Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

          Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске,  члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачка а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. фебруара 2020. године,   д о н и о  ј е

 

О Д Л У К У

 

             Утврђује се да Правилник о финансијској подршци породиљама на територији општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 3/17) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Душан Перић из Бијељине је дао Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о финансијској подршци породиљама на територији општине Угљевик број 02/12-11/17 од 14.03.2017. године („Службени билтен Општине Угљевик“ број 3/17). Давалац иницијативе сматра да је оспорени Правилник, сходно одредбама чланова 24. и 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), донесен од неовлашћеног лица, јер ни по тада важећем  Закону о дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 15/96, 10/98, 26/01, 61/01, 17/08 и 1/09), начелник општине није имао овлашћења да прошири права из дјечије заштите, већ је то могла да уради само локална скупштина општине. Поред тога, наводи да члан 8. оспореног Правилника није у складу са чланом 109. Устава Републике Српске. На основу наведеног предлаже да Суд утврди да оспорени Правилник у цијелости није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи и Законом о дјечијој заштити.

            У одговору на наводе из иницијативе доносилац оспореног акта указује на одредбе члана 59, члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и  51. и 60. Статута општине Угљевик  („Службени билтен општине Угљевик“ бр. 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14 ), те сматра да није поступио супротно одредбама Закона о дјечијој заштити. Поред тога истиче да није прекорачио своја законска овлашћења и да је доношење оспореног Правилника било у циљу предузимања мјера популационе политике на подручју општине Угљевик. Сходно наведеном, предложио је да Суд не прихвати дату иницијативу.

          Разматрајући дату иницијативу Суд је утврдио да је Правилник о финансијској подршци породиљама на територији општине Угљевик („ Службени билтен општине  Угљевик“ број 3/17) донио начелник Општине Угљевик, на основу  члана 59. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и чланова 51. и 60. Статута Општине Угљевик  („Службени билтен Општине Угљевик“ бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14 ). Овим Правилником се прописују начин, услови, критеријуми и поступак финансијске подршке породиљама на подручју општине Угљевик (члан 1). Чланом 8. овог Правилника, прописано је да Правилник ступа на снагу даном доношења и да ће исти бити објављен у  ,,Службеном билтену Општине Угљевик “.

            У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног Правилника Суд је, прије свега, имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено да се општина преко својих органа у складу са законом стара о задовољавању, између осталог, потреба грађана у култури, образовању, здравственој и социјалној заштити, да извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини, а да се систем локалне управе уређује законом (члан 102. став 1. тачка 5. и 6 и став 2 ), као и да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом ( члан 108).

            Поред наведених одредби Устава Републике Српске, Суд је имао у виду да је чланом 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) прописана надлежност градоначелника/начелника општине и према овим одредбама начелник општине је између осталог, овлашћен само за доношење правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста градске/општинске управе, док према одредби члана 82. став 3. овог закона градоначелник/начелник општине доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења, закључке, планове и програме.

            Разматрајући наводе из иницијативе Суд је утврдио да је Закон о дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске“  бр. 15/96, 10/98, 26/01, 61/01, 17/08 и 1/09), на који се позива давалац иницијативе, престао да важи прије подношења предметне иницијативе ступањем на снагу Закона о дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/17 и 122/18), како је то прописано чланом 61. овог закона.

            Полазећи од садржаја одредби члана 59. став 1. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), Суд је утврдио да ове законске одредбе дају овлашћење начелнику да доноси одређене опште акте, али да је у односу на надлежност начелника за доношење правилника искључиво прописана надлежност за доношење правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста градске/општинске управе (члан 59. став 1. тачка 8). Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да је присвајањем непостојеће надлежности, односно излазећи из оквира својих уставних и законских овлашћења, доношењем оспореног правилника, начелник Општине Угљевик повриједио одредбу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи и тиме уставно начело законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, којим је утврђено да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом, што овај акт са формално правног аспекта у цјелини чини неуставним.

           По оцјени Суда, с обзиром на раније утврђене разлоге неуставности и незаконитости оспореног правилника, остали наводи даваоца иницијативе нису од заначаја за одлучивање у овој уставноправној ствари.

          Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је,  на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   

           На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.

           Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и академик проф. др Снежана Савић.                                           

Број: У-19/19

26. фебруара 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>