатке који онемогућавају поступање по иницијативи, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу.

       На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-59/21

12. октобра 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
25.1.2023.
Саопштење за јавност са 295. сједнице Уставног суда Републике српске

24.1.2023.
Дневни ред 295. сједнице Уставног суда Републике Српске

17.1.2023.
Попис привредних субјеката с којима постоји сукоб интереса

5.1.2023.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбјеђења објекта

5.1.2023.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку тога за судије Уставног суда Републике Српске

5.1.2023.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система против провала за нову зграду Уставног суда Републике Српске

5.1.2023.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга редовног чишћења и одржавања хигијене у објекту Уставног суда Републике Српске

5.1.2023.
Одлука о измјени одлуке о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>