Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачке а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. јуна 2020. године, донио је  

 

О Д Л У К У

 

Утврђује се да тачка I Одлуке о висини трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске број: ИО-09-12-01/2018 од 19. јануара 2019. године („Службени гласник Републике Српске“ број 6/19) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“  број 80/15).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Милош Ђурић из Модриче дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке I Одлуке о висини трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске број ИО-09-12-01/2018 од 19. јануара 2019. године („ Службени гласник Републике Српске“ број 6/19), коју је донио Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске. Давалац иницијативе оспорава прописивање из тачке И наведене Одлуке у односу на члан 39. став 1. и 3. и члан 108. став 2. Устава Републике Српске, члан 19. и 22. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 1/16 и 66/18) и члан 9. став 1. Закона о адвокатури Републике Српске („Службени гласник РС“ број 80/15). Поред тога, давалац иницијативе тражи, како је наведено, опреза ради оцјењивање уставности и законитости и члана 250. став 1. тачка 2. Статута Адвокатске коморе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 34/16) којим су прописани извори финансирања Адвокатске коморе Републике Српске, у односу на члан 96. став 2. Закона о адвокатури Републике Српске и члан 108. став 2. Устава Републике Српске. Образлажући наведено давалац иницијативе истиче да се прописивањем непримјерено високог износа трошкова уписа и накнаде за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, у износу од 7.000,00 КМ, даје прилика само ужем кругу лица да буду уписани у Именик адвоката, што представља непосредну дискриминацију по основу имовног стања, јер се лицама која желе да се баве адвокатуром и испуњавају све законске услове за упис у Именик адвоката, радна мјеста адвоката чине недоступним због непримјерено виског износа трошкова на име уписнине; да је оваквим прописивањем Адвокатска комора Републике Српске прекорачила повјерена јавна овлашћења, јер је поред појма „висина трошкова уписа“ увела и појам „накнада за упис“, чиме се заправо уводе двије уписнине, које је Закон о Адвокатури Републике Српске не познаје; да стварни трошкови уписа нису конкретизовани, те се у том смислу указује на Одлуку овог суда број У-101/17 („Службени гласник Републике Српске“ број 104/18), којом је утврђена неуставност и незаконитост тачке I Одлуке о висини трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске број: ИО АК РС 0401/2017 од 27. маја 2017. године. Предлаже да Суд иницијативу прихвати и да, након проведеног поступка, утврди неуставност и незаконитост оспорене тачке I наведене Одлуке.

               У одговору на иницијативу који је Уставном суду доставила Адвокатска комора Републике Српске, истиче се, да су наводи из иницијативе неосновани, те да је у питању субјективна оцјена даваоца иницијативе. Доносилац предметне Одлуке наводи да су разлози доношења ове одлуке образложени њеним објављивањем, да је иста утемељена на стручној и прецизној финансијској анализи трошкова уписа у Именик адвоката, извршеној на основу обрачуна стварних трошкова појединих елемената поступка уписа у протеклом периоду 2014-2018. године, који нису објављени. Наглашава се да финансијска средства скупљена на име уписа у Именик адвоката нису намијењена само уско формалном поступку провјеравања испуњености законских услова за упис појединца у именик адвоката који води Адвокатска комора, већ се њима финансира цјелокупна палета радњи, повезаних са извођењем јавног овлаштења вођења Именика адвоката. Поред тога, наводи се да се у конкретном случају не може примјењивати Закон о раду, јер се не ради о радном односу по том основу, већ адвокати адвокатску дјелатност обављају самостално и независно. На основу наведеног предлаже се да Суд дату иницијативу не прихвати.  

Оспорену Одлуку донио је Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске на основу члана 85. став 1. тачка 15. Закона о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 80/15) и члана 27. став 2. тачка 15. Статута Адвокатске коморе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 34/16).

 Овом одлуком је прописано: да се утврђује висина трошкова уписа и накнаде за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске у износу од 7.000,00 КМ (тачка I), да ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању износа уплате на име уписнине у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО АК РС 0401/2017, од 27.05.2017.године (тачка II), те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка III).

Уставом Републике Српске је утврђено: да се уставно уређење Републике темељи, између осталог, на владавини права, парламентарној демократији и подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7); да су грађани Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и да уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10); да свако има право на рад и слободу рада, свако је слободан у избору занимања и запослења и под једнаким условима му је доступно радно мјесто и функција (члан 39. став 1. и 3); да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, правни положај предузећа и других организација, њихових удружења и комора (члан 68. Устава који је замијењен Амандманом XXXII тачка 6); да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108); да је адвокатура самостална и независна дјелатност и служба која пружа правну помоћ, а организација и рад адвокатуре уређују се законом (члан 131).     

            Законом о адвокатури  Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 80/15) уређена је адвокатска служба, услови за бављење адвокатуром, облици рада адвоката, права, обавезе и одговорности адвоката, адвокатских стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника и организација и рад Адвокатске коморе Републике Српске (члан 1), те је прописано: да је адвокатура независна и самостална служба пружања правне помоћи физичким и правним лицима, да се самосталност и независност адвокатуре остварује, поред осталог, организовањем адвоката у Адвокатску комору као самосталну и независну организацију адвоката у Републици Српској, доношењем општих аката Адвокатске коморе, одлучивањем о пријему у адвокатуру, одговорности адвоката и престанку права на бављење адвокатуром  (члан 2. став 1. и став 2. тачка 3, 4. и 5); да је адвокат лице које је уписано у именик адвоката Адвокатске коморе, које је положило адвокатску заклетву и бави се адвокатуром, а кандидат је лице које је поднијело захтјев Адвокатској комори за упис у именик адвоката, све док није уписано у именик адвоката и положило адвокатску заклетву (члан 4. став 1. и 2); да се право на бављење адвокатуром стиче уписом у именик адвоката и полагањем адвокатске заклетве, а поступак за остваривање права на бављење адвокатуром покреће се захтјевом кандидата за упис у именик адвоката, који се подноси Адвокатској комори (члан 5); да Адвокатска комора доноси одлуку о упису у именик адвоката у року од 30 дана, ако кандидат испуњава услове из члана 6. став 1. овог закона ( члан 8. став 2); да је Адвокатска комора дужна да у року од 30 дана од дана доношења одлуке о упису у именик адвоката омогући кандидату полагање адвокатске заклетве, под условом да је уплатио трошкове уписа, а ако је ријеч о страном држављанину, и под условом да је поднио доказ о закљученом уговору о осигурању од професионалне одговорности у Републици Српској (члан 9. став 1);  да адвокат нема право да заснива радни однос, осим у адвокатском душтву (члан 23. став 3); да је  Адвокатска комора  самостална и независна професионална организација адвоката, основана у складу са законом и Статутом Адвокатске коморе, која је надлежна за вршење јавних овлашћења и обављање послова од општег интереса у складу са овим законом и Статутом Адвокатске коморе и има својсво правног лица (члан 83); да поред осталих јавних овлашћења Адвокатске коморе, адвокатска комора одлучује о захтјевима за упис у именик адвоката, именик заједничких адвокатских канцеларија, именик адвокатских ортачких друштава, уписник А и Б именика страних адвоката, именик адвокатских стручних сарадника за правне послове и именик адвокатских приправника, те одређује висину трошкова уписа и промјене уписа у именик Адвокатске коморе  (члан 85. став 1. тачка 1. и 15); да Адвокатска комора доноси статут и друга општа акта коморе (члан 86. став.1); да је Извршни одбор Адвокатске коморе, извршни орган Адвокатске коморе, чија се надлежност и састав уређују  Статутом  Адвокатске коморе (члан 90); да су општи акти Адвокатске коморе Статут и други општи акти утврђени статутом Адвокатске коморе (члан 93. тачка 1. и 5); да Статут и други општи акти Адвокатске коморе морају бити у сагласности са овим законом (члан 94. став 1); да се Адвокатска комора финансира из властитих средстава, да су извори финансирања Адвокатске коморе приходи од уписа, чланарине и друга средства која се остварују у складу са законом, да висину чланарине, трошкова уписа и друге финансијске обавезе утврђује орган Адвокатске коморе одређен Статутом Адвокатске коморе, да одлуке и књиговодствени изводи Адвокатске коморе о висини дуга по основу чланарине, висини трошкова уписа и других редовних материјалних обавеза адвоката према Адвокатској комори имају својство вјеродојстојне исправе у извршном поступку (члан 96.).   

              Полазећи од наведених одредби Закона о адвокатури Републике Српске, Суд је утврдио да је Адвокатска комора, као самостална и независна организација адвоката, надлежна за вршење јавних овлашћења и обављање послова од општег интереса у складу са законом и Статутом Адвокатске коморе (члан 83. став 1), да је Адвокатска комора овлашћена да одређује висину трошкова уписа и промјене уписа у именик адвоката (члан 85. став 1. тачка 15), да Статут и други општи акти Адвокатске коморе морају бити у сагласности са овим законом (члан 94. став 1).

             Међутим, Законом о адвокатури Републике Српске законодавац није прописао начин одређивања висине трошкова уписа у Именик адвоката, као ни највиши износ тих трошкова, који би обавезивао Адвокатску комору при доношењу акта о висини трошкова уписа, већ је повјерио Адвокатској комори да у складу са уставноправним положајем адвокатуре, која је према члану 131. Устава самостална и независна дјелатност и служба која пружа правну помоћ, својим актима ближе разради законом прописане услове приступа адвокатској професији, који морају бити у складу са законом.

           Како упис у Именик адвоката представља вршење законом утврђеног овлашћења Адвокатске коморе, Суд је цијенио да се трошкови уписа у Именик адвоката могу односити само на стварне трошкове уписа, засноване на објективним показатељима. Трошкови уписа у Именик адвоката су новчани израз стварних утрошака појединих елемената поступка, укључујући средства за рад, проматрани у протеклом времену, те не могу представљати приход адвокатске коморе у паушалном износу. Имајући у виду да се оспорена тачка I Одлуке не заснива на објективизираним критеријумима који би се могли довести у везу са правном природом и сврхом трошкова уписа у Именик адвокта, Суд је оцијенио да оспорена тачка I Одлуке о висини трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, у смислу правне сигурности, није у сагласности са начелом владавине права из члана 5. став 1. алинеја 4. Устава Републике Српске.

            Суд је такође утврдио да тачка I оспорене Одлуке, није ни у сагласности са Законом о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 80/15). Наиме, из садржаја цитиране одредбе члана 9. став 1. Закона о адвокатури Републике Српске, произилази да је адвокатска комора дужна да у року од 30 дана од доношења одлуке о упису у именик адвоката омогући кандидату полагање заклетве, под условом да је уплатио трошкове уписа. Нормирајући као у тачки I оспорене Одлуке, Суд је утврдио да је доносилац оспореног акта  изашао из законских оквира, јер је поред трошкова уписа одредио и накнаду за упис, која није прописана Законом, чиме је истовремено нарушено начело законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, којим је прописано да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.  

          С обзиром на утврђене разлоге неуставности и незаконитости оспорене тачке I Одлуке,   Суд је оцијенио да разматрање навода даваоца иницијативе о несагласности члана 250. став 1. тачка 2. Статута Адвокатске коморе Републике Српске са чланом 96. став 2. Закона о Адвокатури Републике Српске  није од значаја за одлучивање у овој уставноправној ствари.

          Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучиваје, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

  На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

  Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић,  Ирена Мојовић и проф. др Марко Рајчевић.

 

Број: У-12/19

24. јуна 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
14.7.2021.
Допуна плана набавки за 2021. годину

14.7.2021.
Саопштење за јавност са 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.7.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја

13.7.2021.
Дневни ред 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.7.2021.
Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

23.6.2021.
Саопштење за јавност са 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

21.6.2021.
Дневни ред 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.5.2021.
Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>