Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

            Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. марта 2022. године, д о н и о   ј е

 

О Д Л У К У

 

            Утврђује се да члан 15. Правилника о вршењу техничког прегледа уређаја и технологија за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 21/21) није у сагласности с Уставом Републике Српске и Законом о играма на срећу ("Службени гласник Републике Српске" бр.  22/19 и 131/20).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Удружења приређивача игара на срећу у Републици Српској (у даљем тексту: УПИС РС) поднијело је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 15. Правилника о вршењу техничког прегледа уређаја и технологија за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 21/21) због, како наводи, несагласности с Уставом Републике Српске и Законом  о играма на срећу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 22/19 и 131/20). Образлажући наведено предлагач цитира оспорени члан Правилника, као и одредбе члана 6. став 1. и члана 7. став 4. Закона о играма на срећу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 22/19 и 131/20), те члана 50. Устава Републике Српске и наводи да је доносилац акта оспореним прописивањем, из којег произлази да редовни технички преглед  не плаћају приређивачи игара на срећу који исте приређују путем видео-лутријских терминала, остале приређиваче игара на срећу ставио у неравноправан положај. С тим у вези предлагач истиче да "Лутрија Републике Српске" а.д. Бања Лука и њен изабрани партнер "Електронска видео лутрија" д.о.о Бања Лука (у даљем тексту: „ЕВЛ“ д.о.о. Бања Лука), имају ексклузивно право приређивања игара на срећу на видео-лутријским терминалима, па једино они немају трошак редовног техничког прегледа, већ искључиво приликом стављања у употребу, из чега јасно произлази да је различито поступљено при одређивању трошкова за игре на срећу које приређују "Лутрија Републике Српске" а.д. Бања Лука и "ЕВЛ" д.о.о. Бања Лука, који представљају државни капитал, у односу на остале игре на срећу које приређују и приватни приређивачи. Поред овог, предлагач оспорава и став 2. наведеног члана Правилника којим је, како наводи, уведена обавеза приређивачима да правним лицима, која обављају ванредни  технички преглед, исплаћују дневнице и  путне трошкове, и то у износима који су прописани за јавни сектор, истичући да за наведено не постоји законски основ. Имајући у виду наведено, као и  да одредбе члана  82. став 7. Закона о играма на срећу, а нити друге одредбе овог закона, не дају овлашћење доносиоцу акта да пропише трошкове техничког прегледа који плаћају приређивачи у виду једнократне накнаде, редовне накнаде или ванредне накнаде за преглед уређаја, у утврђеним износима, предлагач тврди да је доносилац акта оспореним прописивањем из члана 15. Правилника изашао из оквира својих законских овлашћења, те предлаже да Суд утврди да исти није у сагласности са Законом о играма на срећу, а тиме ни с чланом 108. став 2. Устава. У приједлогу се, такође,  образлаже начин којим су оспореним прописивањем повријеђене одредбе члана 50. Устава, а указује  и на повреду члана 53. Устава, те предлаже да Суд утврди да је оспорени члан Правилника неуставан и незаконит.

            У одговору Министарства финансија Републике Српске оспорени су наводи предлагача као нетачни те је, између осталог, наведено да је министар финансија био овлашћен да, с циљем спровођења релевантних одредаба Закона о играма на срећу, донесе оспорени правилник, којим су прописани услови и поступак за овлашћивање лабораторија за сертификацију уређаја и технологија за приређивање игара на срећу, услови и начин вршења техничког прегледа уређаја и технологија за приређивање игара на срећу и забавних игара, као и услови које испуњавају правна лица за вршење техничког прегледа. Поводом навода предлагача да "Лутрија Републике Српске" а.д. Бања Лука и "ЕВЛ" д.о.о. Бања Лука имају ексклузивно право приређивања електронских игара на срећу, што представља повлашћивање државног капитала у односу на остале игре на срећу и приређиваче који представљају приватни капитал, у одговору се наводи да, поред "Лутрије Републике Српске" а.д. Бања Лука, која приређује електронске игре на срећу путем привредног друштва "ЕВЛ" д.о.о. Бања Лука у којем има већинско учешће у капиталу, предметне игре, на основу одредбе члана 119. став 4. Закона о играма на срећу, приређује још 13 приређивача који представљају приватни капитал, а који исте приређују на 494 локације на 667 уређаја.  Поред тога, у одговору су оспорени  наводи предлагача да се прописивањем да правном лицу које обавља ванредни технички преглед припадају и путни трошкови и трошкови дневница у износима који су прописани за јавни сектор (члан 15. став 2. Правилника) дерогира Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), као хијерархијски акт више правне снаге, из разлога што се предметном одредбом само упућује на ову  уредбу у погледу висине дневница и путних трошкова. Надаље, у одговору се тврди да је неосновано изједначавати редован и ванредни технички преглед у погледу реалних трошкова, из разлога што се ванредни технички преглед обавља изузетно, по захтјеву, и то на поједином уређају, који се може налазити на супротном крају Републике у односу на сједиште овлашћеног правног лица за вршење техничког прегледа, из ког разлога је и прописано упућивање на путне трошкове и дневнице, како би се ускладили реални трошкови вршења ванредног техничког прегледа појединих уређаја на различитим локацијама. Оспоравајући наводе предлагача да је различито поступљено при одређивању трошкова за игре на срећу које приређује искључиво "Лутрија Републике Српске" а.д. Бања Лука и "ЕВЛ" д.о.о. Бања Лука, у односу на остале игре на срећу које приређују и приватни приређивачи, доносилац акта наводи да се код лутријских и електронских игара игра одвија на централном серверу приређивача, за који је по Правилнику обавезан редовни годишњи технички преглед, а код игара на аутоматима игра се одвија посебно на сваком аутомату, па су такви аутомати уврштени у обавезне редовне годишње техничке прегледе. Уз то, у одговору су оспорени и наводи предлагача о несразмјерно различитом положају приређивача и с тим у вези указује на члан 7. став 4. и члан 25. став 1. Закона о играма на срећу, те наводи да је опредјељење Републике да у играма на срећу, као дјелатности од јавног интереса, масовне игре за већи број играча, какве су лутријске и електронске игре, повјери Лутрији Републике Српске, како би се што успјешније умањиле опасности од социо-патолошких поремећаја, попут прекомјерног играња и боље заштитиле рањиве групе као што су малољетна лица. На основу изложеног у одговору се предлаже да Суд приједлог одбије.

            Правилник о вршењу техничког прегледа уређаја и технологија за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 21/21) донио је министар финансија на основу члана 82. став 7. Закона о играма на срећу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 22/19 и 131/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" број 115/18). Овим правилником прописују се услови и поступак за овлашћивање лабораторија за сертификацију уређаја и технологија за приређивање игара на срећу, услови и начин вршења техничког прегледа уређаја и технологија за приређивање игара на срећу и забавних игара, као и услови које испуњавају правна лица за вршење техничког прегледа.

            Оспореним  чланом 15. овог правилника, у ставу 1. прописано је да се трошкови техничког прегледа утврђују за извршени  технички преглед: приликом стављања у употребу: видео-лутријски терминал  – 30 КМ, самопослужни терминал за електронске игре – 30 КМ, самопослужни терминал за клађење – 30  КМ, самопослужни терминал за лутријске игре – 30  КМ, апарат за забавне игре -   30  КМ  (тачка 1), редовни технички преглед: технологије за лутријске игре – први преглед 700 КМ, сваки наредни 500 КМ, технологије за електронске игре - први преглед 700 КМ, сваки наредни 500 КМ, технологије за интернет игре – први преглед 1.400 КМ, сваки наредни 1.000 КМ, аутомата, електронских рулета и мултиплејер уређаја (по сваком играчком мјесту) – први преглед 70 КМ, сваки наредни 50 КМ, уређаја и технологија за кладионичке игре по уплатно-исплатном мјесту (сваком кладионичарском мјесту) – први преглед 70 КМ, сваки наредни 50 КМ, уређаја за игру у казину – први преглед 70 КМ, сваки наредни 50 КМ (тачка 2), ванредни технички преглед: технологије за лутријске игре – 700 КМ, технологије за електронске игре – 700 КМ, технологије за кладионичарске игре – 700 КМ, технологије за интернет игре – 1.400 КМ, видео-лутријског терминала – 50 КМ, самопослужног терминала за клађење – 50 КМ, самопослужног терминала за лутријске игре – 50 КМ, аутомата, електронских рулета и мултиплејер уређаја (по сваком играчком мјесту) – 70 КМ, уређаја и технологија за кладионичке игре по уплатно-исплатном мјесту - 80 КМ, уређаја за игру у казину – 70 КМ, апарата за забавне игре – 50 КМ (тачка 3), а у ставу  2. да поред трошкова ванредног техничког прегледа из става 1. тачка 3. овог члана, у случају одласка на терен ради вршења ванредног техничког прегледа, правном лицу које обавља ванредни технички преглед припадају и путни трошкови и трошкови дневница у износима који су прописани за јавни сектор, а које сноси приређивач.

            Оцјењујући оспорене одредбе члана 15. Правилника о вршењу техничког прегледа уређаја и технологија за приређивање игара на срећу, Суд је имао у виду да је одредбама Устава на које указује предлагач, али и одредбама које су, по нашем мишљењу, од значаја за оцјену уставности оспореног члана 15. Правилника о вршењу техничког прегледа уређаја и технологија за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 21/21) утврђено: да се економско и социјално уређење заснивају на равноправности свих облика својине и слободном привређивању, самосталности предузећа и других облика привређивања у стицању и расподјели добити и слободном кретању робе, рада и капитала у Републици као јединственом привредном простору (члан 50), да Република обезбјеђује заштиту потрошача (члан 53), да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других организација, основне циљеве и правце привредног развоја, као и друге односе од интереса за Републику (тач. 6, 8. и 18. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава), као и да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, односно да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108).

            Поред тога, Суд је имао у виду Закон о играма на срећу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 22/19 и 131/20), којим се уређују систем и услови привређивања игара на срећу, наградних и забавних игара, врсте игара на срећу, накнаде за приређиваче тих игара, порез на добитке од игара на срећу и забавних игара, наградне и забавне игре, као и надзор над извршавањем обавеза из овог закона, прекршаји и санкције из области игара на срећу (члан 1). Овим законом је, између осталог, прописано и то чланом 6. став 1. да се игре на срећу разврставају на: 1) лутријске игре на срећу (у даљем тексту: лутријске игре), у које спадају: лутрија, експрес лутрија, инстант лутрија, ТВ томбола, односно ТВ бинго, класична томбола, лото, кено, спортска прогноза, односно лото, додатне лутријске игре на срећу, фонто те друге сличне игре на срећу са извлачењем, 2) електронске игре на срећу (у даљем тексту: електронске игре) у које спадају: видео-лутрија, игре на видео-лутријским терминалима, електронске виртуелне игре, електронски бинго и електронски кено, те остале електронске игре, 3) посебне игре на срећу у које спадају: игре у казинима, кладионичке игре, игре на срећу на аутоматима и 4) интернет игре на срећу; чланом 7. стаавови 1. и 4. да је приређивање игара на срећу дјелатност од јавног интереса и искључиво право Републике Српске (у даљем тексту: Република), ако овим законом није другачије одређено, те да игре на срећу из члана 6. став 1. тач. 1) и 2) овог закона, осим класичне томболе, приређује Лутрија самостално или у сарадњи са другим привредним друштвима путем формирања заједничког привредног друштва у којем Лутрија има најмање 51% учешћа у капиталу и одлучивању друштва уз претходну сагласност Владе; чланом 18. став 1. да је одобрење за обављање техничког прегледа аутомата и рачунарског система управни акт који доноси министар, а којим се правна лица која испуне законске услове овлашћују за обављање техничког прегледа аутомата и рачунарског система, односно којим се потврђује испуњеност услова за обављање техничког прегледа;  чланом 37. ст. 2. и 5. да се електронске игре приређују путем терминала који морају испуњавати услове техничке исправности у складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега, те да је Лутрија дужна да за сваки нови терминал који ставља у употребу достави Управи, између осталог, потврду о техничком прегледу; чланом 77. став 2. тачка 3. да је приређивач игара на срећу на аутоматима дужан да  Управи за сваки нови аутомат који ставља у употребу достави потврду о техничком прегледу; чланом 82. да је аутомат за игре на срећу, систем за приређивање игара на срећу путем интернета, као и систем за приређивање кладионичких игара који се ставља у употребу у Републици,  обавезан да посједује сертификат о усклађености типа уређаја и програма за игру, прибављен од овлашћене и за сертификацију надлежне лабораторије, која је акредитована према норми ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17065 чији обим акредитације укључује поступке и услове за уређаје и технологије за приређивање игара на срећу (став 1), да је лабораторија која врши испитивање и сертификацију технологија за приређивање игара на срећу из става 1. овог члана дужна да посједује доказ о оспособљености за провјеру информатичке сигурности система (став 2), да су техничке карактеристике аутомата за игре на срећу обавезно усклађене са прописима којима се уређује електрична безбједност (став 3), да је прије стављања у употребу аутомата за игре на срећу обавезан његов технички преглед, који врши правно лице које је за обављање ове дјелатности дужно да посједује одобрење  за обављање техничког прегледа, које доноси министар (став 4), да је  правно лице овлашћено за вршење техничког прегледа дужно да посједује акредитацију у складу са нормом ISO/IEC 17020, као и рјешење о испуњености услова за испитивање електричних инсталација (електрична безбједност аутомата) (став 4), да о извршеном техничком прегледу аутомата за игре на срећу овлашћено правно лице из става 3. овог члана даје потврду (став 5), да је правним лицима која су: произвођачи аутомата за игре на срећу, произвођачи аутомата за забавне игре, произвођачи терминала или столова за игре на срећу, приређивачи игара на срећу, лица која се баве изнајмљивањем аутомата за игре на срећу, терминала, столова или аутомата за забаву, достављачи, сервисери или овлашћени заступници наведених лица, забрањено вршење техничког прегледа аутомата (став 6), те да министар доноси правилник којим прописује услове и поступак за овлашћивање лабораторија и правних лица за вршење техничких прегледа уређаја и технологија за приређивање игара на срећу из става 1. овог члана (став 7).

            Уз то, Суд је имао у виду Закон о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" број 115/18) којим је прописано да органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства, те да се правилником разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе (члан 63. ст. 1. и  2) и да министар представља министарство, доноси прописе из члана 63. став 1. овог закона и рјешења у управним и другим појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима запослених у министарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга министарства (члан 76. став 2).

            Полазећи од наведених уставних и законских одредаба Суд је утврдио да оспорени члан Правилника није у сагласности с Уставом и Законом о играма на срећу. Наиме, по оцјени Суда, поменута одредба члана 82. став 7. Закона о играма на срећу овлашћује министра финансија само да пропише услове и поступак за овлашћивање лабораторија и правних лица за вршење техничких прегледа уређаја и технологија за приређивање игара на срећу из става 1. члана 82. овог закона (аутомата за игре на срећу, система за приређивање игара на срећу, као и система за приређивање кладионичких игара који се стављају у употребу у Републици). Насупрот томе, оспореним чланом одређени  су трошкови техничког прегледа и то за технички преглед приликом стављања у употребу, редовни  технички преглед и ванредни технички преглед у утврђеним износима,  те путни трошкови и дневнице приликом обављања ванредног техничког прегледа у износима који су прописани за јавни сектор, а које трошкове, у корист правног лица које обавља технички преглед, сносе приређивачи игара на срећу.  Имајући у виду да законска одредба, која је послужила као правни основ за доношење оспореног правилника, не садржи овлашћење за оспорено нормирање, Суд је оцијенио да је доносилац оспореног акта наведеним нормирањем изашао из прописаног законског оквира. Несагласност оспореног члана Правилника са законом има за посљедицу и његову несагласност с Уставом који одредбама члана 108. налаже да општи акт мора бити у сагласности са Уставом и законом.

            С обзиром на утврђене разлоге неуставности члана 15. Правилника Суд је оцијенио да  разматрање навода о његовој несагласности са другим одредбама Устава (чланови 50. и 53) на које указује предлагач  није од значаја за одлучивање у овој уставноправној ствари.

            На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

            Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник  Суда мр  Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик  проф. др Снежана Савић.

Број: У-42/21

30. марта 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
25.5.2022.
Саопштење за јавност са 283. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.5.2022.
Дневни ред 283. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку телевизујске и аудиовизуелне опреме

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку канцеларијског намјештаја

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку рачунарске опреме

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку мрежне опреме

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система контроле приступа и евиденцији присуства запослених

5.5.2022.
Саопштење за јавност са 282. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>