Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

               Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. јуна 2022. године, д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о цјеновнику услуга Канцеларије СРРС за 2008. годину број: 02/01-08, од 23. јануара 2008. године, у дијелу који гласи: „Годишња чланарина за операторе са личним знаком: (за операторе чланове клубова -10 КМ) (за операторе који нису чланови клуба  -  30 КМ)“.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Дарко Малиновић и Ранко Орозовић из Добоја дали су Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу и допуну иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о цјеновнику услуга Канцеларије Савеза радио-аматера Републике Српске за 2008. годину број: 02/01-08, коју је 23. јануара 2008. године донио Управни одбор Савеза радио-аматера Републике Српске. Иницијативом се, у суштини, оспорава прописивање дијела Одлуке према коме годишња чланарина за операторе са личним знаком који су чланови радио-клубова износи 10 КМ, а за операторе са личним знаком који нису чланови радио-клубова 30 КМ. У иницијативи и њеној допуни даваоци иницијативе прецизирају да су оспореним прописивањем, супротно члану 10. Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав), доведени у дискриминирајући положај, јер они, као радио-аматери који нису чланови радио-аматерских клубова, плаћају чланарину у вишем износу у односу на радио-аматере који су учлањени у клубове, без обзира на чињеницу да су сви они чланови Савеза радио-аматера Републике Српске и да сви радио-аматери извршавају циљеве и задатке које Савез поставља пред све своје чланове. Предлаже се да Суд утврди да је Одлука о цјеновнику услуга Канцеларије СРРС за 2008. годину број: 02/01-08 од 23. јануара 2008. године у супротности са чланом 10. Устава Републике Српске, као и са одредбама члана 3. став 2. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске, те чл. 1, 2 став 1, члану 3. ст. 1. и 2. и члана 12. Закона о забрани дискриминације у Босни и Херцеговини. 

            У одговору који је Суду доставио Савез радио-аматера Републике Српске се оспоравају наводи из иницијативе као неосновани. Наводи се да Канцеларија Савеза обавља послове за самосталне чланове које би за њих обављали клубови да су чланови клубова. Истиче се да је оспорена одлука на снази од 23.1.2008. године. Предлаже се неприхватање иницијативе.

            Одлуком о цјеновнику услуга Канцеларије СРРС за 2008. годину број: 02/01-08, коју је путем електронских средстава 23. јануара 2008. године донио Управни одбор Савеза радио-аматера Републике Српске позивајући се на одредбе члана 24. Статута СРРС и члана 9. Пословника о раду Управног одбора СРРС, одређен је цјеновник услуга Канцеларије СРРС.

Одлуком је, у оспореном дијелу, прописано да је: „Годишња чланарина за операторе са личним знаком: (за операторе чланове клубова - 10 КМ), (за операторе који нису чланови клуба - 30 КМ)“.

У осталом дијелу Одлуке одређен је цјеновник услуга ове канцеларије за издавање или продужење овлашћења АПО и издавање дипломе за положени испит АПО, те је утврђена годишња чланарина за клубове. Одлуком је исто тако прецизирано да истом нису обухваћене евентуалне обавезе које могу наступити према администрацији РАК-а БиХ, те је констатовано да ће о томе чланови СРРС бити благовремено обавијештени.

            Приликом разматрања предметне иницијативе Суд је имао у виду да је чланом 115. Устава Републике Српске утврђено да Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

            Анализирајући садржину и правну природу оспорене одлуке Суд је утврдио да иста не садржи опште обавезујуће норме које стварају, мијењају или укидају правне односе општег карактера. Према становишту Суда ова одлука не представља правни акт којим се прописују правила понашања за неодређени број субјеката и неодређени број случајева, већ се ради о интерном, пословодном акту организационо-техничког карактера тачно одређеног правног лица.

Имајући у виду да оспорени акт нема карактер општег правног акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд, овај суд, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12) због ненадлежности није прихватио дату иницијативу.

            На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.                                                                                                 

Број: У-23/21

13. јула 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

ИРЕНА МОЈОВИЋ

судија Уставног суда Републике Српске

 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ

на Рјешење Уставног суда број: У- 23/21

Сагласно одредбама члана 14.став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске ( “Службени гласник Републике Српске” бр.104/11 и 92/12) и члана 31. став 5. и 6. Пословника Уставног суда (Службени гласник Републике Српске број 114/12, 29/13 и 90/14), након што сам гласала против Рјешења Уставног суда број: У-23/21, донијетог на редовној сједници Суда одржаној дана 29. јуна 2022.године, издвајам своје мишљење, како сљеди:

По иницијативи за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости  Одлуке о цјеновнику услуга Канцеларије СРРС за 2008.годину, број: 02/01-08 од 23.јануара 2008.године (у даљњем тексту: Одлука), коју је донио Управни одбор Савеза радио-аматера Републике Српске,  Уставни суд је донио Рјешење којим није прихватио иницијативу. Суд се позвао на одредбе члана 115. став 1 тачке 1. и 2. Устава Републике Српске, као и члана 61.став 1. тачка ђ, члана 37. став 1. тачка а. Закона о Уставном суду Републике Српске, у смислу ненадлежности Уставног суда.

Цјелокупни текст  Одлуке о цјеновнику услуга Канцеларије СРРС за 2008.годину, је сљедећи: “Овом одлуком Управни одбор одређује цјеновник услуга Канцеларије СРРС (Савеза радио аматера Републике Српске)  по сљедећим цијенама: - издавање или продужење овлаштења АРО ( аматеррима радио операторима) - 5 КМ; - издавање дипломе за положени испит АРО-10 КМ; - годишња чланарина за клубове - 50 КМ; - годишња чланарина за операторе са личним знаком (за операторе чланове клубова) - 10 КМ, (за операторе који нису чланови клубова) - 30 КМ. Овом одлуком нису обухваћене евентуалне обавезе према администрацији РАК БиХ односно ИАРУ, које могу настати након издавања лиценци са новим префиксом, а о чему ће чланови СРРС бити благовремено обавијештени. Одлука ступа на снагу одмах, а примјењиваће се до сљедеће измјене од стране Управног одбора”.

Приликом доношења ове одлуке, Управни одбор Савеза радио-аматера Републике Српске позвао се на члан 24. Статута Савеза радио-аматера Републике Српске, према којем  Управни одбор  Савеза доноси одлуке о висини чланарина (алинеја 6). До сада није извршена измјена Одлуке. Ова одлука се примјењује више од четрнаест година. У поступку пред Уставним судом оспорен је дио Одлуке и то одредбе које гласе: - годишња чланарина за клубове - 50 КМ; - годишња чланарина за операторе са личним знаком (за операторе чланове клубова) - 10 КМ, (за операторе који нису чланови клубова) - 30 КМ. Ове одредбе Одлуке су оспорене у односу на члан 10. Устава, у смислу  повреде гаранције равноправности због различитих износа чланарине за чланове Савеза који су чланови клубова у односу на самосталне чланове Савеза, који нису чланови клубова.

Као разлог за неприхватање надлежности Уставног суда по иницијативи, Суд  је навео  да се не ради о општем акту, него о интерном пословодном акту  организационо - техничког карактера одређеног правног лица.

Уставни суд је према члану 115. став 1. и 2. Устава надлежан да одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом и у поступку се сусреће  претходним питањем да ли оспорени акт има карактер општег акта. Полазећи од теоријских гледишта о дефинисању  што се сматра општим актом, Суд је у досадашњој пракси изградио став  да су, када је ријеч о садрзају, битна  сљедећа обиљежја општег правног акта:  његова безличност и општост норми у смислу да се акт не односи на једно одређено лице или групу одређених лица, него да  одређене односе регулише на  општи начин; његова временска неодређеност  у смислу да се не исцрпљује на један одређени случај једном примјеном, него  остаје  на снази док се не измијени или не укине и прописана форма која је одређена надлежношћу  субјекта за његово доношење, поступком доношења  и  начином његове материјализације.

У пракси је Уставног суда да из разлога ненадлежности не прихвата иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости цјеновника за услуге гријања, воде, канализације, гријања и сличне услуге јавних предузећа, који се сматрају актима пословања. Такође Уставни суд не прихвата ни надлежност за оцјењивање уставности и законитости интерних пословодних аката  организационо - техничког карактера одређеног правног лица.  Међутим, у овом предмету  није ријеч о таквом акту. Сам доносилац и назив оспореног акта који, иако није адекватан, а посебно  садржај акта  указују на то да се не ради о интерном пословодном акту  организационо - техничког карактера. То би могла бити рјешења директора  у функцији пословођења, а оспорени акт је донио у оквиру своје надлежности Управни одбор у функцији одлучивања о  питањима накнада за стицање статуса  и даљег чланства у  удружењу. Суд је требао имати у виду садржај акта, дакле, да се овим актом прописују износи накнада и  чланарине, везане за статус самих затечених и будућих чланова овог удружења, које су посебна категорија прихода удружења према  члану 35. Закона о удружењима грађана и фондацијама Републике Српске. За одлучивање Уставног суда требало је бити одлучујуће да су оспорене норме и комплетна одлука општег карактера, затим да Одлука  има неодређено вријеме важења, да се на општи начин прописују правила, те да је општеобавезујућа у односу на  постојеће и будуће чланове Савеза као удружења, па да је Одлука очигледно општи акт, који је један од  извора аутономног права Савеза радиоаматера Републике Српске као удружења.

Из наведених разлога, сматрам да  је Суд требао прихватити своју надлежност и одлучити о меритуму, те образложити разлоге прихватања или неприхватања иницијативе којом се оспорава уставност наведених одредаба Одлуке као општег акта у односу на члан 10. Устава, дакле у односу на питање да ли је дошло до повреде гаранције равноправности  због различите чланарине за чланове Савеза који су чланови клубова у односу на самосталне чланове Савеза који нису чланови клубова. Мишљења сам да у правном систему Републике Српске не би требало да буде ни једног  општег правног акта који је изузет од контроле уставности и законитости која је повјерена Уставном суду Републике Српске, као једино надлежном.

Бања Лука, 29. јуни 2022.године                                         Судија Уставног суда

                                                                                                  Ирена Мојовић с.р.    

 

Актуелно
17.11.2022.
Свечано отварање нове зграде Уставног суда Републике Српске

21.10.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга техничког прегледа зграде Уставног суда Републике Српске

21.10.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку подних простирки за опремање нове зграде Уставног суда Републике Српске

18.10.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга чишћења пословних просторија новог објекта Уставног суда Републике Српске

18.10.2022.
Четврта допуна Плана јавних набавки за 2022. годину

18.10.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга обезбјеђења новог објекта Уставног суда Републике Српске

18.10.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга систематског прегледа запослених у Уставног суда Републике Српске

18.10.2022.
Саопштење за јавност са 144. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

18.10.2022.
Дневни ред 144. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>