Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

             Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5, члана 60. став 1. тач. а) и б) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној  29. априла 2021. године,  д о н и о   ј е

                                                           

О Д Л У К У

 

         Утврђује се  да члан 32. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Станари ("Службени гласник Општине Станари" број 9/19), Прилог 01 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу", под 01.2 "Табеларни преглед систематизације Одјељења за општу управу", у дијелу којим је под редним бројем 1. утврђена стручна спрема за радно мјесто "начелник Одјељења за општу управу" и гласи: "ВСС-магистар екологије", те Прилог 03 -"Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију", под 03.2 "Табеларни преглед систематизације радних мјеста у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију" у дијелу којим је  за радно мјесто под редним бројем 1. "самостални стручни сарадник за комуналне накнаде, комуналне послове и екологију" утврђена стручна спрема која гласи: "ВСС - магистар екологије", те  радно мјесто под редним бројем 2. "самостални стручни сарадник за комуналну инфраструктуру и послове саобраћаја"  за које је утврђена стручна спрема која гласи: "ВСС- магистар саобраћаја и телекомуникација" није у сагласности с Уставом Републике Српске, Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" број  97/16) и  Законом о звањима која се стичу завршетком високог образовања ("Службени гласник Републике Српске" бр 33/14 и 63/14).

         Утврђује се да члан 5. став 1. тач. 3, 16, 18, 19. и 20,  члан 6. и члан 32. - Прилог 01 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу" дио 01.3.3 "Опис послова Одсјека територијалне ватрогасне јединице и радних мјеста" Правилника из става 1. изреке нису у сагласности с Уставом Републике Српске и Законом о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број  94/19).

        Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 32. - Прилог 02 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за привреду и финансије" дио 02.2 "Табеларни преглед систематизације радних мјеста Одјељења" у дијелу којим је под редним бројем 1. за радно мјесто "начелник Одјељења за привреду и финансије" утврђена  стручна спрема која гласи: "ВСС - дипломирани инжењер електротехнике".

 

                                                          О б р а з л о ж е њ е

 

         Милош Кајганић из Станара дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Станари ("Службени гласник Општине Станари" број 9/19). Из садржине иницијативе произлази да је оспорени правилник у супротности са појединим одредбама Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19), Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" број  97/16), Закона о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/16 и 66/18), Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" бр. 20/17, 86/18 и 21/20), те Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској управи ("Службени гласник Републике Српске" број 10/17), као и са чл. 33. и 108. Устава Републике Српске. Иако давалац иницијативе оспорава наведени Правилник у цјелини,  из садржине иницијативе произлази да давалац иницијативе наводи само разлоге оспоравања који се тичу поступка доношења  и то тако што указује, прије свега, на одредбу члана 60. Закона о локалној самоуправи коју доводи  у везу с одредбом члана 166. тачка 7. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе те закључује да из наведеног произлази обавеза доносиоца акта да, прије доношења правилника,  уради анализу организације и систематизације радних мјеста у Општинској управи  како би се утврдило постојање оправдане потребе за доношењем новог правилника. Уз то, давалац иницијативе указује и на одредбу члана 245. Закона о раду коју доводи у везу са чланом 7. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и чланом 27. тачка 2. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе и с тим у вези указује на обавезу да се, у поступку доношења правилника, затраже и прибаве приједлози и мишљење надлежне синдикалне организације. Поред наведеног, давалац иницијативе наводи само разлоге оспоравања члана 32. Правилника и то дијела који се односи на прилоге 01, 02 и 03 који су, како наводи, саставни дијелови Правилника. Образлажући наведено давалац иницијативе указује на повреде члана 62. став 2. и члана 64. Закона о локалној самоуправи, чл. 3. и 11. ст. 1. и 2, чл. 14. и 54. ст. 1. и 2. тачка 1. и члана 116. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, као и члана 33. Устава, те члана 5. став 3. и члана 12. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској управи, а као разлоге наводи, између осталог, то што оспореним одредбама овог члана Правилника нису систематизована радна мјеста шефова одсјека, а нити радно мјесто на којем би била исказана потреба за дипломираним правником у Одјељењу за привреду и финансије, као и због тога што је, по његовом мишљењу, спорна прописана стручна спрема за начелнике Одјељења за општу управу и Одјељења за привреду и финансије, те за самосталног стручног сарадника за комуналне накнаде, комуналне послове и екологију. Надаље, у иницијативи се наводи и да је оспореним прописивањем онемогућено напредовање службеника, као и право грађана да под једнаким условима буду примљени у јавну службу.

         Накнадно, Драженко Лукић из Добоја дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 32. истог правилника, односно прилога 01, 02. и 03. и то у односу на чл. 10, 33, 39. и 108. Устава. Оспоравајући наведени члан Правилника  овај давалац иницијативе  слично као и претходни наводи да оспореним правилником није систематизовано радно мјесто шефа одсјека, те опис послова и задатака шефа одсјека, као ни потребни општи и посебни услови за обављање тог посла, затим да је спорна прописана стручна спрема за начелнике појединих одјељења те самосталног стручног сарадника за комуналне накнаде и  екологију, као и за комуналну инфраструктуру и послове саобраћаја што је, како наводи, у супротности са чланом 59. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члановима 5, 11. и 15. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској управи ("Службени гласник Републике Српске" број 10/17). Поред тога, у овој иницијативи се наводи да је у оквиру Одјељења за општу управу систематизовано радно мјесто "ватрогасац/приправник и ватрогасац возач/приправник", а што је, како се наводи, у несагласности са чланом 95. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, те одредбама наведене уредбе. Надаље, у иницијативи се детаљно образлаже како је доносилац акта оспореним прописивањем поступао супротно одредбама поменуте уредбе и предлаже да Суд утврди да оспорени члан 32. Правилника није у сагласности с Уставом.

         Рјешењем број У-17/20 од 24. јуна 2020. године, овај суд је одлучио да се о иницијативама води јединствен поступак, припајањем иницијативе број У-20/20 првоприспјелој иницијативи број У-17/20 и да се даљи поступак води под пословним бројем предмета У-17/20.

         Начелник Општине Станари у одговору на иницијативу је, између осталог, навео да је давалац иницијативе Милош Кајганић био запослен на радном мјесту самосталног стручног сарадника за управно-правне послове из области социјалне, породичне и дјечије заштите у Одсјеку за послове социјалне, породичне и дјечије  заштите, који је укинут овим правилником, односно да је Скупштина општине Станари донијела Одлуку којом се оснива Јавна установа Центар за социјални рад Станари ("Службени гласник Општине Станари" број 5/19), те да је отпочињањем рада ове јавне установе и преузимања надлежности од дотадашњег Одсјека за послове социјалне, породичне и дјечије заштите било неопходно усвојити нови акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста. Надаље, у одговору се наводи да су, ступањем на снагу овог правилника, запослени у овом одсјеку проглашени нераспоређеним сходно члану 144. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, односно да је само Милош Кајганић био у статусу запосленог на неодређено вријеме, док су друга два систематизована мјеста у том одсјеку била упражњена, као и да је Милош Кајганић, путем свог пуномоћника Драженка Лукића, адвоката из Добоја, поднио тужбу Основном суду у Добоју која је  заведена под пословним бројем 85  0 Рс 087617 20 Рс. Оспоравајући наводе из иницијатива доносилац акта наводи да је основ за доношење оспореног правилника члан 60. Закона о локалној самоуправи, као и  да је неспорно да су Правилником, чији су саставни дио прилози, формирани одсјеци у саставу одјељења, али да се због мањег броја радника, поштујући принципе економичности, ефикасности и дјелотворности, одлучио да не систематизује радно мјесто шефа одсјека (изузетак је старјешина Територијалне ватрогасне јединице чија је улога и позиција регулисана посебним прописом) јер одсјеци нису самосталне организационе јединице из члана 5. став 5. Уредбе већ су, како наводи,  дијелови одјељења као основне организационе јединице, а радом одјељења руководи начелник одјељења који руководи и свим организационим дијеловима у саставу одјељења, па и одсјецима. Поред тога, у одговору се наводи да су у табеларним прегледима који су садржани у прилозима, наведени посебни услови за свако радно мјесто у свакој табели (колона 7), а у вези са чланом 5. став 2. истог правилника, а да су услови у погледу стручне спреме и занимања садржани у колонама 3. и 4. у табеларним прегледима. Такође, оспорени су и наводи давалаца иницијативе који се тичу прописаних посебних услова за начелнике одјељења, односно за ово радно мјесто прописани потребни услови у погледу  стручне спреме истичући да је приликом оспореног нормирања имао у виду да се ради о руководећим радним мјестима у смислу члана 49. став 2. Закона о службеницима и намјештеницима, а у вези са чланом 6. Уредбе о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе, као и да примјена члана 54. ст. 1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима, у вези са чланом 64. Закона о локалној самоуправи није релевантна приликом доношења акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, те да ове одредбе морају бити примијењене само приликом именовања лица након поступка јавне конкуренције. Уз то, у одговору су оспорени наводи давалаца иницијативе у погледу немогућности напредовања службеника јер, како се наводи, нису од значаја за уставно-правну контролу Правилника  односно  да се  ради о праву које је законом установљено само као могућност, али и због тога што чланом 116. Закона о службеницима и намјештеницима није експлицитно прописано да службеник напредује искључиво на радно мјесто шефа одсјека. Надаље, у одговору се указује на одредбе Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања ("Службени гласник Републике Српске" бр. 111/09, 102/10 и 6/13), као и на Закон о заштити од пожара и то, како раније важећи који је био објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" број 71/12, тако и важећи који је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске број 94/19, те  остављен једногодишњи рок за усклађивање, због чега је Општина Станари, како се наводи, у поступку прибављања мишљења надлежног органа за нову систематизацију ватрогасне службе ради усклађивања са поменутим законом. Имајући у виду да је поступано у границама законских овлашћења  и у складу са начелима унутрашње организације, стручног и рационалног обављања послова, доносилац акта у одговору предлаже да Суд иницијативу не прихвати.

         Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Станари ("Службени гласник Општине Станари" број 9/19) донио је начелник Општине Станари  на основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана 60. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19) и члана 16. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској управи ("Службени гласник Републике Српске" број 10/17).  Према члану 1. правилником се уређује нарочито: организациона структура Општинске управе, послови који се обављају у Општинској управи - по одјељењима и одсјецима, послови радних мјеста у Општинској управи, услови за обављање послова - по радним мјестима, потребан број запослених за извршење послова - по радним мјестима, одговорност запослених у Општинској управи и јавност рада Општинске управе. Чланом 5. став 1. Правилника су, као посебна специјалистичка знања, испити, одобрења и услови, између осталог, утврђени: да лице приликом заснивања радног односа у Општинској управи - Територијална ватрогасна јединица (ватрогасац-спасилац и ватрогасац-приправник) није старије од 25 година (тачка 3), положен испит за ватрогасца-спасиоца у складу са Законом о заштити од пожара (тачка 16), стручни испит за ватрогасца у професионалној ватрогасној јединици (тачка 18), стручни испит за руководиоца акције гашења пожара (тачка 19) и стручни испит за сервисера свих врста ватрогасних апарата (тачка 20), а чланом 6. Правилника да су запослени у Одсјеку територијалне ватрогасне јединице који обављају послове ватрогасца обавезни полагати стручни испит за ватрогасца у професионалној ватрогасној јединици (став 1) и да се у радни однос у  Одсјеку територијалне ватрогасне јединице на послове ватрогасца може примити лице старије од 25 година, само уколико има положен стручни испит за професионалног ватрогасца и које је радило као професионални ватрогасац у професионалној ватрогасној јединици (став 2). Оспорени члан 32. Правилника садржи прилоге, између осталих: - Прилог                                   01 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу" у којем је, под 01.2 садржан "Табеларни преглед систематизације радних мјеста Одјељења за општу управу", а под 01.3.2 "Опис послова Одсјека Територијалне ватрогасне јединице и радних мјеста"; Прилог 02 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за привреду и финансије" у којем је под 02.2 садржан "Табеларни преглед систематизације радних мјеста Одјељења" и Прилог 03 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију" у којем је, под 03.2 садржан "Табеларни преглед систематизације радних мјеста Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију".

         У оспореном дијелу табеларног прегледа систематизације радних мјеста Одјељења за општу управу, под редним бројем 1. за радно мјесто "начелник Одјељења за општу управу" утврђен је, као један од услова, "ВСС – магистар екологије". У оспореном дијелу табеларног прегледа систематизације радних мјеста Одјељења за привреду и финансије,  за радно мјесто "начелник Одјељења за привреду и финансије" утврђен је, као један од услова,  "ВСС – дипломирани инжењер електротехнике", а у оспореном дијелу табеларног прегледа систематизације радних мјеста Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, под редним бројем 1. за радно мјесто "самостални стручни сарадник за комуналне накнаде, комуналне послове и екологију" утврђен је, као један од услова, "ВСС - магистар екологије", а под редним бројем 2. за радно мјесто "самостални стручни сарадник за комуналну инфраструктуру и послове саобраћаја" утврђен је, као један од услова,  "ВСС - магистар саобраћаја и телекомуникација". 

 

         У поступку разматрања основаности навода из иницијатива Суд је имао у виду да је одредбама Устава у односу на које је оспорен предметни правилник, али и одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену уставности Правилника утврђено: да су грађани Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10), да грађани имају право да учествују у обављању јавних послова и да под једнаким условима буду примљени у јавну службу (члан 33), да је свако слободан у избору занимања и запослења и под једнаким условима му је доступно радно мјесто и функција (члан 39. став 3), да  општина  преко својих органа, у складу са законом, извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини, обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине и да се систем локалне самоуправе уређује законом (члан 102. ст. 1. и 2) те да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности с Уставом, а прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108).

         По оцјени Суда,  за оцјену законитости оспореног  правилника од значаја су одредбе Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19), Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" број  97/16), Закона о раду  ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16), Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број  94/19), те Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања ("Службени гласник Републике Српске" бр. 33/14 и 63/14).

        Законом о локалној самоуправи прописано је, између осталог, да градоначелник, односно начелник општине руководи градском, односно општинском управом и одговоран је за њен рад (члан 54. став 3), да градоначелник, односно начелник доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста градске, односно општинске управе (члан 59. став 1. тачка 8), да градоначелник, односно начелник општине утврђује структуру и унутрашњу организацију градске, односно општинске управе у законом утврђеним општим границама (члан 60), да се организација рада градске, односно општинске управе заснива на принципима економичности, ефикасности, дјелотворности и јавности рада органа јединице локалне самоуправе у извршавању њихових надлежности (члан 61. став 2), да се у градској, односно општинској управи организују одјељења и службе као основне организационе јединице, као и  да се у зависности од обима и врсте  послова, у одјељењима и службама могу формирати одсјеци као унутрашње организационе јединице (члан 62. ст. 1. и 2), да Влада уредбом прописује начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској управи (члан 64. став 3),  да  су запослени из ст. 1. и 2. овог члана службеници и намјештеници у смислу закона којим се уређује радно-правни статус запослених у органима јединице локалне самоуправе, не укључујући функционере јединице локалне самоуправе и запослене који обављају послове у области заштите од пожара (члан 67. став 3) и да ће Влада у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети уредбу о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској управи из члана 64. став 3. овог закона (члан 161). 

        Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе  прописано  је, између осталог,  и то чланом 1. да се њиме уређују  права и дужности из радног односа службеника и намјештеника запослених у органима јединице локалне самоуправе, а да се права и дужности из радног односа функционера у органима јединице локалне самоуправе уређују посебним законом, осим ако поједина права и дужности нису уређена овим законом; чланом 4.  да послове из надлежности органа јединице локалне самоуправе обављају градски, односно општински службеници (у даљем тексту: службеници) и намјештеници; чланом 7. да се на права и дужности службеника који нису уређени овим или посебним законом или другим прописом примјењују Закон о раду, општи колективни уговор и Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе (у даљем тексту: Посебни колективни уговор) (став 1), а на права и дужности намјештеника примјењују се одредбе овог закона које се односе на начела дјеловања, права и дужности, радно вријеме, одморе и одсуства, неспојивост, пробни рад, оцјену рада, распоређивање, трајање радног односа, проглашавање вишком, одговорност, мировање права из радног односа, дисциплинска и материјална одговорност, заштита права, управљање људским ресурсима, премјештање, преузимање и разлози за престанак радног односа, осим разлога из члана 141. тачка 16) овог закона, а на права и дужности које нису уређене овим законом примјењује се Закон о раду, општи колективни уговор и Посебни колективни уговор (став 2); чланом 14. да службеник има право да напредује у служби кроз структуру категорије радних мјеста (став 1), те да службеник има право да напредује у вишу категорију радног мјеста зависно од стручности, резултата рада, постигнутог успјеха у стручном оспособљавању и усавршавању, у складу с овим законом (став 2); чланом 48. да се радна мјеста службеника дијеле на руководећа радна мјеста и извршилачка радна мјеста, у зависности од сложености послова, овлашћења и одговорности (став 1), да Влада уредбом прописује категорије службеника, њихова звања и услове за обављање послова на радним мјестима из става 1. овог члана (став 2), да се правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста градске, односно општинске управе утврђују радна мјеста у градској, односно општинској управи, укључујући и стручну службу скупштине и врши њихово разврставање по категоријама и звањима (став 3), да градоначелник, односно начелник општине доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста (став  4) и да се правилником из става 3. овог члана утврђују опис радних мјеста службеника и намјештеника у оквиру унутрашњих организационих јединица, категорије и звања у којима су радна мјеста разврстана, потребан број запослених за свако радно мјесто, врста и степен стручне спреме и звања, потребно радно искуство, одговорност и други посебни услови за рад на сваком радном мјесту (став 5);  чланом 54. да  су посебни услови за именовање начелника одјељења или службе: 1) да има завршен четворогодишњи студиј одговарајућег смјера или први циклус студија с остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, 2) да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно одговарајућег звања, 3) да има положен стручни испит за рад у управи и 4) други посебни услови предвиђени правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста (став 2); чланом 59. да су извршилачка радна мјеста: шеф одсјека, стручни савјетник, самостални стручни сарадник, инспектор, интерни ревизор, комунални полицајац, виши стручни сарадник и стручни сарадник (став 2); чланом 67. да је поред општих услова, потребно да лице испуњава и сљедеће посебне услове: 1) одговарајућа стручна спрема и звање, 2) положен стручни испит за рад у управи, 3) одговарајуће радно искуство и 4) да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста (став 2); чланом 115. да је напредовање кретање службеника у служби које зависи од резултата постигнутих у извршавању послова радног мјеста и постављених циљева, као и постигнутог успјеха у стручном оспособљавању и усавршавању, у складу с овим законом; чланом 116. да службеник напредује премјештањем на радно мјесто шефа одсјека или на друго непосредно више извршилачко радно мјесто (став 1), те да је непосредно више извршилачко радно мјесто оно чији се послови обављају у непосредно вишој категорији или звању (став 2); чланом 117. да градоначелник, односно начелник општине може да премјести на непосредно више извршилачко радно мјесто службеника коме је најмање два пута узастопно одређена оцјена „нарочито се истиче“ или четири пута узастопно „истиче се“, ако постоји слободно радно мјесто и службеник испуњава услове за рад на том радном мјесту (став 1); чланом 145. да ако се правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста укину поједина радна мјеста службеници који не буду распоређени након доношења правилника постају нераспоређени (став 1), да ако се правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста смањи потребан број извршилаца на радном мјесту градоначелник, односно начелник општине прописује критеријуме на основу којих се одређује који службеници постају нераспоређени (став 2) те да је приликом утврђивања критеријума из става 2. овог члана градоначелник, односно начелник општине дужан да прибави мишљење надлежне синдикалне организације (став 3); чланом 164. да се у градској, односно општинској управи организује управљање људским ресурсима (став 1), те да се управљање људским ресурсима уређује правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, у складу с овим законом и другим прописима (став 2); чланом 166. да се послови управљања људским ресурсима односе, између осталог, на анализу организације и систематизације радних мјеста у градској, односно општинској управи (тачка 7);  да ће Влада у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети уредбу о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе из члана 48. став 2. овог закона (члан 171).

         Законом о раду  је, између осталог, прописано: да се овим законом уређују  радни односи, права, обавезе и одговорности из радног односа и други односи по основу рада у Републици Српској, ако посебним законима није другачије одређено (члан 1. став 1), да се колективним уговором, у складу са законом и другим прописом, уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, поступак измјена и допуна колективног уговора, међусобни односи учесника колективних уговора и друга питања од значаја за уређивање односа између радника и послодавца (члан 238. став 1) те да се општи и посебни колективни уговори непосредно примјењују и обавезују све послодавце који су у вријеме закључивања колективног уговора чланови удружења послодавца учесника колективног уговора, те да колективни уговор из става 1. овог члана обавезује и послодавце који су накнадно постали чланови удружења послодаваца, учесника колективног уговора, као и да колективни уговор обавезује послодавце из ст. 1. и 2. овог члана шест мјесеци након иступања из удружења послодаваца учесника колективног уговора (члан 245).

         Законом о звањима која се стичу завршетком високог образовања прописано је, између осталог, да се овим законом уређују звања која се стичу завршетком студија на лиценцираним студијским програмима који се изводе на лиценцираним високошколским установама у Републици Српској (у даљем тексту: Република ) (члан 1), да се звање стиче завршетком првог, другог и трећег циклуса студија, у складу са прописима о високом образовању, и може бити струковно, академско и научно, те да се академска звања стичу  завршетком првог и другог циклуса академских студија, а научна завршетком трећег циклуса академских студија  (члан 3. ст. 1,  3. и 4); да лице које заврши академски студиј првог циклуса у трајању од три, односно четири године, који се вреднује са најмање 180, односно 240 ЕЦТС бодова, стиче академско звање "дипломирани", односно "дипломирани инжењер" из одговарајуће области уз навођење броја бодова, тј.180 ЕЦТС, односно 240 ЕЦТС бодова, (члан 6. став 1); да лице које заврши академски студиј другог циклуса у трајању од годину дана, односно двије године, који се вреднује са 60 ЕЦТС бодова, односно 120 ЕЦТС бодова, и то тако да збир бодова првог и другог циклуса студија износи укупно 300 бодова, стиче звање "мастер", уз назнаку струке у одговарајућој области образовања (члан 7. став 1).

         Законом о заштити од пожара прописано је, између осталог, да је територијална ватрогасно-спасилачка јединица професионална ватрогасно-спасилачка јединица која се оснива на подручују јединица локалне самоуправе (члан 4. став 1. тачка 5), да се територијална ватрогасно-спасилачка јединица оснива одлуком скупштине јединице локалне самоуправе, као посебна унутрашња организациона јединица административне службе јединице локалне самоуправе (члан 44. став 1), да ће постојеће ватрогасно-спасилачке јединице и ватрогасна друштва основана у складу са раније важећим законом ускладити своје пословање с одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона (члан 90) и да ће Скупштина јединице локалне самоуправе у року од годину дана донијети: одлуку којом се оснива и утврђује дјелокруг и надлежност територијалне ватрогасно-спасилачке јединице и правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици, након прибављеног мишљења Министарства (члан 95).

          Оцјењујући Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Станари са становишта навода и разлога изнијетих у иницијативи, Суд је, прије свега, утврдио да је градоначелник односно начелник јединице локалне самоуправе  био овлашћен да донесе правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у градској, односно општинској управи и да тим актом утврди стуктуру и унутрашњу организацију градске, односно општинске управе, односно утврди опис радних мјеста службеника и намјештеника у оквиру унутрашњих организационих јединица, категорије и звања у којима су радна мјеста разврстана, потребан број запослених за свако радно мјесто, врсту и степен стручне спреме и звања, потребно радно искуство, одговорност и друге посебне услове за рад на сваком радном мјесту. Имајући у виду да је начелник Општине Станари донио оспорени правилник сагласно законским овлашћењима из члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи, као и да је овим актом сагласно члану 60. Закона о локалној самоуправи, те члана 48. Закона о службеницима и намјештеницима у локалној самоуправи утврдио организациону структуру Општинске управе Општине Станари, послове који се обављају у Општинској управи, радна мјеста  у Општинској управи, услове за обављање послова, потребан број запослених за извршење послова, те  одговорност запослених  и јавност рада Општинске управе, Суд је оцијенио да је са формалноправног становишта оспорени правилник донесен на основу и у оквиру законског овлашћења.

         По оцјени Суда, наводи даваоца иницијативе да је оспорени правилник незаконит јер није урађена анализа организације и систематизације радних мјеста у градској, односно општинској управи како би се утврдило да ли постоји оправдана потреба за доношењем новог правилника, израз су погрешног тумачења члана 60. Закона о локалној самоуправи и члана 166. тачка 7. Закона о службеницима и намјештеницима у локалној самоуправи, а не правно утемељен основ за оспоравање Правилника. Уз то, по оцјени Суда није постојала законска обавеза начелника Општине Станари да, у поступку доношења оспореног правилника, затражи мишљење надлежне синдикалне организације. Наиме, из одредаба члана 145. ст. 1, 2. и 3. Закона о службеницима  и намјештеницима у локалној самоуправи произлази да се мишљење надлежне синдикалне организације прибавља једино приликом утврђивања критеријума на основу којих се одређује који службеници постају нераспоређени, дакле када због промјене Правилника долази до смањења броја извршилаца на радном мјесту о чему се, у конкретном  случају,  не ради будући да је Суд из одговора доносиоца акта утврдио да је нови правилник донесен због тога што је  укинут Одсјек за послове социјалне, породичне и дјечије заштите, чије надлежности је преузео новоосновани Центар за социјални рад Станари, чиме је престала потреба за радом запослених  само у том одсјеку.

        Оцјењујући члан 32. Правилника, - Прилог 01 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу" под 01.2 "Табеларни преглед систематизације Одјељења за општу управу" којим је, у оспореном дијелу, под редним бројем 1. за радно мјесто "начелник Одјељења за општу управу" утврђена "ВСС - магистар екологије", Прилог 02 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за привреду и финансије" дио 02.2 "Табеларни преглед систематизације радних мјеста Одјељења" којим је, у оспореном дијелу, под редним бројем 1. за радно мјесто "начелник Одјељења за привреду и финансије" утврђена "ВСС - дипломирани инжењер електротехнике, те  Прилог 03 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију", под 03.2 "Табеларни преглед систематизације радних мјеста Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију" којим је, у оспореном дијелу, под редним бројем 1. за радно мјесто "самостални стручни сарадник за комуналне накнаде, комуналне послове и екологију" утврђена "ВСС - магистар екологије", а под редним бројем 2. за радно мјесто "самостални стручни сарадник за комуналну инфраструктуру и послове саобраћаја" утврђена "ВСС - магистар саобраћаја и телекомуникација" Суд је утврдио да је начелник Општине Станари био овлашћен да Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Станари уреди, између осталог,  услове које у погледу стручне спреме (врста и степен) треба да испуњава лице које обавља послове у Општинској управи.

        Међутим, наведено овлашћење начелника за прописивање потребне врсте и степена стручне спреме за обављање послова у Општинској управи није, по оцјени Суда, неограничено, већ мора бити у сагласности са законским одредбама, у конкретном случају,  са  Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, те Законом о звањима која се стичу завршетком високог образовања. Имајући у виду да начелник општине Станари, приликом утврђивања потребне стручне спреме за начелника Одјељења за општу управу, те самосталног стручног сарадника за комуналне накнаде, комуналне послове и екологију и самосталног стручног сарадника за комуналну инфраструктуру и послове саобраћаја није узео у обзир посебне услове који су за именовање начелника одјељења прописани Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (54. став 2. тачка 1), као ни звања која се стичу завршетком високог образовања (члан 3. став 3. и члан 6. став 2) Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања, односно да је питања која се тичу стручне спреме за наведена радна мјеста регулисао на другачији начин у односу на важећа законска рјешења Суд је утврдио да члан 32. Правилника, - Прилог 01 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу" под 01.2 "Табеларни преглед систематизације Одјељења за општу управу" у дијелу којим је под редним бројем 1. за радно мјесто "начелник Одјељења за општу управу" утврђена "ВСС - магистар екологије" и Прилог 03 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију", под 03.2 "Табеларни преглед систематизације радних мјеста у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију" којим је за радно мјесто под редним бројем 1. "самостални стручни сарадник за комуналне накнаде, комуналне послове и екологију" утврђена "ВСС-магистар екологије", а под редним бројем 2. за радно мјесто "самостални стручни сарадник за комуналну инфраструктуру и послове саобраћаја" утврђена "ВСС- магистар саобраћаја и телекомуникација" није у сагласности са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и  Законом о звањима која се стичу завршетком високог образовања.

        Оспорени члан 32. Правилника, односно прилози 01 и 03 у наведеним дијеловима несагласни су, по оцјени Суда, и с одредбом члана 108. став 2. Устава, према којој прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

        По оцјени Суда, члан 32. Правилника, Прилог 02-"Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за привреду и финансије" под 02.2 "Табеларни преглед систематизације радних мјеста Одјељења" којим је, под редним бројем 1. за радно мјесто "начелник Одјељења за привреду и финансије" утврђена "ВСС-дипломирани инжењер електротехнике" је  у границама наведених законских рјешења.

        Наводе даваоца иницијативе који се односе на несагласност одредаба Правилника,  односно његових прилога којима је за одређена радна мјеста утврђена стручна спрема  с одредбама чл. 10, 33. и 39. Устава Суд није разматрао с обзиром на то да је утврдио да члан 32. Правилника, у претходно наведеним дијеловима, није у сагласности са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Законом о звањима која се стичу завршетком високог образовања, а самим тим ни са чланом 108. став 2. Устава.

        Оцјењујући члан 32. Правилника, Прилог 01- "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу" дио под 01.3.3 који се односи на "опис послова Одсјека територијалне ватрогасне јединице и радних мјеста" Суд је утврдио да према одредбама Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број 94/19), који је био на снази у вријеме доношења оспореног правилника, начелник Општине Станари није био овлашћен да регулише  унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици. Наиме, наведеним законом је предвиђено да је за доношење правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици, након прибављеног мишљења Министарства,  надлежна скупштина јединице локалне самоуправе, за разлику од ранијег Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број 71/12) према којем је орган надлежан за доношење правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици био начелник општине. С тим у вези Суд је имао у виду да је важећим Законом о заштити од пожара, у оквиру прелазних и завршних одредаба, прописана обавеза постојећим ватрогасно-спасилачким јединицама и ватрогасним друштвима која су основана у складу са раније важећим законом, да у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона ускладе своје пословање са одредбама овог закона (члан 90), а  скупштине јединице локалне самоуправе да, у року од годину дана, донесу правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици. Међутим, по оцјени Суда, наведеним прописивањем није продужено овлашћење начелнику општине да, и након ступања на снагу Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број 94/19), регулише питања која се односе на унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици, која су сада у надлежности Скупштине општине, већ  је само продужена важност ранијих прописа који су регулисали ова питања, односно важност прописа који су донесени на основу ранијег Закона о заштити од пожара. С обзиром на то да начелник Општине Станари, у вријеме доношења Правилника, није имао овлашћење да регулише организацију и систематизацију радних мјеста у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Општине Станари Суд је утврдио да Прилог 01 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу" дио 01.3.3 "опис послова Одсјека територијалне ватрогасне јединице и радних мјеста" није у сагласности са Законом о заштити од пожара.

         Имајући у виду наведено, дакле ненадлежност начелника Општине Станари да регулише унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици, Суд је, примјеном члана 42. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/12 и 92/12) утврдио да ни одредбе члана 5. став 1. тач. 3, 16, 18, 19. и 20, те члана 6. Правилника,  које су садржински и правно повезане са Прилогом 01. у дијелу који се односи на Одсјек Територијалне ватрогасне јединице, нису у сагласности са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број 94/19) .

        Како је Уставом утврђено да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 2), Суд је  утврдио да наведене одредбе Правилника које нису сагласне закону, нису у сагласности ни с Уставом.

         Имајући у виду разлоге незаконитости члана 32. Правилника, Прилог                                01 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу" под 01.3.3 који се односи на опис послова Одсјека територијалне ватрогасне јединице, и радних мјеста Суд се није упуштао у оцјену навода даваоца иницијативе који се односе на систематизована радна мјеста "ватрогасац приправник/волонтер" и "ватрогасац возач приправник/волонтер".

        Оцјена сагласности Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Станари с одредбама Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској управи ("Службени гласник Републике Српске" број 10/17), Уредбе о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" број 10/17), те Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе, у смислу члана 115. Устава,  није у надлежности Суда.

        Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

         На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

         Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман  и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-17/20

29. априла 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
26.5.2021.
Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.5.2021.
Дневни ред 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2021.
Саопштење за јавност са 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.4.2021.
Дневни ред 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигиене у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>