Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној  дана 13. јула  д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости Измјене и допуне плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“ број 16/21).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         Мирослав Миловановић из Бијељине дао Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Измјене и допуне Плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 16/21), који је донио Градоначелник Града Бијељина. У иницијативи се наводи да је оспорени акт у супротности са чланом 64. став 1. и чланом 65. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а тиме и са чланом 108. Устава Републике Српске. Давалац иницијативе сматра да оспорени акт није донесен у року прописаном одредбом члана 64. став 1. наведеног закона, те да нису били испуњени услови из члана 65. Закона, за доношење измјене и допуне Плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021. годину  („Службени гласник Града Бијељина“ број 13/21). У иницијативи се такође наводи да је оспорени акт у супротности са чланом 109. Устава Републике Српске, јер није ступио на снагу у складу са овом уставном одредбом.

          Измјену и допуну Плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“ број 64/21) донио је Градоначелник Града Бијељина на основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 9/17) и члана 4. Плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина, број: 02-120-19/21 од 10. маја  2021. године. Овом Измјеном плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021. годину, утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста, број непопуњених радних мјеста у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 4/18, 24/18, 10/19, 20/20, 25/20, 42/20 и 14/21) те потребан број службеника, намјештеника на неодређено вријеме и приправника са потребном стручном спремом (члан 1).

         Приликом разматрања дате иницијативе Суд је узео у обзир да рјешењем овог Суда број: У-37/21 од 21. априла 2022. године („Службени гласник Републике Српске“ број 40/22) није прихваћена иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости Плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“ број 13/21), јер је Суд оцијенио  да наведени акт, нема карактер општег правног акт, чију уставност и законитост, сагласно члану 115. Устава, оцјењује Уставни суд. У образложењу наведеног рјешења Суд је оцијенио да План запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“ број 13/21), не садржи обавезујуће правне норме којима се на општи начин уређују правни односи,  односно да се њиме се не остварују, не мијењају, нити укидају правни односи општег карактера, већ истим, његов доносилац утврђује стварно стање попуњености радних мјеста, потребан број службеника и намјештеника на неодређено вријеме за период за који се план доноси, као и пријем приправника са потребном стручном спремом.

         С обзиром на наведено, Суд је оцијенио да оспорена Измјена и допуна Плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021 годину („Службени гласник Града Бијељина“ број 16/21), којом се мијења и допуњава План запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021. годину  („Службени гласник Града Бијељина“ број 13/21) и са истим чини правно јединство, такође није општи правни акт, чију уставност и законитост, сагласно  члану 115. Устава, оцјењује Уставни суд.

         Имајући у виду наведено, Суд је на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати дату иницијативу.

          На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

        Ово рјешење  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-57/21

13. јула 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
4.12.2023.
Посјета студената Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци

29.11.2023.
Саопштење за јавност са 305. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.11.2023.
Дневни ред 305. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.10.2023.
Саопштење за јавност са 304. сједнице Уставног суда Републике српске

12.10.2023.
Одлука о прихватању понуде за набавку опреме за видеоконференције

3.10.2023.
Дневни ред 304. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.9.2023.
Извјештај о изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

27.9.2023.
Саопштење за јавност са 303. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>