Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана  40. став 5. и члана 60. став 1. тачка а)  Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. јуна 2020. године, д о н и о  ј е

 

О Д Л У К У

 

            Утврђује се да члан 24. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Србац број: 1779/17 од 28.06.2017. године није у сагласности са Уставом Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дренка Угрен из Српца дала је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Србац број: 1779/17 од 28. јуна 2017. године. У иницијативи се истиче да је чланом 24. Правилника, супротно члану 109. Устава, прописано његово ступање на снагу осмог дана од дана доношења. Исто тако, наводи се да Правилник не садржи одредбу о времену и начину објављивања, те да није објављен, због чега није сагласан са чланом 270. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18), те посљедично ни са чланом 108. став 2. Устава. Давалац иницијативе истиче да оспорени правилник није ступио на снагу сагласно Уставу, те га због овог, формалног, недостатка, треба, у цјелини, уклонити из правног поретка.

У одговору и његовој допуни које је Суду доставио директор Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Србац, у цијелости се оспоравају наводи иницијативе као неосновани, те се предлаже њено неприхватање. Истиче се да је, на основу одлуке директора овог предузећа број: 1783/17 од 28. јуна 2017. године, оспорени правилник објављен на огласној плочи предузећа, те да се почео примјењивати по протеку осам дана од дана објављивања. Указује се да је у члану 24. Правилника ријеч „доношења“ терминолошки погрешно употребљена, али да то није утицало на правилно објављивање, односно ступање на снагу овог општег акта. У прилогу одговора Суду је достављена наведена одлука.

Оспорени Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Србац број: 1779/17, донио је, 28. јуна 2017. године директор овог предузећа, на основу члана 270. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) и члана 67. тачка 16. Статута КП „Водовод“ а.д. Србац.

Чланом 24. Правилника је прописано да ступа на снагу осмог дана од дана доношења.     

Суд је констатовао да је Одлуком број: 1783/17 од 28. јуна 2017. године директор предузећа наложио Организационој јединици за опште и кадровске послове предузећа да оспорени правилник, са даном његовог доношења, објави на огласној плочи предузећа.

Оцјењујући оспорену одредбу члана 24. Правилника Суд је имао у виду да је чланом 109. став 1. Устава Републике Српске  утврђено да закони, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу.

Суд је исто тако имао у виду да је чланом 270. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18) прописано да је послодавац, који има у радном односу више од 15 радника запослених на неодређено вријеме, дужан да, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, донесе и на одговарајући начин објави правилник којим се ближе уређује унутрашња организација и систематизација послова и радних задатака.

Имајући у виду да из наведене уставне одредбе произлази да се закони и општи акти објављују прије ступања на снагу, а да је оспореном одредбом члана 24. Правилника прописано да он ступа на снагу осмог дана од дана доношења, дакле независно од дана његовог објављивања, Суд је оцијенио да ова одредба Правилника није у сагласности са чланом 109. став 1. Устава.

С обзиром на то да оспорени члан 24. Правилника, независно од чињенице објављивања, ступање на снагу овог општег акта повезује са даном његовог доношења, наводи доносиоца акта којима се доказује објављивање Правилника на огласној плочи, нису од значаја за одлучивање у конкретној уставноправној ствари.     

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено те да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 104/11 и 92/12), у овом предмету донио одлуку без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци одлуке.  

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко Рајчевић.

Број: У-55/19

24. јуна 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
14.7.2021.
Допуна плана набавки за 2021. годину

14.7.2021.
Саопштење за јавност са 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.7.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја

13.7.2021.
Дневни ред 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.7.2021.
Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

23.6.2021.
Саопштење за јавност са 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

21.6.2021.
Дневни ред 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.5.2021.
Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>