Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

            Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачке а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 i 92/12), на сједници одржаној дана 23. фебруара 2022. године, д о н и о  ј е

 

О Д Л У К У

 

            Утврђује се да члан 45. став 1. Статута општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“ бр. 4/15 и 4/17) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16, 36/19 и 61/21).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Начелник општине Ново Горажде дао је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 45. Статута општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“ бр. 4/15 и 4/17) (у даљем тексту: Статут). Из навода приједлога произлази да предлагач оспорава члан 45. став 1. Статута, сматрајући да исти није у сагласности са чланом 44. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19), а тиме ни са чланом 108. Устава Републике Српске. Предлагач истиче да оспорена одредба Статута, супротно наведеној законској одредби, прописује да ће се прва сједница Скупштине општине одржати најкасније тридесет дана након објављивања резултата избора, чиме се, како наводи, ускраћује трајање законског права лица овлашћеног за сазивање конститутивне сједнице Скупштине општине, у којем он може да сазове сједницу. Такође се наводи да је питање рока за сазивање конститутивне сједнице Скупштине детаљно уређено Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), што искључује могућност да ово питање на другачији начин буде прописано неким другим општим актом.

            Доносилац оспореног акта, Скупштина општине Ново Горажде, није доставила Суду одговор на приједлог.

            Статут општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“ бр. 4/15) донијела је Скупштина општине Ново Горажде на основу члана 30. и члана 71. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13). Одлуку о измјенама и допунама Статута општине Ново Горажде („Службени гласник Скупштине општине Ново Горажде“ број: 4/17) Скупштина општине Ново Горажде донијела је на основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16) и  члана 37. став 2. алинеја 1. Статута општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“ број: 4/15).

            Оспореним чланом 45. став 1. Статута општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“ бр. 4/15 и 4/17) је прописано: „Прва сједница Скупштине општине одржаће се најкасније 30 дана након објављивања резултата избора, у складу са законом.“

            Приликом оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 45. став 1. Статута Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено да општина преко својих органа у складу са законом извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини, обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине (члан 102. став 1. тачка 6), да се систем локалне самоуправе уређује законом (члан 102. став 2), као и да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108).

            Такође, Суд је имао у виду да су Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16, 36/19 и 61/21) уређени систем локалне самоуправе, јединице локалне самоуправе, начин и услови њиховог формирања, органи јединица локалне самоуправе, акти и јавност рада органа јединица локалне самоуправе и друга питања од значаја за остваривање права и дужности јединица локалне самоуправе (члан 1). Релевантним одредбама наведеног закона је прописано: да су органи јединице локалне самоуправе скупштина града у граду, а скупштина општине у општини, и градоначелник, односно начелник општине (члан 36); да је скупштина представнички орган, орган одлучивања и креирања политике јединице локалне самоуправе, у чијој надлежности је, између осталог, да доноси статут, одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење (члан 39. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. и 2); да скупштину чине одборници који се бирају на период од четири године (члан 40. ст. 1), а предсједник скупштине заступа и представља скупштину, сазива сједнице скупштине и њима предсједава (чл. 43. ст. 1); да прву сједницу новоизабране скупштине сазива предсједник скупштине из претходног сазива, најкасније у року од тридесет дана од дана објављивања извјештаја надлежног органа за спровођење избора (члан 44. ст. 1); да се статутом уређују послови јединице локалне самоуправе, организација и рад органа јединице локалне самоуправе, акти, финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња јединица локалне самоуправе са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и промјену статута и друга питања утврђена законом (члан 83. став 2.); да су органи јединице локалне самоуправе дужни да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донесу и усагласе опште акте јединице локалне самоуправе са одредбама овог закона (члан 168). 

На основу наведеног, Суд је утврдио да је Скупштина општине Ново Горажде, сагласно наведеним уставним и законским овлашћењима, Статутом ове јединице локалне самоуправе уредила, између осталог, организацију и рад Скупштине општине Ново Горажде, као и да је, у смислу одредбе члана 168. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), у прописаном року донијела Одлуку о измјенама и допунама Статута општине Ново Горажде, те извршила усаглашавање Статута општине Ново Горажде са одредбама овог закона.

Такође, Суд је оцијенио да прописивање као у оспореном члану 45. ст. 1. Статута општине Ново Горажде није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16, 36/19 и 61/21).  Имајући у виду члан 44. ст. 1. Закона о локалној самоуправи, којим су прописани овлашћење и рок за сазивање прве сједнице новоизабране скупштине, Суд је оцијенио да прописивање као у оспореном члану 45. став 1. Статута није у складу са наведеном законском одредбом, јер на другачији начин уређује ово питање. С обзиром на то да је чланом 108. Устава Републике Српске утврђено да закони,  статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, као и да прописи и општи акти морају бити у сагласности са законом (ст. 1. и 2), Суд је оцијенио да оспорена одредба члана 45. став 1. Статута општине Ново Горажде није у сагласности ни са Уставом Републике Српске.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-9/21

23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
25.5.2022.
Саопштење за јавност са 283. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.5.2022.
Дневни ред 283. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку телевизујске и аудиовизуелне опреме

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку канцеларијског намјештаја

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку рачунарске опреме

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку мрежне опреме

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система контроле приступа и евиденцији присуства запослених

5.5.2022.
Саопштење за јавност са 282. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>