Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

            Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. марта 2022. године,  д о н и о   ј е

 

О Д Л У К У

 

            Утврђује се да Правилник о расподјели средстава за спорт и физичку културу ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 5/18, 12/18, 5/19, 3/20 и 10/21) није у сагласности с Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Мирослав Миловановић из Бијељине дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о измјени Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу („Службени гласник Града Бијељина“ број 10/21) због, како наводи, несагласности с чланом 36, чланом 39. став 2. тачка 9. и чланом 82. ст. 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), те  чланом 5. став 1. ал. 4. и 7, чланом 69. став 1, чланом 102. став 1. тачка б) и чланом 108. Устава Републике Српске. Из садржине навода даваоца иницијативе произлази да градоначелник Града Бијељина није имао овлашћење за доношење оспореног правилника, односно да градоначелник није орган  надлежан за уређивања питања из оспореног  правилника. С тим у вези, давалац иницијативе се позива на члан 59. став 1. Закона о локалној самоуправи којим су прописане надлежности градоначелника/начелника општине, а указује и на поједине одредбе Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“ број 79/20), те закључује да једино скупштина града може, сагласно члану 39. став 2. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, доносити одлуке о обављању функција из области спорта, односно да је, у конкретном случају, Скупштина Града Бијељина била надлежна да пропише начин, услове, критеријуме и поступак расподјеле средстава планираних буџетском позицијом "средства за спорт по Правилнику о расподјели" по раздјелима у проценту од укупног износа наведене буџетске ставке. Имајући у виду да је оспорени правилник донесен од стране ненадлежног органа, давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да исти није у сагласности са одредбама Закона о локалној самоуправи, као ни са наведеним одредбама Устава.

            Разматрајући дату иницијативу, Суд је Рјешењем број: У-38/21 од 8. септембра 2021. године, покренуо поступак за оцјењивање уставности и законитости Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 5/18, 12/18, 5/19, 3/20 и 10/21). Суд је наведеним рјешењем, у смислу одредбе члана 42. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), проширио оцјену уставности и законитости и на Правилник о расподјели средстава за спорт и физичку културу ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 5/18, 12/18, 5/19 и 3/20), којег је такође донио градоначелник Града Бијељина и који је мијењан оспореним Правилником о измјени Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу ("Службени гласник Града Бијељина" број 10/21).

            У одговору који је на Рјешење о покретању поступка доставио градоначелник Града Бијељина наводи се да су неосновани наводи даваоца иницијативе којим се оспорава наведени правилник те у том смислу, поводом навода који се односе на несагласност оспореног правилника с чланом 36. Закона о локалној самоуправи, цитира ову законску одредбу и закључује да иста нема никакве везе са питањем расподјеле средстава у спорту, односно питањем доношења аката из области спорта. У одговору се, такође, цитира и одредба члана 39. Закона о локалној самоуправи, те наводи да није спорно овлашћење Скупштине Града за доношење аката о обављању функција из области спорта, али да се у конкретном случају ради о Правилнику о расподјели средстава за спорт и физичку културу, а која расподјела не представља, нити се може подвести под појам "обављање функција у области спорта". Поред тога, у одговору се цитира одредба члана 82. Закона о локалној самоуправи из које, како се наводи, произлази да скупштина не може доносити правилнике, већ искључиво  градоначелник, због чега је члан 82. став 3. овог закона и означен као правни основ за доношење оспореног правилника. У одговору су, такође,  оспорени и наводи даваоца иницијативе који се односе на несагласност оспореног правилника с одредбама члана 5. став 1. ал. 4. и 7,  члана 69. став 1, члана 102. став 1. тачка 6. и члана 108. Устава, те  одредбама Закона о спорту и  предложено је да се иницијатива одбије као неоснована.

            Правилник о расподјели средстава за спорт и физичку културу ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 5/18, 12/18, 5/19, 3/20 и 10/21) донио је градоначелник Града Бијељина на основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и члана 71. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" број 9/17). Овим правилником утврђују се начин и критеријуми расподјеле средстава планираних буџетом Града Бијељина за буџетске ставке: "средства за спорт по Правилнику о расподјели", "школски спорт", "инвестиције у спорту", као и право на добијање спортских реквизита и опреме који су предмет Оквирног споразума о набавци истих.

            Оспореним  чланом 1. Правилника о измјени Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу ("Службени гласник Града Бијељина" број 10/21) прописано је да се у Правилнику о расподјели средстава за спорт и физичку културу ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 5/18, 12/18, 5/19 и 3/20) мијења члан 10. и гласи:

            "Средства планирана буџетском позицијом - „средства за спорт по Правилнику о расподјели“ распоређиваће се по раздјелима у проценту од укупног износа наведене буџетске ставке, а у складу са чланом 6. овог Правилника и то на начин:

Раздио 1. Фудбал 58,72% од укупног износа

Раздио 2. Кошарка 13,78%

Раздио 3. Одбојка 6,81%

Раздио 4. Рукомет 5,48%

Раздио 5. Борилачки спортови 7,75%

Раздио 6. Остали спортови (такмичарски клубови ) 3,01%

Раздио 7. Инвалидни спорт 2,35%

Раздио 8. Шах 1,12%

Раздио 9. Секције (турнирска такмичења) 0,45%

Раздио 10. Спортови промотивног карактера 0,53%

            Одјељење за друштвене дјелатности даје приједлог Савјету за спорт који врши расподјелу средстава за сваки клуб у појединачном износу у оквиру наведеног раздјела и процента који тај раздио има. Проценти који се односе на појединачне раздјеле могу се мијењати само у оквиру истог раздјела. Одлуку о расподјели средстава доноси градоначелник који може кориговати и измијенити предложену расподјелу средстава добијену од Савјета за спорт“.

            У поступку оцјењивања уставности и законитости Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 5/18, 12/18, 5/19, 3/20 и 10/21) Суд је имао  у виду да је Уставом Републике Српске утврђено да општина преко својих органа у складу са законом извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини, обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине, те да се систем локалне самоуправе уређује законом (члан 102. став 1. тачка 6. и став 2), као и да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108).

            Поред тога, Суд је имао у виду Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21) којим је прописано: да јединица локалне самоуправе у области спорта и физичке културе има сљедеће надлежности: 1) обезбјеђује услове за изградњу, одржавање и коришћење спортских и рекреативних објеката, 2) обезбјеђује и усмјерава реализацију школских и студентских спортских такмичења, 3) обезбјеђује посебне услове за повећање квантитета и квалитета рада са младим спортским талентима, 4) обезбјеђује услове за развој и унапређивање аматерског спорта, 5) обезбјеђује услове и издаје сагласност за организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за јединицу локалне самоуправе и 6) друге надлежности у складу са законом (члан 26), да скупштина јединице локалне самоуправе доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите животне средине (члан 39. став 2. тачка 9), да градоначелник, односно начелник општине: 1) предлаже статут, 2) предлаже одлуке и друга општа акта скупштини, 3) израђује и подноси скупштини на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем укључујући и коришћење јавног земљишта, 4) обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности јединице локалне самоуправе, њених права и обавеза, 5) спроводи локалну политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине, 6) извршава законе и друге прописе Републике, града и општине чије је извршење повјерено јединици локалне самоуправе, 7) доноси одлуку о оснивању градске, односно општинске управе, 8) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста градске, односно општинске управе, 9) предлаже именовање и разрјешава начелника одјељења или службе, 10) предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом, 11) реализује сарадњу јединице локалне самоуправе са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима скупштине и њених радних тијела, 12) даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, 13) подноси извјештај скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности, 14) подноси извјештај скупштини о свом раду и раду градске, односно општинске управе, 15) покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акт скупштине ако сматра да је супротан Уставу и закону, 16) закључује уговоре у име јединице локалне самоуправе, у складу са актима скупштине, 17) рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи, 18) доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом, 19) одлучује о сукобу надлежности између градске, односно општинске управе и организација које врше послове од интереса за јединицу локалне самоуправе, 20) одлучује о изузећу службеног лица градске, односно општинске управе и 21) обавља друге послове утврђене законом и статутом (члан 59) и да градоначелник, односно начелник општине доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења, закључке, планове и програме (члан 82. став 3). 

            Полазећи од садржаја одредаба члана 59. став 1. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи Суд је утврдио да ове законске одредбе дају овлашћење начелнику, односно градоначелнику да доноси одређене опште акте, али да је у односу на надлежност за доношење правилника искључиво прописана надлежност за доношење правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста градске, односно општинске управе (члан 59. став 1. тачка 8). Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да је присвајањем непостојеће надлежности, односно излазећи из оквира својих уставних и законских овлашћења, доношењем оспореног правилника, градоначелник Града Бијељина повриједио одредбу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи и тиме уставно начело законитости  из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, према којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом, што овај акт са формалноправног аспекта у цјелини чини неуставним.

            Имајући у виду да је Суд утврдио формалну незаконитост Правилника, није се посебно упуштао у оцјену навода даваоца иницијативе којима се оспорава одредба члана 1. Правилника о измјени Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу ("Службени гласник Града Бијељина" број 10/21) којом је мијењан члан 10. Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу ("Службени гласник Града Бијељина" бр.  5/18, 12/18, 5/19 и 3/20).

            Такође, с обзиром на утврђене разлоге неуставности оспореног правилника Суд је оцијенио да разматрање навода о његовој несагласности с другим одредбама Устава на које указује давалац иницијативе није од значаја за одлучивање у овој уставноправној ствари.

            На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

            Ову одлуку  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман  и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-38/21

30. марта 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
25.5.2022.
Саопштење за јавност са 283. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.5.2022.
Дневни ред 283. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку телевизујске и аудиовизуелне опреме

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку канцеларијског намјештаја

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку рачунарске опреме

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку мрежне опреме

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система контроле приступа и евиденцији присуства запослених

5.5.2022.
Саопштење за јавност са 282. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>