Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

 Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana 60. stav 1. tačke a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 26. februara 2020. godine,             d o n i o  je

 

 O D L U K U

 

     Utvrđuje se da Odluka o usvajanju Regulacionog plana za prostor između magistralnog puta i ušća rijeke Jošavke i Vrbanje „Zapadni ulaz u Čelinac“ ("Službeni glasnik Opštine Čelinac“ broj 9/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije ‒ Odjeljenje Banja Luka, Urbanističko-građevinska i ekološka inspekcija dala je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju Regulacionog plana za prostor između magistralnog puta i ušća rijeke Jošavke i Vrbanje „Zapadni ulaz u Čelinac“ ("Službeni glasnik Opštine Čelinac“ broj 9/18), koji je donijela Skupština Opštine Čelinac. Iz sadržine inicijative proizlazi da je republički urbanističko-građevinski inspektor prilikom vršenja vanredne inspekcijske kontrole sadržaja i postupka donošenja osporenog regulacionog plana utvrdio da je ovaj akt donesen za urbano područje za koje ne postoji važeći urbanistički plan i prostorni plan, jer Opština Čelinac nije donijela ove dokumente shodno odredbi člana 189. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16), iako su protekli rokovi propisani ovom zakonskom odredbom. S obzirom na to da se, prema članu 35. stav 1. ovog zakona, regulacioni plan donosi za pretežno izgrađena urbana područja na osnovu urbanističkog plana, usvajanjem osporenog regulacionog plana je, kako se ističe, došlo do povrede ove zakonske norme. U vezi sa navedenim, davalac inicijative ukazuje i na odredbu člana 26. stav 1. tačka b) alineja 3) istog zakona, kojom je izričito propisano da je urbanistički plan dokument prostornog uređenja čije donošenje je obavezno za područje jedinice lokalne samouprave  ‒ za gradove i naselja gradskog karaktera.

       Naknadno, Velibor Mikač iz Čelinca i Aleksandar Ćurković iz Banje Luke, koje zastupa Čedomir Jungić, advokat iz Banje Luke, dali su ovom sudu inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti iste odluke. I u ovoj inicijativi se predmetni regulacioni plan osporava iz istih razloga, odnosno zbog nedostatka osnova za njegovo donošenje, jer, kako se ističe, Opština Čelinac, nakon prestanka važenja ranijeg prostornog plana i urbanističkog plana, nije, shodno članu 189. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju, donijela nove strateške dokumente prostornog uređenja. Ukazuje se na to da je regulacioni plan sprovedbeni dokument prostornog uređenja koji se donosi na osnovu strateškog dokumenta, koji u konkretnom slučaju nije donesen u vrijeme usvajanja osporenog regulacionog plana, te da, prema članu 28. ovog zakona, dokument prostornog uređenja nižeg reda mora biti usaglašen sa dokumentom prostornog uređenja višeg reda. Iz navedenih razloga, davaoci inicijative smatraju da je donošenjem ovog regulacionog plana došlo do povrede odredbe člana 35. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju, kojim je propisano da se regulacioni plan donosi za pretežno izgrađena urbana područja na osnovu urbanističkog plana. U dopuni ove inicijative od 11. septembra 2019. godine navodi se da su prilikom izlaganja Nacrta osporenog regulacionog plana na javni uvid građani Hasan Toplić i Vinko Džombić stavili primjedbe na ovaj plan, koje su upisane u svesku primjedbi, ali da nosilac izrade Plana ovim licima nije dostavio u pismenoj formi obrazloženi stav u pogledu podnesenih primjedbi, na što je bio obavezan u skladu sa članom 48. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju.

         U odgovoru na inicijativu koji je dostavila Skupština Opštine Čelinac navodi se da je Opština Čelinac donijela Prostorni plan za period 1986‒2005. godina i novelirani Urbanistički plan Čelinca 1980. godine, koji je nadograđivan do 2005. godine, da je u toku izrada novog Prostornog plana opštine Čelinac, te da je u tom smislu donesena i Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana opštine Čelinac. Nadalje, navodi se da je inicijator izrade osporenog regulacionog plana fizičko lice koje je izrazilo interes da na svom zemljištu izgradi poslovni objekat u kojem bi se pružila mogućnost zapošljavanja 60 radnika. Prostor obuhvaćen ovim regulacionim planom je, kao se u odgovoru ističe, vrlo značajan za opštinu Čelinac, jer predstavlja prvi vizuelni kontakt sa ovim gradom, a u interesu je ove lokalne zajednice izgradnja predmetnog poslovnog objekta – tržnog centra zbog prihoda za opštinski budžet. Da bi se ovo realizovalo, bilo je potrebno, kako se dalje navodi, donijeti sprovedbeni planski akt, kojim bi se definisao prostor i na osnovu kojeg bi se moglo pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na predmetnom zemljištu. Iz navedennih razloga, Skupština Opštine Čelinac smatra da, bez obzira na to što u vrijeme donošenja osporenog opšteg akta nisu bili na snazi propisani strateški dokumenti prostornog uređenja, postojala je strateška osnova za izradu ovog regulacionog plana.

 Odluka o usvajanju Regulacionog plana za prostor između magistralnog puta i ušća rijeke Jošavke i Vrbanje „Zapadni ulaz u Čelinac“ broj 01-363-35/18 od 25. oktobra 2018. godine ("Službeni glasnik Opštine Čelinac“ broj 9/2018) donesena je na osnovu člana 50. stav 5. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16) i člana 37. Statuta Opštine Čelinac („Službeni glasnik Opštine Čelinac“ broj 3/17). Ovom odlukom utvrđeno je: da se donosi Regulacioni plan za prostor između magistralnog puta i ušća rijeke Jošavke i Vrbanje „Zapadni ulaz u Čelinac“ i da su granice prostora koji je obuhvaćen Planom određene u grafičkom dijelu Elaborata Plana (član 1), da se Elaborat Plana sastoji od opšte dokumentacije, tekstualnog i grafičkog dijela, te je definisano šta sadrži svaki od ova tri dijela (član 2), da je Elaborat Plana izrađen od strane „Urbis centra“ d.o.o. Banja Luka u oktobru 2018. godine i sastavni je dio Odluke (član 3), da je planski period deset godina od dana stupanja na snagu ove odluke (član 4), da se Plan izlaže na stalni javni uvid kod opštinskog organa uprave nadležnog za poslove prostornog uređenja (član 5), da će se o sprovođenju ove odluke starati Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Čelinac (član 6), da stupanjem na snagu ove odluke prestaju da važe ranije doneseni prostorno-planski dokumenti provedbenog karaktera u dijelu u kojem nisu u saglasnosti sa ovim planom (član 7), te da ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Čelinac“ (član 8).      

S obzirom na to da je u konkretnim ustavnopravnim stvarima više subjekata posebnim inicijativama tražilo ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti istog opšteg akta, Sud je, na osnovu člana 9. st. 1. i 3. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 114/12, 29/13 i 90/14), Rješenjem broj U-36/19 od 25. septembra 2019. godine, spojio ove inicijative radi vođenja jedinstvenog postupka, pripajajući inicijativu broj U-71/19 inicijativi koja je evidentirana pod brojem U-36/19. 

  U postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti osporenog opšteg akta Sud je  imao u vidu da je odredbom člana 102. stav 1. tač. 1. i 3. Ustava Republike Srpske utvrđeno da opština preko svojih organa, u skladu sa zakonom, donosi program razvoja, urbanistički plan, uređuje i obezbjeđuje korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i poslovnog prostora, te da prema članu 108. stav 2. Ustava propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

   Ista nadležnost opštine, odnosno grada utvrđena je članom 18. tačka 1. podtačke 2. i 4. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19) kojim je propisano da samostalne nadležnosti jedinice lokalne samouprave obuhvataju, između ostalog, usvajanje strateških i sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja za područje jednice lokalne samouprave i uređenje i obezbjeđenje korišćenja građevinskog zemljišta. Prema članu 39. stav 2. tač. 6. i 8. ovog zakona skupština jedinice lokalne samouprave donosi strateške i sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave.

     Pored toga, Sud je u konkretnom slučaju uzeo u obzir i relevantne odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16), kojim je propisano: da je dokument prostornog uređenja planski dokument kojim se određuje organizacija, izmjena i način korišćenja i upravljanja prostorom, te kriterijumi i smjernice za uređenje i zaštitu prostora (član 2. stav 1. tačak đ), da dokumenti prostornog uređenja mogu biti strateški i sprovedbeni (član 25. stav 2), da su strateški dokumenti prostornog uređenja, između ostalog, prostorni plan jedinice lokalne samouprave i urbanistički plan (član 25. stav 3. tač. g( i d)), da je sprovedbeni dokument prostornog uređenja, između ostalog, regulacioni plan (član 25. stav 4. tačka v), da su prostorni i urbanistički planovi razvojni, strateški, dugoročni dokumenti prostornog uređenja kojima se definišu osnovni ciljevi i principi razvoja u prostoru (član 25. stav 5), da se strateški dokumenti prostornog uređenja donose za planski period od 20 godina (član 25. stav 6), da strateški dokument prostornog uređenja važi do isteka planskog perioda za koji je donesen, a nakon izvršene analize u okviru planskog roka iz stava 6. ovog člana od nosioca pripreme može se produžiti odlukom organa nadležnog za njegovo donošenje najviše za deset godina (član 25. stav 7), da su sprovedbeni dokumenti prostornog uređenja tehničko-regulativni dokumenti na osnovu kojih se definišu uslovi za projektovanje i izvođenje objekata (član 25. stav 8), da su prostorni plan i urbanistički plan za gradove i naselja gradskog karaktera dokumenti prostornog uređenja čije je donošenje obavezno za područje jedinice lokalne samouprave (član 26. tačka b) podtačke 1. i 3), da dokument prostornog uređenja nižeg reda, odnosno užeg područja mora biti usaglašen sa dokumentom prostornog uređenja višeg reda, odnosno šireg područja (član 28. stav 1), da prostorni plan jedinice lokalne samouprave preuzima i detaljnije razrađuje planska opredjeljenja iz prostornog plana Republike Srpske, uz uvažavanje prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti područja jedinice lokalne samouprave (član 31. stav 1), da se urbanistički plan donosi za urbano područje jedinice lokalne samouprave na osnovu prostornog plana jedinice lokalne samouprave (član 33. stav 1), da se regulacioni plan donosi za pretežno izgrađena urbana područja na osnovu urbanističkog plana, kao i za područja od opšteg interesa jedinice lokalne samouprave za razvoj privrede ili izgradnju objekata društvene infrastrukture na osnovu urbanističkog plana ili dokumenta višeg reda ili šireg područja (član 35. stav 1) te da su jedinice lokalne samouprave dužne da donesu prostorne planove u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, a urbanističke planove i zoning planove područja posebne namjene jedinice lokalne samouprave najduže u roku od dvije godine od dana usvajanja prostornog plana jedinice lokalne samouprave (član 189. stav 1).  

   Nakon podnošenja inicijative, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 84/19). Članom 4. ovog zakona izmijenjen je član 35. stav 1. osnovnog teksta ovog zakona, tako da sada glasi: „Regulacioni plan se donosi za pretežno izgrađena urbana područja, kao i za područja od opšteg interesa jedinice lokalne samouprave za razvoj privrede ili izgradnju objekata društvene infrastrukture na osnovu urbanističkog plana ili dokumenta višeg reda ili šireg područja koji za predmetno područje sadrži elemente propisane članom 33. stav 2. ovog zakona neophodne za izradu sprovedbenog dokumenta, pri čemu je nužno detaljno definisati uslove projektovanja i izgradnje novih objekata, kao i rekonstrukciju postojećih objekata“.

    Po ocjeni Suda, na osnovu naprijed navedenih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, Skupština Opštine Čelinac nadležna je da usvaja regulacione planove, kao sprovedbene dokumente prostornog uređenja kojima se definišu uslovi za projektovanje i izvođenje objekata. Međutim, Sud je ocijeno da osporeni regulacioni plan nije donesen u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju. Naime, imperativna norma člana 35. stav 1. ovog zakona, koja je bila na snazi u vrijeme donošenja osporenog opšteg akta, izričito propisuje da se regulacioni plan donosi za pretežno izgrađena urbana područja na osnovu urbanističkog plana, kao i za područja od opšteg interesa jedinice lokalne samouprave za razvoj privrede ili izgradnju objekata društvene infrastrukture na osnovu urbanističkog plana ili dokumenta višeg reda ili šireg područja. I izmijenjena norma člana 35. stav 1. ovog zakona, koja je sada na snazi, propisuje da se regulacioni plan donosi na osnovu urbanističkog plana ili dokumenta višeg reda ili šireg područja koji za predmetno područje sadrži elemente propisane članom 33. stav 2. ovog zakona neophodne za izradu sprovedbenog dokumenta. Pored toga, odredba člana 26. tačka b) podtačke 1) i 3) ovog zakona određuje da su prostorni plan i urbanistički plan za gradove i naselja gradskog karaktera dokumenti prostornog uređenja čije je donošenje obavezno za područje jedinice lokalne samouprave. Istovremeno, Sud smatra da je za ocjenu osporenog akta od značaja i odredba člana 28. stav 1. navedenog zakona, prema kojoj dokument prostornog uređenja nižeg reda mora biti u usaglašen sa dokumentom prostornog uređenja višeg reda, odnosno šireg područja. U vezi sa navedenim, Sud je utvrdio da iz inicijative i odgovora na inicijativu nesumnjivo proizlazi da u vrijeme usvajanja predmetnog regulacionog plana, odnosno osporene odluke o njegovom donošenju, u opštini Čelinac nisu bili na snazi prostorni plan i urbanistički plan, kao strateški dokumenti prostornog uređenja čije je donošenje, shodno citiranoj odredbi člana 26. tačka b) podtačke 1. i 3) Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), obavezno za jedinicu lokalne samouprave, i koji predstavljaju osnov za donošenje sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja. Rokovi za donošenje ovih akata propisani su odredbom člana 189. stav 1. navedenog zakona. Ove činjenice ne osporava ni donosilac osporenog planskog dokumenta, te u odgovoru na inicijativu navodi da je Prostorni plan ove opštine prestao da važi 2005. godine, te da ni novelirani Urbanistički plan iz 1980. godine, koji je konstantno nadograđivan, nije na snazi od 2005. godine.

     Imajući u vidu izloženo, Sud je ocijenio da je usvajanjem predmetnog regulacionog plana i donošenjem osporene odluke donosilac ovog akta postupao suprotno Zakonu o uređenju prostora i građenju, jer nije postojao važeći urbanistički plan za predmetnu opštinu, kao ni prostorni plan, kao strateški dokumenti prostornog uređenja, koji prema ovom zakonu predstavljaju osnov za donošenje regulacionog plana. Nesaglasnost osporenog opšteg akta sa zakonom čini ga istovremeno i neustavnim sa aspekta člana 108. Ustava.

        S obzirom na to da je predmetni regulacioni plan, iz naprijed navedenih razloga,  ocijenjen neustavnim, Sud nije smatrao potrebnim razmatrati navode jedne od inicijativa o povredi člana 48. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju u postupku njegovog donošenja.

         Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, o ustavnosti i zakonitosti osporenenog opšteg akata odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

         Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

        Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović i akademik prof. dr Snežana Savić.        

Broj: U-36/19

26. februara 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
13.7.2020.
Дневни ред 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Дневни ред 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

13.7.2020.
Саопштење за јавност са 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2020.
Дневни ред 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>