Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачкa д) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 23. јуна 2021. године,  д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра I Ослободиоца, Радничке и Српских великана – Радни назив „Сана Б – 1“ („Службени гласник Града Приједора“ број 14/19).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Омладинска организација „Чувари Сане“ Приједор, са сједиштем у Приједору, коју заступа пуномоћник Немања Шикман, адвокат из Приједора, поднијела је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра I Ослободиоца, Радничке и Српских великана – Радни назив „Сана Б – 1“ („Службени гласник Града Приједора“ број 14/19). У приједлогу се наводи да је оспорена одлука у супротности са чл. 5. ал. 1. и 4. и чл. 108. Устава Републике Српске, као и одредбама чл. 40. ст. 3. тач. д), 45. ст. 1. и 50. ст. 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). Као разлоге побијања оспорене одлуке предлагач наводи да оспорена одлука, супротно чл. 40. ст. 3. тач. д) Закона о уређењу простора и грађењу, не садржи рок израде документа просторног уређења, као и да је Скупштина Града Приједора, нормирајући као у члану 6. ст. 5. оспорене одлуке, прекорачила своја овлашћења, јер је супротно одредби члана 50. ст. 1. Закона о уређењу простора и грађењу, овластила и градоначелника да по одржаној јавној расправи утврди приједлог регулационог плана. Такође се наводи да је члан 8. ст. 2. оспорене одлуке, који прописује да ће носилац израде документа просторног уређења бити одређен на приједлог заинтересованог лица, у супротности са чланом 45. ст. 1. Закона о уређењу простора и грађењу. Истиче се да инвеститор сагласно члану 39. ст. 3. наведеног закона може, изузетно, својим средствима финансирати израду документа просторног уређења, али не може сам изабрати носиоца израде плана, нити заобићи прописе везане за јавне набавке, због чега су по мишљењу предлагача прекршене и одредбе Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 39/14). Истичући да је поступак доношења документа просторног уређења строго формалан поступак, који је детаљно уређен Законом о уређењу простора и грађењу, предлагач предлаже да Суд утврди да је због оспореног нормирања предметна одлука неуставна и незаконита.

            У одговору на приједлог који је Суду доставио доносилац оспореног акта се наводи да оспореном одлуком није одређен укупан рок израде плана, али су рокови за извршење појединих фаза на припреми, изради и доношењу документа просторног уређења, дефинисани кроз поједине чланове предметне одлуке, у складу са Законом. У погледу оспореног нормирања у члану 6. ст. 5. предметне одлуке, у одговору се  указује  на овлашћење градоначелника из члана 59. ст. 1. тач. 3. Закона о локалној самоуправи, а везано за разлоге оспоравања члана 8. ст. 2. предметне одлуке, наводи се да у конкретном случају приватно – правно лице финансира комплетан поступак, да се на њега не односе одредбе Закона о јавним набавкама, те се изражава становиште да није могуће да Град Приједор спроведе поступак јавне набавке за избор носиоца израде Плана и изабраног носиоца израде наметне заинтересованом лицу које финансира цијели поступак. Такође, доносилац оспореног акта се у одговору на приједлог изјаснио да је у досадашњем току поступка припреме, израде и доношења предметног документа просторног уређења, разматран преднацрт предметног документа просторног уређења на стручној расправи, да је утврђен нацрт овог документа просторног уређења  oд стране носиоца припреме документа просторног уређења и извршено оглашавање и излагање нацрта на јавни увид, да је носилац израде предметног документа просторног уређења размотрио све примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током јавног увида, о њима заузео став, и о истом у писменој форми обавијестио сва лица која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења, као и да је оглашена и одржана јавна расправа 13. октобра 2020. године. У одговору се предлаже да Суд приједлог одбије.   

            Оспорену Одлуку о приступању изради Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра I Ослободиоца, Радничке и Српских великана – Радни назив „Сана Б – 1“ („Службени гласник Града Приједора“ број 14/19), донијела је Скупштина Града Приједора на основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“ број 12/17).

            Овом одлуком је утврђено да се приступа изради Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра I Ослободиоца, Радничке и Српских великана – Радни назив „Сана Б – 1“ ( у даљем тексту: План), те су одређене границе подручја за које се документ доноси (члан 1), плански период (члан 2), смјернице за израду Плана (члан 3), рок за израду преднацрта Плана, као и да ће након одржавања јавне расправе на нацрт Плана која се мора одржати у прописаном року, приједлог Плана утврдити носилац припреме Плана и градоначелник и доставити га Скупштини Града Приједора на одлучивање најдуже у року од 60 дана од дана одржавања јавне расправе (члан 4), садржај Плана (члан 5),  да ће носилац припреме Плана након спроведене процедуре из чл. 46. Закона утврдити нацрт Плана и мјесто, вријеме и начин излагања Плана на јавни увид, трајање јавног увида, јавна расправа, као и да ће у складу са закључцима утврђеним на јавној расправи носилац припреме Плана и градоначелник утврдити приједлог Плана и доставити га Скупштини Града на усвајање (члан 6), да средства за израду Плана и трошкове у поступку његовог доношења обезбјеђује заинтересовани инвеститор (члан 7), да је носилац припреме Плана Градска управа – Одјељење за просторно уређење, а да ће носилац израде Плана бити одређен на приједлог заинтересованог инвеститора, који је обавезан носиоцу припреме из става 1. доставити доказ о избору носиоца израде Плана (члан 8), органи и правна лица од којих је обавезно прибавити мишљење на приједлоге планских рјешења (члан 9), израда елабората Плана (члан 10), да све стручне, административне и друге послове у вези са припремом и доношењем Плана обавља Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Приједора (члан 11), именовање савјета Плана (члан 12), као и да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Приједор“ (члан 13).     

            У поступку разматрања оспорене одлуке Суд је прије свега утврдио да поступак припреме, израде и доношења предметног документа просторног уређења није окончан, јер из изјашњења доносиоца оспорене одлуке произлази да је посљедња реализована активност у поступку припреме и израде овог документа просторног уређења била одржавање јавне расправе о ставу носиоца израде документа просторног уређења, према достављеним примједбама, приједлозима и мишљењима на тај нацрт.

            Разматрајући наведени приједлог као и оспорени акт, Суд је оцијенио да је предметна одлука акт темпоралног карактера, са временски ограниченим дејством, које се исцрпљује извршењем радњи њиме одређеним. Одлука о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења, коју доноси надлежна скупштина, је први, почетни акт у поступку припреме, израде и доношења документа просторног уређења, за чију оцјену уставности и законитости је, када буде усвојен, надлежан Уставни суд, а у тој оцјени и за евентуалну оцјену уставности и законитости и наведене одлуке, као једне од фаза овог поступка. По свом садржају, то је прије свега технички, процесни акт, којим се прописује извршење конкретних радњи, те стога, као такав, у овој фази поступка, без доношења завршног акта у овом поступку, не подлијеже контроли овог суда у смислу његових надлежности из члана 115. Устава Републике Српске.

            С обзиром на наведено, Суд је оцијенио да је предметни приједлог за оцјену уставности и законитости Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра I Ослободиоца, Радничке и Српских великана – Радни назив „Сана Б – 1“ („Службени гласник Града Приједора“ број 14/19), имајући у виду надлежности Уставног суда, преурањен, с обзиром на чињеницу да тек предстоји поступак, чији је циљ доношење регулационог плана, односно доношење одговарајуће одлуке надлежне скупштине о приједлогу овог документа просторног уређења.

            С обзиром на наведено, Суд је на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да приједлог одбаци јер, по оцјени Суда, не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање по закону.

            На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

            Ово  рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

Број: У-68/20

23. јуна 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
14.7.2021.
Допуна плана набавки за 2021. годину

14.7.2021.
Саопштење за јавност са 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.7.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја

13.7.2021.
Дневни ред 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.7.2021.
Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

23.6.2021.
Саопштење за јавност са 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

21.6.2021.
Дневни ред 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.5.2021.
Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>