Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 14. јула  2021. године,  д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

        Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке 3, подтачка 3.2.2. Општих услова пословања „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука бр. 5575/14, 9287/15, 383/16, 1979/16 и 1-3472/20 које је донио директор „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Сергеј Вујасиновић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости, у суштини, тачке 3. подтачка 3.2.2. Општих услова пословања „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука којом је прописано да ако је уговорен минимални период трајања уговора, а Претплатник тражи раскид уговора прије истека минималног периода његовог трајања, исти се може одобрити уз обавезу Претплатника да, поред евентуалних заосталих дуговања, једнократно уплати и укупан износ свих претплата за сваки преостали мјесец до истека уговореног минималног периода, према важећој цијени мјесечне претплате за постојећу уговорену врсту услуге /уговорна казна - пенали/. Обавеза уплате уговорне казне постоји и у случају раскида уговора од стране „Блицнета“ након потпуне суспензије услуге због непридржавања уговорних обавеза. Овакво прописивање је, како се наводи, у супротности са чл. 11, 12, 13, 14, 15, 142, 143, 270. и 294. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, „Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/93, 3/96, 37/01 – и др. закон, 39/03 и 74/04), те чланом 108. Устава. Истиче да је, сагласно чл. 270. и 276. овог закона, за постојање обезбјеђења под називом уговорна казна потребно да се ради о неновчаном потраживању, као и да је то обезбјеђење одређено законским прописом, док наведени закон уређује искључиво предмет судских пенала. Позивајући се на одредбе чл. 142. и 143. Закона о облигационим односима, давалац иницијативе истиче да ниједна одредба оспореног општег акта не смије бити неправична или претјерано строга према другој уговорној страни, односно да није оправдано на њу превалити несразмјеран терет у случају раскида уговора. С обзиром на изложено, предлаже се да Суд утврди да оспорени акт није у сагласности са Уставом и Законом о облигационим односима.

     У одговору који је Суду доставио „Блицнет“ д.о.о. се истиче да су оспорени Општи услови пословања донесени сагласно Закону о комуникацијама („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 31/03, 75/06, 32/10 и 98/12), те одређеном броју подзаконских аката који регулишу релевантну материју. Истиче се да наводи даваоца иницијативе нису основани, да је прописана уговорна казна предвиђена за неновчане обавезе корисника, да корисник сам одлучује хоће ли закључити уговор на одређени минимални период важења и преузети обавезу коришћења у одређеном периоду, да Закон о облигационим односима предвиђа могућност уговарања уговорне казне уз испуњење одређених услова који су у предметном случају испуњени.

     Опште услове пословања „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука донио је, без назначавања датума, директор „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука на основу члана 20. Закона о комуникацијама Босне и Херцеговине,  а  у  складу  са  Дозволом  за  обављање  дјелатности  оператера јавних електронских комуникационих мрежа, Дозволом за обављање дјелатности  даваоца  фиксних  јавних  телефонских  услуга,  Дозволом  за обављање дјелатности даваоца приступа Интернету, Дозволом за дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија и Рјешењем Регулаторне агенције за комуникације број 02-07-654/13 од 02.09.2013. године.

     Оспореном тачком 3, подтачка 3.2.2, прописано је да ако је уговорен минимални период трајања уговора, а Претплатник тражи раскид уговора прије истека минималног периода његовог трајања, исти се може одобрити уз обавезу Претплатника да, поред евентуалних заосталих дуговања, једнократно уплати и укупан износ свих претплата за сваки преостали мјесец до истека уговореног минималног периода, према важећој цијени мјесечне претплате за постојећу уговорену врсту услуге /уговорна казна - пенали/. Обавеза уплате уговорне казне постоји и у случају раскида уговора од стране „Блицнета“ након потпуне суспензије услуге због непридржавања уговорних обавеза.

     У поступку разматрања иницијативе Суд је имао у виду да према члану 115. ст. 1. и 2. Устава Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, те о сагласности прописа и општих аката са законом.

            Анализирајући правну природу Општих услова пословања „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука, Суд је утврдио да је њихов доносилац привредно друштво које нема јавна овлашћења. Оспорени акт, сам по себи, не садржи опште обавезујуће норме, већ, како би важио и како би се примјењивао, мора бити дио конкретног уговорног односа. Ово није општи правни акт, већ прије свега акт пословођења и то прије свега акт организационо-техничког карактера. Он је специфичан интерни акт који дјелује обавезујуће према његовом доносиоцу, а у односу на трећа лица овај акт дјелује као својеврсна „понуда“ једне уговорне стране која садржи конкретизоване услове за пружање и коришћење телекомуникационих услуга. Општи услови пословања „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука не стварају, не мијењају, те не укидају правне односе општег карактера, већ, у складу са пословном политиком тог друштва, утврђују услове под којима се потенцијалним корисницима нуди закључење уговора са друштвом. Овај акт не представља правни акт којим се прописују правила понашања за неодређени број субјеката и неодређени број случајева, већ је интерни акт једног тачно одређеног правног субјекта, односно конкретног послодавца.

     Имајући у виду, дакле, да се оспорени акт примјењује искључиво на основу споразума странака, те да исти, без обзира на назив и форму, нема карактер општег правног акта, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати иницијативу.

     На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

     Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-73/20

14. јула 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
24.9.2021.
Сазив за 135. сједницу Вијећа за заштиту виталног националног интереса

24.9.2021.
Сазив за 134. сједницу Вијећа за заштиту виталног интереса

13.9.2021.
Тендерска документација за набавку додатних и непредвиђених радова на изградњи зграде Уставног суда РС

9.9.2021.
Одлука о прихватању понудеза навку консултантских услугаопремања интеријера за пословни објекат Уставног суда

8.9.2021.
Саопштење за јавност са 272. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2021.
Дневни ред 272. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.8.2021.
Саопштење за јавност са 132. и 133. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

27.8.2021.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе билтена Уставног суда Републике Српске број 25

27.8.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

27.8.2021.
Дневни ред 133. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>