Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i  člana 60. stav 1. tač. a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj  26. februara 2020. godine,             d o n i o   j e

 

O D L U K U

 

         Utvrđuje se  da Odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 10/18)  nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e nj e

 

         Republička uprava za inspekcijske poslove ‒ Sektor urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije, Odjeljenje Doboj dala je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 10/18). Iz sadržine inicijative proizlazi da  osporna odluka, koju je Skupština Opštine Teslić donijela na sjednici održanoj 27. decembra 2018. godine, nije u saglasnosti sa članom 26. stav 1. tačka b) alineja 3, članom 35. stav 2, članom 45, članom 47. st. 1. i 6, članom 49. stav 1. i članom 50. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15 i 3/16). S tim u vezi davalac inicijative ukazuje, prije svega, na povredu člana 26. stav 1. tačka b) alineja 3. i  člana 35. stav 2. navedenog zakona s obzirom na to da je predmetna  izmjena dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću izvršena iako za predmetno urbano područje ne postoji urbanistički plan. Pored navedenog, davalac inicijative ukazuje da se u spisu predmeta ne nalazi Prednacrt predmetnog plana iako je razmatran na stručnoj raspravi što, kako navodi,  nije u saglasnosti sa članom 45. Zakona, kao i  da je Odluka o utvrđivanju nacrta donesena prije nego što je dostavljen Nacrt predmetnog plana nosiocu pripreme plana od strane nosioca izrade plana i  da u Odluci nije definisano vrijeme stavljanja nacrta na javni uvid ‒  početak javnog uvida, kako je to propisano članom 47. stav 1. Zakona.  Nadalje, davalac inicijative ističe da je na javnom uvidu, na oglasnoj tabli u zgradi Opštine, bio izložen samo grafički dio iz Nacrta plana, odnosno da nije bio izložen kompletan Nacrt predmetnog plana (grafički i tekstualni dio) kako je to propisano članom 47. stav 6. Zakona, kao i da nosilac pripreme plana nije donio akt o utvrđivanju predloga predmetnog plana kako je to propisano članom 50. stav 1. Zakona. Takođe, davalac inicijative  navodi da je osporeni plan usvojen iako je nosilac izrade plana obavijestio nosioca pripreme da je došlo do značajne korekcije Nacrta plana koji je bio izložen na javnom uvidu te da je  neophodno da se, kako je to propisano članom 49. stav 1. Zakona,  ponovo organizuje javni uvid. Smatrajući da postupak po kojem je donesen predmetni plan nije sproveden na način propisan navedenim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, davalac inicijative predlaže da Sud utvrdi da osporeni akt nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i zakonom. 

         Donosilac akta je dostavio osporeni akt i određenu dokumentaciju, ali se nije izjašnjavao  o razlozima osporavanja  iznijetim u inicijativi.

         Odluku o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 10/18) donijela je Skupština Opštine Teslić na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15 i 3/16), članova 18. i 19. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16) i članova 15. i 36. Statuta Opštine Teslić ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 4/17). Ovom odlukom, koju je donijela Skupština Opštine Teslić na sjednici održanoj 27. decembra  2018. godine,  usvaja se izmjena dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" br. 8/10, 5/12 i 2/17), koja izmjena se vrši na jednom lokalitetu, čija ukupna površina obuhvata iznosi oko 1,99 ha, u okviru granica prostora označenih u grafičkom dijelu Plana, koji je sastavni dio ove odluke (tačka I), da se Elaborat Plana sastoji od opšte dokumentacije, tekstualnog dijela i grafičkog dijela  i da je sastavni dio ove odluke (tač.  II i III ), da je prijedlog izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću urađen od strane "Urbis centra" d.o.o. Banja Luka, u junu 2018. godine (tačka IV), da je ovaj plan sprovedbeni dokument na osnovu kojeg će se vršiti privođenje zemljišta utvrđenoj namjeni, u smislu člana 15. Zakona o uređenju prostora i građenju (tačka V), da se o sprovođenju ove odluke i o realizaciji Plana stara opštinski organ uprave nadležan za prostorno planiranje (tačka VI), te da ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Opštine Teslić" (tačka VII).

         U postupku razmatranja osporene Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću Sud je  imao u vidu da je odredbom člana 102. stav 1. tač. 1. i 3. Ustava Republike Srpske utvrđeno da opština preko svojih organa u skladu sa zakonom donosi program razvoja, urbanistički plan, te uređuje i obezbjeđuje korišćenje gradskog građevinskog zemljišta.

       Sud je, takođe, imao u vidu da je ista nadležnost opštine/grada utvrđena i Zakonom  o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19)  kojim je, između ostalog, propisano  da je usvajanje strateških i sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave, te uređenje i obezbjeđenje korišćenja građevinskog zemljišta i poslovnog prostora samostalna nadležnost jedinice lokalne samouprave (član 18. tačka 1. podtačke 2. i 4),  da jedinica lokalne samouprave u oblasti prostornog planiranja i građenja, između ostalog, usvaja dokumenta prostornog uređenja i obezbjeđuje njihovo sprovođenje, prati stanje uređenja prostora i naselja, te obezbjeđuje korišćenje građevinskog zemljišta (član  19. tač. 1, 2. i 4.), da skupština donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje, kao i  strateške dokumente prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave (član 39. stav 2. tač. 2. i 6).

          Osim navedenog, Sud je imao u vidu Zakon o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) kojim je propisan postupak pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja ( čl. 38. do 52). S tim u vezi Sud je, prije svega,  imao u vidu član 52. stav 3. ovog zakona, kojim je propisano da se revizija, odnosno izmjena ili dopuna dokumenta prostornog uređenja vrši na način i po postupku za donošenje ovog dokumenta. Tako je članom 40. ovog zakona propisano da odluku o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog uređenja donosi nadležna skupština, koja treba da sadrži vrstu dokumenta prostornog uređenja čijoj se izradi, odnosno izmjeni ili dopuni pristupa, granice područja za koje se dokument donosi, odnosno mijenja, period za koji se utvrđuju, procjenjuju ili izračunavaju planski parametri, smjernice za izradu, izmjenu ili dopunu dokumenta, rok izrade, sadržaj planskog akta, odredbe o javnoj raspravi i javnom uvidu, način osiguranja sredstava za izradu, izmjenu ili dopunu dokumenta, nosioca pripreme za izradu, odnosno izmjenu ili dopunu dokumenta prostornog uređenja i druge elemente zavisno od specifičnosti područja za koje se dokument donosi, kao i da se odluka o pristupanju izradi odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog uređenja objavljuje u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave (st. 1, 3. i 9), a članom 41. stav 2. Zakona da je nosilac pripreme za izradu dokumenta prostornog uređenja koji donosi skupština jedinice lokalne samouprave organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora ili drugi organ ili organizacija koju odredi nadležna skupština odlukom iz člana 40. ovog zakona. Prema članu 42. Zakona, nosilac pripreme dokumenta prostornog uređenja dužan je da nosiocu izrade dokumenta dostavi svu raspoloživu dokumentaciju, a naročito onu koja je taksativno navedena u tač a) do z), zatim da nakon donošenja odluke iz člana 40. ovog zakona, u najmanje dva sredstva javnog informisanja, objavi poziv zainteresovanim licima koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu ovog dokumenta, da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu, te da pribavi mišljenje organa i pravnih lica nadležnih za vodoprivredu, energetiku, telekomunikacije, saobraćaj, zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, protivpožarnu zaštitu, upravljanje komunalnim otpadom, zaštitu životne sredine, poljoprivredno zemljište i seizmološku djelatnost. Pored toga, članom 43. stav 1. Zakona propisano je da nadležna skupština, na prijedlog nosioca pripreme, imenuje savjet plana radi ukupnog praćenja izrade dokumenta prostornog uređenja, vođenja javne rasprave i usaglašavanja stavova i interesa zavisno od potrebe, obima i vrste dokumenta, dok je članom 44. stav 1. propisano da se izrada dokumenta prostornog uređenja povjerava pravnom licu koje ima odgovarajuću licencu za obavljanje ovih poslova, a članom 45. stav 4. Zakona da je nosilac izrade obavezan da nosiocu pripreme preda ovjeren prednacrt dokumenta prostornog uređenja sa svim dijelovima koje odgovarajući dokument treba da sadrži. Prema članu 46. Zakona, prije utvrđivanja nacrta nosilac pripreme razmatra prednacrt na stručnoj raspravi, kojoj prisustvuju i članovi savjeta plana i na koju se obavezno pozivaju ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravna lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona (stav 1), a poziv za stručnu raspravu, na kojoj se razmatraju primjedbe nosioca pripreme, članova savjeta i predstavnika pozvanih organizacija,  dostavlja se subjektima iz stava 1. ovog člana najkasnije sedam dana prije rasprave, sa izvodima iz prednacrta koji se odnose na pitanja iz njihovog djelokruga (st. 2. i 3), kao i  da  nosilac izrade razmatra primjedbe, mišljenja i sugestije na prednacrt i prihvaćena rješenja utvrđuje u nacrt dokumenta prostornog uređenja (stav 4), da se nacrt dokumenta iz stava 1. ovog člana, koji sadrži grafički i tekstualni dio, stavlja na javni uvid u sjedištu jedinice lokalne samouprave i tu se prikupljaju prijedlozi, primjedbe i sugestije zainteresovanih lica, na osnovu čega se priprema mišljenje o nacrtu dokumenta i šalje nosiocu izrade (stav 6),  a prema članu 47. Zakona nosilac pripreme dokumenta prostornog uređenja, nakon sprovedene procedure iz člana 46. ovog zakona, utvrđuje nacrt dokumenta prostornog uređenja i mjesto, vrijeme i način izlaganja dokumenta prostornog uređenja na javni uvid (stav 1), da se trajanje javnog uvida utvrđuje odlukom iz člana 40. ovog zakona i traje najmanje 30 dana za sva dokumenta prostornog uređenja, o čemu vodi računa nosilac pripreme zavisno od značaja i specifičnosti dokumenta prostornog uređenja (stav 2), da se o mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta dokumenta prostornog uređenja na javni uvid javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koje se donosi sprovedbeni dokument prostornog uređenja obavještavaju oglasom koji se objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja najmanje dva puta, s tim da se prva obavijest objavljuje osam dana prije početka javnog uvida, a druga 15 dana od početka izlaganja nacrta dokumetna prostornog uređenja na javni uvid (stav 3). Uz to, članom 48. Zakona propisano je da je nosilac izrade obavezan da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja dostavljene tokom javnog uvida i da prije utvrđivanja prijedloga dokumenta o njima zauzme i obrazloži svoj stav i da taj stav u pisanoj formi dostavi nosiocu pripreme i licima koja su dostavila primjedbe, prijedloge i mišljenja (stav 1), da se prijedlog dokumenta utvrđuje na osnovu nacrta koji je objavljen i stava prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na taj nacrt (stav 2), da se u prijedlogu dokumenta ne mogu mijenjati rješenja iz nacrta dokumenta, osim onih na koja je bila stavljena osnovana primjedba, prijedlog i mišljenje (stav 3), da se stav nosioca izrade o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima razmatra na javnoj raspravi, na koju se pozivaju predstavnici nosioca pripreme, nosioca izrade i organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona, te članovi savjeta plana (stav 4), a ako javnoj raspravi iz stava 4. ovog člana ne prisustvuju ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona, smatra se da su prihvatili prijedlog dokumenta. Prema članu 49. Zakona, ako se prijedlog dokumenta prostornog uređenja na osnovu prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja dostavljenih u toku javnog uvida značajno razlikuje od nacrta dokumenta, nosilac pripreme dužan je da ponovo organizuje javni uvid (stav 1), da značajne razlike iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju nova rješenja koja nisu u skladu sa smjernicama za izradu, odnosno izmjenu ili dopunu dokumenta iz odluke iz člana 40. ovog zakona kada se promijeni granica građevinskog zemljišta ili kada promjena izaziva promjenu vlasničkih odnosa (stav 2), kao i da se na nacrt dokumenta prostornog uređenja koji je na ponovljenom javnom uvidu, u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, mogu podnositi novi prijedlozi, primjedbe i mišljenja samo na dijelove dokumenta koji su izmijenjeni nakon prvog javnog uvida (stav 5). Nakon održane javne rasprave iz člana 48. stav 4. ovog zakona nosilac pripreme utvrđuje prijedlog dokumenta prostornog uređenja u skladu sa zaključcima sa rasprave i dostavlja nadležnoj skupštini najduže u roku od 60 dana od dana održane javne rasprave ( član 50. stav 1).

         U odnosu na postupak donošenja osporenog akta Sud je utvrdio sljedeće:

          Skupština Opštine Teslić je, na sjednici održanoj 6. novembra 2017. godine, donijela Odluku o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 9/17), a na sjednici održanoj 28. decembra 2017. godine Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 1/18). Ovom odlukom, koja je donesena sa pozivom na član 40. stav 1. i član 41. stav 4. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16), članove 19. i 36. stav 2. tač. 2. i 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i član 36. Statuta Opštine Teslić ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 4/17), odlučeno je da se pristupi izradi izmjene dijela Regulacionog plana  blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću (tačka I), određena površina obuhvata izmjene Plana, rok za izradu plana, nosilac pripreme ovog plana, smjernice za izradu, te utvrđena obaveza nosioca izrade plana da omogući učešće u postupku zainteresovanim licima, kao i obaveza izlaganja ovog dokumetna na javni uvid (tač. II do VI).  Skupština Opštine Teslić je, na sjednici održanoj 6. novembra 2017. godine, donijela Rješenje o imenovanju Savjeta plana ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 9/17), a  Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić, Zaključkom broj: 04-363-118/17 od 7. decembra 2017. godine odredilo organe i pravna lica od kojih je u toku izrade Plana potrebno pribaviti mišljenje na prijedlog planskih rješenja. Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić se, kao nosilac pripreme plana, pozivom na broj: 04-363-118/17 od 26. januara 2018. godine, obratilo vlasnicima nekretnina i korisnicima prostora u granicama obuhvata predmetnog plana da dostave, u pisanoj formi, svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu i objektima u njihovom vlasništvu, a  ovaj poziv objavljen je u dnevnom listu  "Euro Blic" dana 27. januara 2018. godine i na TV "Kanal 3" Prnjavor u periodu od 27. januara 2018. godine do 10. februara 2018. godine. Svoja mišljenja dostavili su: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ‒ Odjeljenje za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara, Republički hidrometeorološki zavod Banja Luka i Mtel a.d. Banja Luka, IJ Doboj. Stručna rasprava o Prednacrtu plana  održana  je 23. mart 2018. godine na koju su aktom broj: 04-363-118/17 od 14. marta 2018. godine pozvani Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić, Odjeljenje za privredu i poljoprivredu Opštine Teslić, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Opštine Teslić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ‒ Odjeljenje za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Banja Luka, KP "Komunalac" a.d Teslić, JKP "RAD" a.d Teslić, Telekomunikacije RS a.d Banja Luka, IJ Doboj, ZP "Elektro-Doboj" a.d. Doboj, RJ Teslić, Republički hidrometeorološki zavod Banja Luka - Odsjek za seizmologiju, te članovi Savjeta plana. Nakon održane stručne rasprave Skupština Opštine Teslić je, na sjednici održanoj 29. marta 2018. godine, donijela Odluku o utvrđivanju nacrta izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT  4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 4/18), sa pozivom na  član 47. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16) i član 15. i 36. Statuta Opštine Teslić ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 4/17.)  Ovom Odlukom utvrđen je Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" br. 8/10, 5/12 i 2/17) (tačka I), te određeno da će se Nacrt plana izložiti na javni uvid u trajanju od 30 dana, kao i  mjesto izlaganja Nacrta na javni uvid (tačka IV) i  utvrđena obaveza Odjeljenja za prostorno uređenje Opštine Teslić, kao nosioca pripreme Plana, da obavijesti javnost i vlasnike nepokretnosti o mjestu, vremenu i načinu izlaganja Nacrta na javni uvid i da po završetku javnog uvida organizuje javnu  raspravu o stavovima nosioca izrade Plana o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima koji su izneseni tokom javne rasprave na Nacrt (tačka V). Nosilac izrade Plana  je aktom broj: 855-P/2018 od 16. aprila 2018. godine dostavio nosiocu pripreme ovjeren izvod iz Nacrta plana. Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić, kao nosilac pripreme je, u dnevnom listu "EuroBlic" Banja Luka 12. aprila 2018. godine i 8/9 maj 2018. godine , te  TV "Kanal 3" Prnjavor 17. aprila 2018. godine i 8. maja 2018. godine,  objavilo  oglas o izlaganju Nacrta plana na  uvid u periodu od 24. aprila  2018. godine do 24. maja  2018. godine, mjestu gdje će Plan biti izložen, kao i da se primjedbe, prijedlozi i mišljenja  na planska rješenja moju staviti najkasnije do 27. maja 2018. godine.  U toku javnog uvida dato  je 5 (pet) primjedbi. Javna rasprava o nacrtu predmetnog plana zakazana je za 1. jun 2018. godine, o čemu su predstavnici nosioca pripreme Plana, nosioca izrade Plana, te organi i organizacije-učesnici u toku izrade Plana i  članovi Savjeta Plana obaviješteni pozivom broj: 04-363-118/17 od 24. maja 2018. godine, a vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Plana i druga zainteresovana lica Oglasom, koji je objavljen u  dnevnom listu "EuroBlic" Banja Luka 29. maja i 1. juna 2018. godine. Nakon održane javne rasprave, o čemu je sačinjen Zapisnik broj: 01-363-118/17, nosilac pripreme je dostavio nosiocu izrade Mišljenje broj: 04-363-118/17 od 4. juna 2018. godine, a nosilac izrade je aktom broj: 2706-P/2018 od 25. decembra 2018. godine obavijestio načelnika Opštine Teslić da je nacrt izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću korigovan u skladu sa usvojenim primjedbama dostavljenim u toku javnog uvida i javne rasprave te da je,  s obzirom na to da se korigovani dokument, u dijelu koji se odnosi na promjenu vlasničkih odnosa, te značajnu razliku u organizaciji prostora, znatno razlikuje od Nacrta plana, neophodno ponovo organizovati javni uvid.  Skupština Opštine Teslić je, na sjednici održanoj 27. decembra 2018. godine,  na prijedlog načelnika Opštine, donijela  osporenu Odluku o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4, u Tesliću.

         Imajući u vidu izloženi postupak koji je prethodio donošenju osporene Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 10/18), Sud je utvrdio da donosilac akta nije postupao saglasno odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju koje se odnose na način pripreme,  izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, koji je obavezan i kod usvajanja njihovih izmjena i dopuna. Prilikom ovakve ocjene Sud je imao u vidu da u dostavljenoj dokumentaciji ne postoje dokazi o tome da li je nosilac izrade  predao nosiocu pripreme ovjeren prednacrt Plana  sa svim dijelovima koje ovaj dokument treba da sadrži (član 45. stav 4); da li je na javnom uvidu, na oglasnoj tabli u zgradi Opštine, pored grafičkog bio izložen i tekstualni dio Nacrta plana (član 47. stav 6), te da li je nosilac pripreme, nakon što  je od strane nosioca izrade obaviješten da je, na osnovu prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja dostavljenih u toku javnog uvida, došlo do značajne korekcije Nacrta plana, u dijelu koji se odnosi na promjenu vlasničkih odnosa, te značajnu razliku u organizaciji prostora, ponovo organizovao javni uvid (član 49. stav 1). Sud je, osim navedenog,  imao  u vidu i da je osporenu odluku Skupština Opštine Teslić donijela na prijedlog načelnika opštine, a ne na prijedlog Odjeljenja za prostorno uređenje Opštine Teslić, kao nosioca pripreme Plana (član 50. stav 1). Budući da je postupak pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, između ostalog, i regulacionih planova, koji je obavezan i kod usvajanja njihovih izmjena i dopuna, strogo formalan postupak koji  podrazumijeva, između ostalog, i obavezu svih organa koji učestvuju u ovom postupku da, u svakoj od faza ovog postupka,  postupaju na način propisan zakonom, Sud je ocijenio da navedeni propusti donosioca akta, na koje ukazuje i davalac inicijative, čine osporenu Odluku o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću nesaglasnom sa navedenim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, a činjenica da osporena odluka nije u saglasnosti sa zakonom čini je neustavnom sa stanovišta člana 108. stav 2. Ustava, prema kojoj propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

         Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

         Na osnovu izloženog  odlučeno je kao u  izreci ove odluke.

         Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-34/19

26. februara 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
13.7.2020.
Дневни ред 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Дневни ред 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

13.7.2020.
Саопштење за јавност са 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2020.
Дневни ред 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>