Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

      Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5.  и члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 13. јула 2022. године, д о н и о   ј е

 

О Д Л У К У

 

        Утврђује се  да Упутство о начину и поступку вршења стручно-техничких послова у шумама у приватној својини и спречавању бесправних сјеча и промета шумских дрвних сортимената из шума у приватној својини број: 02-5486/19 од 25. јула 2019. године, које је донијела управа Јавног предузеће шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, није у сагласности с Уставом Републике Српске и Законом о шумама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 75/08, 60/13 и 70/20).

 

                                                               О б р а з л о ж е њ е

 

        Раденко Топић из Челинца дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Упутства о начину и поступку вршења стручно-техничких послова у шумама у приватној својини и спречавању бесправних сјеча и промета шумских дрвних сортимената из шума у приватној својини број: 02-5486/19 од 25. јула 2019. године, које је донијела управа Јавног предузеће шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац. Из садржине иницијативе произлази да ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац није овлашћено да својим општим актом уређује област стручно-техничких послова у шумама у приватној својини, јер је чланом 107. став 2. тачка ж) Закона о шумама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 75/08, 60/13 и 70/20) прописано да ће се то питање регулисати Правилником о обављању стручно-техничких послова у шумама у приватној својини, а наведени правилник је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" број 19/14 и у њему  таксативно наведено које стручно-техничке послове обавља ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац". Поред наведененог, у иницијативи се истиче да се оспореним актом у цијелости мијењају члан 70. став 3. Закона о шумама којим је прописано да се дознака у шумама у приватној својини врши само власнику који пружи одговарајући доказ о власништву шуме, као и  члан 104. став 2. овог закона којим је прописано да  ће утврђивање граница шума и шумског земљишта у својини Републике, на основу Програма утврђивања граница шума и шумског земљишта у својини Републике, обавити Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове и корисник шума и шумског земљишта у својини Републике. На основу изложеног предлаже да Суд утврди да оспорени акт није у сагласности с Уставом Републике Српске и  наведеним законом.

        У одговору Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац оспорени су наводи даваоца иницијативе као неосновани, те је, прије свега, указано на одредбе члана 39. ст. 3. и 4. Закона о шумама  и Уговор о вршењу стручно-техничких послова у шумама у приватној својини који је закључен између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јавног предузећа шумарства којим је, како се наводи, утврђена обавеза Јавног предузећа шумарства да врши стручно-техничке послове у приватним шумама. Међутим, наведеним актима су, како се даље наводи, само таксативно наведени стручно-технички послови које ће Јавно предузеће шумарства вршити у шумама у приватној својини, с тим да начин извођења тих послова уопште није разрађен, због чега је било неопходно донијети посебан акт, у конкретном случају оспорено упутство,  којим се детаљније уређује поступак извршења стручно-техничких послова у шумама у приватној својини. У одговору су, такође, оспорени и остали наводи даваоца иницијативе, те предложено да Суд иницијативу не прихвати. 

          Упутство о начину и поступку вршења стручно-техничких послова у шумама у приватној својини и спречавању бесправних сјеча и промета шумских дрвних сортимената из шума у приватној својини број: 02-5486/19 од 25. јула 2019. године донијела је управа Јавног предузећа "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац на основу члана 10. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 75/04 и 78/11) и члана 51. Статута Јавног предузећа "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац. Овим упутством ближе се уређује начин и поступак вршења стручно-техничких послова у шумама у приватној својини утврђених Законом о шумама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 75/08 и 60/13) и Правилником о обављању стручно-техничких послова у шумама у приватној својини ("Службени гласник Републике Српске" број 63/14) и Уговором о вршењу стручно-техничких послова у шумама у приватној својини, закљученим између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 12.06.332-117/14 од 13. фебруара 2014. године и ЈПШ "Шуме Републике Српске" број: 02-828/14 од 14. фебруара 2014. године, као и начин поступања на спрјечавању бесправних сјеча и промета шумских дрвних сортимената из шума у приватној својини.

         Поступајући по датој иницијативи Суд је, прије свега, имао у виду Закон о шумама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 75/08, 60/13 и 70/20) којим је, између осталог, прописано да се овим законом уређују политика и планирање, управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем, заштита шума, финансирање и вриједност шума, катастар шума и шумског земљишта и информациони систем у шумарству, имовинско-правни односи, као и друга питања од значаја за шуму и шумско земљиште ради унапређивања и одрживог коришћења шума и шумског земљишта и развоја шумарства (члан 1. став 1), да су стручно-технички послови послови израде планова за газдовање шумама, дознака, издавање докумената неопходних за законит промет дрвета, вођење и контрола радова газдовања и стручни послови на заштити шума (члан 8. тачка ф), да је извршилац стручно-техничких послова у шумама у приватној својини Јавно предузеће шумарства и да са извршиоцем стручно-техничких послова у шумама у приватној својини Министарство склапа уговор о обављању послова из става 3. овог члана (члан 39. ст. 3. и 4), да се у шумама у приватној својини дознака врши само власнику који пружи одговарајући доказ о власништву шуме, а пропис о начину вршења дознаке и евидентирања дозначених стабала у књиге дознаке доноси министар (члан 70. ст. 3. и 4) и да ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона министар донијети Правилник о обављању стручно-техничких послова у шумама у приватној својини (члан 107. став 2. тачка ж).

         Поред тога, Суд је имао у виду Закон о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 75/04 и 78/11) којим се уређују пословање и управљање јавних предузећа у Републици Српској, органи предузећа, сукоби интереса са предузећем, етички кодекс, интерни поступци, недопуштене и ограничене активности и друга питања од значаја за рад ових предузећа (члан 1. став 1), те је у том смислу, чланом 10. овог закона, на који се позвао доносилац акта, прописано да управу предузећа ( у даљем тексту: управа) чине директор и извршни директор (став 1), а надлежност управе је: а) извјештавање надзорног одбора на захтјев надзорног одбора, б) спровођење етичког кодекса, в) израда и спровођење смјерница о набавци те спровођење важећих прописа, д) утврђивање приједлога о расподјели добити и покрићу губитака, ђ) запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима предузећа и важећим законима, е) давање приједлога надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, ж) давање приједлога надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама, з) давање приједлога надзорном одбору о оснивању нових предузећа и и) обавља и друге послове утврђене законом, статутом и актима предузећа (став 2).

         Осим наведеног, Суд је имао у виду и да се Правилником о обављању стручно-техничких послова у шумама у приватној својини ("Службени гласник Републике Српске" број 19/14), који је донио министар пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу члана 107. став 2. тачка ж) Закона о шумама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 75/08 и 60/13) и члана 82. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12),  прописују начин и поступак вршења стручно-техничких послова у шумама у приватној својини, начин закључивања и садржина уговора о обављању стручно-техничких послова у шумама у приватној својини, те да је чланом 2. овог правилника прописано да послове из члана 1. овог правилника обавља извршилац стручно-техничких послова у шумама у приватној својини (у даљем тексту: Јавно предузеће шумарства) путем организационих дијелова који су у његовом саставу, на основу уговора о обављању стручно-техничких послова у складу са одредбама шумскопривредног основа за приватне шуме.

        По оцјени Суда, из наведених одредаба Закона о шумама произлази да се обављање стручно-техничких послова, односно начин и поступак вршења стручно-техничких послова у шумама у приватној својини, те начин закључивања и садржина уговора о обављању стручно-техничких послова у шумама у приватној својини регулише правилником који доноси министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, те да је у смислу одредаба члана 39. ст. 3. и 4. овог закона Јавно предузеће шумарства извршилац  стручно-техничких послова у шумама у приватној својини са којим надлежно министарство закључује  уговор о обављању стручно-техничких послова.  Поред тога, по оцјени Суда,  ни Закон о јавним предузећима у одредбама члана 10. на које се доносилац акта позива не садржи овлашћење управе јавног предузећа да својим актом регулише питања у вези са начином и поступком вршења стручно-техничких послова у шумама у приватној својини и спречавању бесправних сјеча и промета шумских дрвних сортимената из шума у приватној својини. Како је оспорено Упутство донијело јавно предузеће, које законом није овлашћено да својим актом уређује обављање стручно-техничких послова у шумама у приватној својини и спречавању бесправних сјеча и промета шумских дрвних сортимената из шума у приватној својини оспорено Упутсво којим је то уређено, из наведених разлога, у цјелини није у сагласности са законом.

        Имајући у виду принцип обавезне сагласности  прописа и других општих аката са законом утврђен одредбом члана 108. став 2. Устава, незаконитост оспореног упутства истовремено чини оспорено упутство и неуставним. 

        С обзиром на то да оспорено Упутство о начину и поступку вршења стручно-техничких послова у шумама у приватној својини и спречавању бесправних сјеча и промета шумских дрвних сортимената из шума у приватној својини у формално-правном смислу није у сагласности са законом, јер доносилац оспореног акта није био надлежан да уреди питања која су предмет уређивања тог акта, Суд није улазио у оцјену законитости његове материјално-правне садржине, како је то давалац иницијативе тражио. 

         Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

       На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

        Ову одлуку  Уставни суд је донио у саставу: предсједник  Суда мр  Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик  проф. др Снежана Савић.

Број: У-74/21

13. јула 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
4.12.2023.
Посјета студената Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци

29.11.2023.
Саопштење за јавност са 305. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.11.2023.
Дневни ред 305. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.10.2023.
Саопштење за јавност са 304. сједнице Уставног суда Републике српске

12.10.2023.
Одлука о прихватању понуде за набавку опреме за видеоконференције

3.10.2023.
Дневни ред 304. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.9.2023.
Извјештај о изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

27.9.2023.
Саопштење за јавност са 303. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>