Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

            Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. маја 2021. године, д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Одбацује се приједлог Окружног суда у Бијељини за рјешавање сукоба надлежности између Основног суда у Бијељини, Одјељење Лопаре, и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Окружни суд у Бијељини поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за рјешавање сукоба надлежности, у којем се наводи да је Основни суд у Бијељини, Одјељење Лопаре, у парничним предметима број: 80 2 П 001006 18 П и број: 80 2 П 000813 18 П, одлучујући по тужбама тужиоца Миленка Тојића из Липовца – општина Лопаре, против туженог Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре, ради поништења одлука, донио рјешења којим се огласио стварно ненадлежним, укинуо проведене радње и тужбе одбацио, а Окружни суд у Бијељини рјешавајући о жалбама тужиоца против првостепених рјешења, у оба предмета, донио одлуке којима је жалбе одбио и првостепена рјешења потврдио. Даље се наводи да је Миленко Тојић, органу управе изјавио жалбу против оспорених одлука Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре, те је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, одлучујући о жалби, закључком број:12.02.1-059-1937/19 од 31. јула 2019. године, одбацило жалбу Миленка Тојића изјављену на одлуке Управног одбора Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре број:14-1/18 од 20. априла 2018. године и број:139/18 од 29. октобра 2018. године, због ненадлежности. Против наведеног закључка Министарства, Миленко Тојић је пред Окружним судом у Бијељини покренуо управни спор који је у току. Налазећи да одлуке дисциплинских органа Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре немају карактер управних аката, те да стога, не постоји законски основ да се о законитости наведених одлука рјешава у управном спору, предлагач предлаже да овај суд ријеши настали сукоб надлежности.

            С обзиром на то да поднесени приједлог није садржавао све неопходне податке за даље поступање Суда у овој правној ствари, дописом од 31. марта 2021. године, од предлагача је тражено да приједлог у остављеном року допуни, тако што ће навести у ком конкретном поступку је дошло до сукоба надлежности, назив органа који прихватају или одбијају надлежност у том поступку, с тим у вези и акте које су донијели, разлоге на основу којих то чине, као и чињенично стање у предмету из којег произилази да постоји сукоб надлежности.

            Поступајући по налогу Суда, предлагач је дана 9. априла 2021. године, доставио допуну приједлога у којој се наводи:  да је сукоб надлежности настао у управном спору који се води пред Окружним судом у Бијељини у предмету број: 12 О У 008334 21 У, по тужби тужиоца Миленка Тојића, ради поништења закључка туженог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, број: 12.02.1-059-1937/19. од 31. јула 2019. године; да су органи који одбијају надлежност Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске које је закључком број: 12.02.1-059-1937/19 од 31. јула 2019. године, одбацило жалбу Миленка Тојића изјављену на одлуке Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре - Управни одбор број 14-1/18 од 20. априла 2018. године и број: 139/18 од 29. октобра 2018. године, због ненадлежности, и Основни суд у Бијељини, Одјељење у Лопарама, који је у предметима број: 80 2 П 001006 18 П и број: 80 2 П 000813 18 П правоснажно одбио надлежност у парничном поступку ради поништења одлука туженог Ловачког удружења „Лопаре“ број: 14-1/18 од 20. априла 2018. године и 139/18. од 29. октобра 2018. године. Везано за чињенично стање у предмету, наводи се да је Дисциплински суд Ловачког удружења донио рјешења којим је Миленка Тојића огласио одговорним за дисциплинске преступе и изрекао дисциплинске мјере, да је на наведена рјешења Миленко Тојић изјавио жалбе Управном одбору Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре, а исте су одбијене одлукама број: 14-1/18 од 20. априла 2018. године и број: 139/18 од 29. октобра 2018. године, те да су пред Основним судом у Бијељини, Одјељење Лопаре, вођени поменути парнични поступци ради поништења одлука ловачког удружења, а потом и управни поступак, који је окончан наведеним закључком Министарства, против којег је покренут управни спор пред Окружним судом у Бијељини, који је у току. Предлагач сматра да оспорене одлуке Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре, немају карактер управних аката, јер нису донесене у вршењу јавних овлашћења, те Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у складу са тада, а и сада важећим Законом о републичкој управи и Законом о удружењима и фондацијама, нема овлашћења за вршење управног надзора над наведеним удружењем, у смислу контроле законитости појединачних аката о чланству, односно искључењу из чланства. Како се Основни суд у Бијељини, Одјељење у Лопарама огласио стварно ненадлежним и одбацио тужбе, чије одлуке су правоснажне, а такође и орган управе одбио надлежност у управном поступку, ради поништења одлука Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре, чија одлука је коначна у управном поступку, предлаже да Уставни суд Републике Српске у складу са одредбама члана 44. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), ријеши настали сукоб надлежности. Уз допуну приједлога је достављена и наведена документација.    

            Узимајући у обзир садржину приједлога и допуне приједлога, те приложену документацију,  Суд је утврдио да је Основни суд у Бијељини, Одјељење Лопаре, у правној ствари тужиоца Миленка Тојића из Липовца - општина Лопаре, против туженог Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре, ради поништења одлука, донио рјешење број: 80 2 П 001006 18 П од 22. фебруара 2019. године, којим се огласио стварно ненадлежним, укинуо проведене радње и тужбу одбацио, а Окружни суд у Бијељини, одлучујући по жалби тужиоца против наведеног рјешења, рјешењем број: 80 2 П 001006 19 Гж од 12. јула 2019. године, одбио жалбу и потврдио рјешење првостепеног суда. Такође, Основни суд у Бијељини, Одјељење Лопаре, је у парничном поступку који је вођен између истих парничних странака, ради поништења одлука, донио рјешење број: 80 2 000813 18 П од 20. фебруара 2019. године, којим се огласио стварно ненадлежним за поступање, укинуо проведене радње и тужбу одбацио, а наведено рјешење је потврђено рјешењем Окружног суда у Бијељини број: 80 2 П 000813 19 Гж од 27. марта 2019. године; да је Министарство, пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, рјешавајући по жалби Миленка Тојића на одлуке Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре - Управни одбор број: 14-1/18 од 20. априла 2018. године и број: 139/18 од 29. октобра 2018. године, донијело закључак број: 12.02.1-059-1937/19 од 31. јула 2019. године, којим је одбацило жалбу, због ненадлежности; да је Миленко Тојић против закључка Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске број: 12.02.1-059-1937/19 од 31. јула 2019. године, покренуо управни спор пред Окружним судом у Бијељини, који се води под бројем 12 0 У 008334 21 У и  у  којем није ријешено по тужби.

            Имајући у виду да је чланом 115. тач. 3. и 4. Устава Републике Српске прописано да Уставни суд рјешава сукоб надлежности између органа законодавне, извршне и судске власти, те органа Републике, града и општине, а чланом 44. став 1. и 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), прописано да, када настане сукоб надлежности између државних органа, приједлог за рјешавање сукоба надлежности подноси један или оба органа у сукобу, као и лице које због прихватања, односно одбијања надлежности није могло да оствари своја права, Суд је оцијенио да предлагач, Окружни суд у Бијељини, није орган у сукобу, те да сходно томе, нису испуњене процесне претпоставке из Устава и Закона да рјешава по поднесеном приједлогу.

            С обзиром на наведено, Суд је на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да приједлог одбаци.

            На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

Број: У-18/21

26. маја 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
26.5.2021.
Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.5.2021.
Дневни ред 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2021.
Саопштење за јавност са 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.4.2021.
Дневни ред 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигиене у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>