Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске,  члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. октобра 2021. године,     д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2021. годину у дијелу Буџета (табеларни преглед) који се односи на буџетске издатке по корисницима - једнократна новчана помоћ запосленим у здравству на територији града Бања Лука (УКЦ Републике Српске, ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука, ЗЗФМР “Др Мирослав Зотовић“ и ЈЗУ Институт за јавно здравство, Регионални центар Бања Лука - централа) („Службени гласник Града Бања Лука“ број 18/21) и тачака VIII подтачке 1) и 2), IX, XIVa, XV и XVII подтачка 3) Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2021. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ број 18/21).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Градоначелник Града Бања Лука поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2021. годину у дијелу Буџета (табеларни преглед) који се односи на буџетске издатке по корисницима - једнократна новчана помоћ запосленим у здравству на територији града Бања Лука (УКЦ Републике Српске, ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука, ЗЗФМР “Др Мирослав Зотовић“ и ЈЗУ Институт за јавно здравство, Регионални центар Бања Лука - централа), („Службени гласник Града Бања Лука“ број 18/21), коју је донијела Скупштина Града Бања Лука. У приједлогу се наводи да оспорена одлука није у сагласности са чланом 9. ст. 1. и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15), те са чланом 23. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19). Предлагач, наиме, сматра да из наведених законских одредаба произлази да јединице локалне самоуправе не финансирају лична примања запослених у здравству, а посебно не здравствених установа чији је оснивач Република. 

            Истовремено, градоначелник Града Бања Лука је поднио и приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2021. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ број 18/21), коју је донијела Скупштина Града Бања Лука. Међутим, из садржаја овог приједлога и навода о повреди Устава и закона  произлази да су, у суштини, оспорене тачка VIII подтачке 1) и 2), те тачке IX, XIVa, XV и XVII подтачка 3) ове одлуке. У погледу оспорене тачке VIII подтачке 1) и 2) и тачке IX ове одлуке предлагач сматра да ове одредбе нису у сагласности са чланом 39. став 4. и чланом 41. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), те чланом 39. став 2. и чланом 59. став 1. тач. 2. и 5. Закона о локалној самоуправи, јер, како наводи, градоначелник извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине Града, те у оквиру тога врши и реалокацију буџетских средстава, која је инструмент извршења Буџета. Тачка XIVa, по мишљењу предлагача, није у сагласности са чланом 39. ст. 2. и 3. и чланом 40. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске, чланом 23. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи, као и одредбама члана 11. ст. 3. и 4. Закона о трезору („Службени гласник Републике Српске“ бр. 28/13 и 103/15). Оспореном нормом је, како се наводи, супротно наведеним законским одредбама прописана обавеза градоначелника да из буџетских средстава Града исплати једнократну новчану помоћ здравственим радницима на подручју града Бања Лука. Надаље, предлагач наводи да је тачка XV ове одлуке у супротности са чланом 7. и чланом 8. став 2. Закона о инвестирању јавних средстава, те са одредбом члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи. У погледу оспорене тачке XVII подтачка 3) у приједлогу се износи став да ова норма није у сагласности са чланом 40. став 1. Закона о буџетском систему и чланом 11. став 4. Закона о трезору („Службени гласник Републике Српске“ бр. 28/13 и 103/15).  

            У одговору на приједлог који је доставила Скупштина Града Бања Лука у погледу оспорене Одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2021. годину наводи се да из саме оспорене буџетске ставке произлази да наведена средства представљају једнократну новчану помоћ, са циљем да се, у вријеме борбе са пандемијом вируса корона, стимулишу здравствени радници у здравственим установама на територији града Бања Лука, да би ова пандемија била што прије окончана. Како би поткријепила своје наводе, Скупштина Града Бања Лука указује на одредбе члана 23. став 2. и члана 29. Закона о локалној самоуправи и члана 9. став 1. тачка ж) Закона о здравственој заштити, те истиче да не постоје законске сметње да Град Бања Лука у свом  буџету планира овакав облик помоћи.

            У односу на оспорене одредбе Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2021. годину у одговору на приједлог се износи став да су наводи приједлога неосновани, те да садрже произвољно тумачење Закона о буџетском систему и Закона о инвестирању јавних средстава. Истиче се да је неспорно да је Скупштина Града надлежна за доношење Одлуке о извршењу буџета, те да релевантне законске одредбе не прописују да је реалокација буџетских средстава у надлежности градоначелника, јер се прерасподјела ових средстава не може сматрати извршењем Буџета. Поред тога, доносилац ове одлуке наводи да се Програм уређења грађевинског земљишта и други програми и планови из оспорене тачке XVII подтачка 3) ове одлуке доносе на годишњем нивоу након усвајања Буџета Града за ту годину, усвајају се на приједлог градоначелника и морају бити у складу са планираним средствима у Буџету. Коначно, у одговору се указује на одредбу члана 59. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи, према којој градоначелник спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине Града.

            С обзиром на то да је у конкретним уставноправним стварима исти предлагач посебним приједлозима тражио да се оцијени уставност и законитост аката истог доносиоца, Суд је, на основу члана 9. ст. 1. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 114/12, 29/13 и 90/14), Рјешењем број У-45/21 од 14. јула 2021. године, спојио ове приједлоге ради вођења јединственог поступка, припајајући приједлог број У-46/21 приједлогу који је евидентиран под бројем У-45/21.

            Одлуку о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2021. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ број 18/21) донијела је Скупштина Града Бања Лука на основу члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 31. тачка з) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 38. став 2. тачка 3. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 14/18 и 9/19). Овом одлуком прописано је: да се усваја Буџет Града Бања Лука за 2021. годину у износу од 149.770.000 КМ (тачка I), да је саставни дио ове одлуке Буџет Града Бања Лука за 2021. годину (тачка II), те да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања (тачка III). Оспорени табеларни дио Буџета, који је саставни дио ове одлуке, одређује: буџетски издаци по корисницима, Оперативна јединица 1 - Градска управа - потрошачка јединица Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, функционални код 0740 - Грантови - Једнократна новчана помоћ запосленим у здравству на територији града Бања Лука (УКЦ Републике Српске, ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука, ЗЗФМР “Др Мирослав Зотовић“ и ЈЗУ Институт за јавно здравство, Регионални центар Бања Лука - централа) у износу од 2.700.000 КМ.

            Одлуку  о извршењу Буџета Града Бања за 2021. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ број 18/21) донијела је Скупштина Града Бања Лука на основу члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 33. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 38. став 2. тач. 3. и 37. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 14/18 и 9/19). Оспореним нормама ове одлуке прописано је: да се прерасподјела буџетских средстава у оквиру буџетског корисника између расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансијску имовину, отплату дугова и осталих издатака врши на основу одлуке Скупштине Града (тачка VIII подтачка 1), те да се прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника врши на основу приједлога буџетског корисника уз мишљење Одјељења за финансије, а на основу одлуке Скупштине Града:

- у оквиру расхода

- у оквиру издатака за нефинансијску имовину

- у оквиру издатака за финансијску имовину, отплату дугова и осталих издатака (тачка VIII подтачка 2);

Тачком IX ове одлуке прописано је да Скупштина Града својом одлуком може извршити прерасподјелу средстава у оквиру и између потрошачких јединица у висини до 5% укупно усвојених средстава потрошачке јединице којој се средства умањују (подтачка 1), те да Скупштина Града својом одлуком може, уз мишљење Одјељења за финансије, средства распоређена Буџетом која нису утрошена до 31. јануара наредне године, распоредити у оквиру и између потрошачких јединица до 5% од укупно усвојених средстава потрошачке јединице којој се средства умањују (подтачка 2). Према тачки XIVа градоначелник је дужан једнократну новчану помоћ запосленим у здравству на територији града Бања Лука (УКЦ Републике Српске, ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука, ЗЗФМР “Др Мирослав Зотовић“ и ЈЗУ Институт за јавно здравство, Регионални центар Бања Лука - централа) извршити у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Тачком XV прописано је да се позајмљена средства чија је намјена отплата дуга, као и друга намјенска средства, могу привремено инвестирати прије њихове намјенске употребе, у складу са законом који уређује инвестирање јавних средстава, на основу одлуке Скупштине Града. Тачком XVIII подтачка 3) ове одлуке одређено је да су  градоначелник, буџетски корисници, као и остали корисници буџетских средстава обавезни да се код извршења буџета, трошења средстава, поступка набавке робе, услуга и радова придржавају Програма уређења грађевинског земљишта, Програма заједничке комуналне потрошње и осталих планова и програма које доноси Скупштина Града.

            У поступку разматрања приједлога, Суд је, прије свега, узео у обзир да према члану 115. Устава Републике Српске Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

            Иако се у конкретном случају ради о актима који се доносе по поступку предвиђеном за доношење општих правних аката и који су донесени од стране надлежног органа (формални аспект акта) и имајући у виду да оспорени дио Одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2021. годину (табеларни преглед) представља процјену њеног доносиоца о цјелисходности предметног уређивања, овај суд налази да, у смислу члана 115. Устава, није надлежан за оцјену законитости овог дијела оспорене одлуке.

            У односу на оспорену Одлуку о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2021. годину, Суд је оцијенио да иста представља реализацију и начин извршења у пракси конкретних буџетских ставки, које се односе на одређени круг субјеката, тако да нема карактер општих правних аката за чију је оцјену, према члану 115. Устава, надлежан Уставни суд. 

            Слиједом наведеног, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности одбаци овај приједлог.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-45/21

27. октобра 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.12.2021.
Реализација уговора за период 1. 9. до 30. 11. 2021. године

24.11.2021.
Саопштење за јавност са 275. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.11.2021.
Саопштење за јавност са 137. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

23.11.2021.
Дневни ред 275. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.10.2021.
Одлука о прихватању понуде за осигурање запослених лица за 2021/2022. годину

28.10.2021.
Одлука о прихватању понуде за осигурање имовине за 2021/2022. годину

28.10.2021.
Одлука о прихватању понуде за израду дијела пројектне документације прикључка на

27.10.2021.
Саопштење за јавност са 274. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>