Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i  člana 60. stav 1. tač. a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj  26. februara 2020. godine, donio je

 

ODLUKU

 

         Utvrđuje se  da Odluka o usvajanju izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko- rekreaciono područje Jahorina" na području opštine Trnovo ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo" broj 10/19) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e nj e

 

  Slobodan Avlijaš iz Bijeljine zastupan po punomoćniku Savi B. Bojanoviću, advokatu iz Bijeljine, dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" na području opštine Trnovo ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo" broj 10/19). Davalac inicijative osporava postupak donošenja osporene odluke sa stanovišta odgovarajućih odredbi Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16), pri čemu posebno ukazuje na vremenski interval od momenta donošenja Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" na području opštine Trnovo ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo" broj 17/13), koju je donijela Skupština Opštine Trnovo na sjednici održanoj 4. oktobra 2013. godine, pa do donošenja osporene odluke od strane Skupštine Opštine Trnovo 31. maja 2019. godine. Pored toga, davalac inicijative osporava zakonitost osporene odluke zato što se nosilac pripreme nije pridržavao  rokova koji su  propisani članom 48. stav 5.  i članom 50. st. 1. i 5. Zakona, kao  i zbog toga što  ne postoje  dokazi da je nosilac izrade postupio na način  propisan članom 48. stav 1. navedenog zakona, odnosno da je razmotrio primjedbe koje su dostavljene u toku javnog uvida, te obrazloženo mišljenje o istaknutim primjedbama prije utvrđivanja prijedloga dokumenta prostornog uređenja dostavio nosiocu pripreme i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja. Nadalje, davalac inicijative osporava zakonitost navedene odluke  zbog povrede člana 50. stav 6. Zakona, jer, kako  navodi, na sjednici Skupštine Opštine Trnovo, na kojoj je usvojena Odluka, nije bio izložen grafički i tekstualni dio plana iako je on sastavni dio osporene odluke. S obzirom na izloženo davalac inicijative traži da Sud utvrdi da osporena odluka nije u saglasnosti sa navedenim zakonskim odredbama, a samim tim ni sa članom 108. stav 2. Ustava, prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

           Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije‒Odjeljenje Istočno Sarajevo dala je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti iste odluke. Davalac inicijative smatra da postupak donošenja osporene odluke nije proveden u skladu sa, kako je navedeno, članom 42. stav 3, članom 45. stav 4, članom 47. stav 3, članom 48. stav 4. i članom 50. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16). S tim u vezi, u inicijativi se obrazlaže da je, prilikom  vanredne inspekcijske kontrole u Opštinskoj upravi Trnovo koja je započeta 17. juna 2019. godine i o čemu je sačinjen zapisnik o inspekcijskoj kontroli broj 24.090/362-166-59-1/19 od 1. avgusta 2019. godine, utvrđeno da u dokumentacionom osnovu nosioca pripreme nedostaju dokazi o tome da li je prednacrt Plana utvrđen na način propisan članom 45. stav 4. Zakona o uređenju prostora, tj. da li je nosilac izrade predao nosiocu pripreme ovjeren prednacrt Plana sa svim dijelovima koje ovaj dokument treba da sadrži; da li je prije utvrđivanja Nacrta plana organizovana stručna rasprava na koju se pozivaju subjekti predviđeni članom 42. stav 3. Zakona, kao i  članovi savjeta plana;  da li  je obavještenje o izlaganju Nacrta plana na javni uvid objavljeno u dva sredstva javnog informisanja;  da su na javnu raspravu pozvani članovi savjeta plana, kao i da li  je nosilac izrade, u pisanoj formi, dostavio odgovore licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja. Pored navedenog, davalac inicijative   ukazuje na povredu člana 50. stav 1. Zakona s obzirom na to da je javna rasprava održana 17. septembra 2018. godine,  a Prijedlog  plana  utvrđen  24. maja 2019. godine, kao i na povredu člana 27. stav 3. Zakona  i  u vezi s tim navodi da planirani poslovni objekat koji se nalazi uz parcelu Slobodana Avlijaša nije postavljen u skladu sa članom 54. stav 1. Pravilnika o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 115/13) prema kojem najmanje  dozvoljeno rastojanje najisturenijeg dijela objekta i granice susjedne građevinske parcele, kojom se obezbjeđuje međusobna udaljenost objekta, iznosi 2,5 m.

Sud je, na sjednici održanoj 27. novembra 2019. godine, saglasno članu 9. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske" br. 114/12, 29/13 i 90/14),  odlučio da o inicijativama vodi jedinstven postupak, pripajajući inicijativu broj U-69/19 prvoprispjeloj inicijativi U-59/19.

         Skupština Opštine Trnovo dostavila  je odgovore na navode iz obje inicijative u kojima se, između ostalog, navodi da je Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" na području opštine Trnovo donesena 4. oktobra 2013. godine, a izmjena ove odluke 16. decembra 2013. godine, te da je na osnovu navedenih odluka odabran nosilac izrade plana JU Novi urbanistički zavod Republike Srpske/JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Nakon donošenja navedenih odluka i povjeravanja izrade Regulacionog plana odabranom nosiocu izrade, Skupština Opštine Trnovo nije, kako se dalje navodi u odgovoru, funkcionisala duži vremenski period, tako da  nije bilo uslova da se započeti postupak nastavi i okonča u roku koji je utvrđen Odlukom. U odgovoru su, takođe, osporeni navodi koji se odnose na održavanje rasprave 17. septembra 2018. godine odnosno nakon proteka roka od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida i s tim u vezi navodi da je javni uvid zatvoren 17. septembra 2018. godine, a  da je posljednji dan roka padao u neradni dan, tako da je javna rasprava zakazana prvog narednog radnog dana u okviru roka od 30 dana. Pored toga, u odgovoru je navedeno i da donosilac akta ne posjeduje dokaze kojim bi osporio navode iz inicijative koji se odnose na postupak pripreme, izrade i donošenja osporene odluke.

          Odluka o usvajanju izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" na području opštine Trnovo ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo" broj 10/19) donesena je na osnovu člana 38. stav 2. i člana 50. Zakona o uređenju prostora i građenju  („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16) i člana 35. Statuta Opštine Trnovo ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo" broj 18/17). Ovom odlukom, koju je usvojila Skupština Opštine Trnovo na sjednici održanoj 31. maja 2019. godine,  usvaja se izmjena dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" na području opštine Trnovo (član 1), da se elaborat Plana sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela  i da je  sastavni  dio ove odluke (čl. 2. i 3), da je Plan osnov za promjenu oblika, namjene i površina postojećih parcela gradskog građevinskog zemljišta, te da se izlaže na stalni javni uvid kod opštinskog organa uprave nadležnog za poslove prostornog uređenja, koji se i stara o provođenju ove odluke (čl. 4,  5. i 6) i da ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u "Službenim novinama Grada Istočno Sarajevo" (član 7).

         U postupku razmatranja osporene Odluke o usvajanju izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" na području opštine Trnovo Sud je, prije svega, imao u vidu da je odredbom člana 102. stav 1. tač. 1. i 3. Ustava Republike Srpske utvrđeno da opština preko svojih organa, u skladu sa zakonom, donosi program razvoja, urbanistički plan, budžet i završni račun i uređuje i obezbjeđuje korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i poslovnog prostora.

       Sud je, takođe, imao u vidu da je ista nadležnost opštine/grada utvrđena i Zakonom  o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19)  kojim je, između ostalog, propisano  da je usvajanje strateških i sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave, te uređenje i obezbjeđenje korišćenja građevinskog zemljišta i poslovnog prostora samostalna nadležnost jedinice lokalne samouprave (člana  18. tačka 1. podtačke 2. i 4),  da jedinica lokalne samouprave u oblasti prostornog planiranja i građenja, između ostalog, usvaja dokumenta prostornog uređenja i obezbjeđuje njihovo sprovođenje, prati stanje uređenja prostora i naselja, te obezbjeđuje korišćenje građevinskog zemljišta (člana  19. tač. 1, 2. i 4. ), da skupština donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje, kao i  strateške dokumetne prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave (član 39. stav 2. tač. 2. i 6).

 Osim navedenog, Sud je imao u vidu Zakon o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) kojim je propisan postupak pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (čl. 38. do 52). S tim u vezi Sud je, prije svega,  imao u vidu član 52. stav 3. ovog zakona, kojim je propisano da se revizija, odnosno izmjena ili dopuna dokumenta prostornog uređenja vrši na način i po postupku za donošenje ovog dokumenta. Tako je članom 40. ovog zakona propisano da odluku o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog uređenja donosi nadležna skupština, koja treba da sadrži vrstu dokumenta prostornog uređenja čijoj se izradi, odnosno izmjeni ili dopuni pristupa, granice područja za koje se dokument donosi, odnosno mijenja, period za koji se utvrđuju, procjenjuju ili izračunavaju planski parametri, smjernice za izradu, izmjenu ili dopunu dokumenta, rok izrade, sadržaj planskog akta, odredbe o javnoj raspravi i javnom uvidu, način osiguranja sredstava za izradu, izmjenu ili dopunu dokumenta, nosioca pripreme za izradu, odnosno izmjenu ili dopunu dokumenta prostornog uređenja i druge elemente zavisno od specifičnosti područja za koje se dokument donosi, kao i da se odluka o pristupanju izradi odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog uređenja objavljuje u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave (st. 1, 3. i 9), a članom 41. stav 2. Zakona da je nosilac pripreme za izradu dokumenta prostornog uređenja koji donosi skupština jedinice lokalne samouprave organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora ili drugi organ ili organizacija koju odredi nadležna skupština odlukom iz člana 40. ovog zakona. Prema članu 42. Zakona, nosilac pripreme dokumenta prostornog uređenja dužan je da nosiocu izrade dokumenta dostavi svu raspoloživu dokumentaciju, a naročito onu koja je taksativno navedena u t. a) do z), zatim da nakon donošenja odluke iz člana 40. ovog zakona, u najmanje dva sredstva javnog informisanja, objavi poziv zainteresovanim licima, koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu ovog dokumenta, da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu, te da pribavi mišljenje organa i pravnih lica nadležnih za vodoprivredu, energetiku, telekomunikacije, saobraćaj, zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, protivpožarnu zaštitu, upravljanje komunalnim otpadom, zaštitu životne sredine, poljoprivredno zemljište i seizmološku djelatnost. Pored toga, članom 43. stav 1. Zakona propisano je da nadležna skupština, na prijedlog nosioca pripreme, imenuje savjet plana radi ukupnog praćenja izrade dokumenta prostornog uređenja, vođenja javne rasprave i usaglašavanja stavova i interesa zavisno od potrebe, obima i vrste dokumenta, dok je članom 44. stav 1. propisano da se izrada dokumenta prostornog uređenja povjerava pravnom licu koje ima odgovarajuću licencu za obavljanje ovih poslova, a članom 45. stav 4. da je nosilac izrade obavezan da nosiocu pripreme preda ovjeren prednacrt dokumenta prostornog uređenja sa svim dijelovima koje odgovarajući dokument treba da sadrži. Prema članu 46. Zakona, prije utvrđivanja nacrta, nosilac pripreme razmatra prednacrt na stručnoj raspravi, kojoj prisustvuju i članovi savjeta plana i na koju se obavezno pozivaju ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravni lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona (stav 1), a poziv za stručnu raspravu, na kojoj se razmatraju primjedbe nosioca pripreme, članova savjeta i predstavnika pozvanih organizacija,  dostavlja se subjektima iz stava 1. ovog člana najkasnije sedam dana prije rasprave, sa izvodima iz prednacrta koji se odnose na pitanja iz njihovog djelokruga (st. 2. i 3), kao i  da  nosilac izrade razmatra primjedbe, mišljenja i sugestije na prednacrt i prihvaćena rješenja utvrđuje u nacrt dokumenta prostornog uređenja (stav 4), a prema članu 47. Zakona nosilac pripreme dokumenta prostornog uređenja, nakon sprovedene procedure iz člana 46. ovog zakona, utvrđuje nacrt dokumenta prostornog uređenja i mjesto, vrijeme i način izlaganja dokumenta prostornog uređenja na javni uvid (stav 1), da se trajanje javnog uvida utvrđuje odlukom iz člana 40. ovog zakona i traje najmanje 30 dana za sva dokumenta prostornog uređenja, o čemu vodi računa nosilac pripreme zavisno od značaja i specifičnosti dokumenta prostornog uređenja (stav 2), da se o mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta dokumenta prostornog uređenja na javni uvid javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koje se donosi sprovedbeni dokument prostornog uređenja obavještavaju oglasom koji se objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja najmanje dva puta, s tim da se prva obavijest objavljuje osam dana prije početka javnog uvida, a druga 15 dana od početka izlaganja nacrta dokumetna prostornog uređenja na javni uvid (stav 3). Uz to, članom 48. Zakona propisano je da je nosilac izrade obavezan da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja dostavljene tokom javnog uvida i da prije utvrđivanja prijedloga dokumenta o njima zauzme i obrazloži svoj stav i da taj stav u pisanoj formi dostavi nosiocu pripreme i licima koja su dostavila primjedbe, prijedloge i mišljenja (stav 1), da se prijedlog dokumenta utvrđuje na osnovu nacrta koji je objavljen i stava prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na taj nacrt (stav 2), da se u prijedlogu dokumenta ne mogu mijenjati rješenja iz nacrta dokumenta, osim onih na koja je bila stavljena osnovana primjedba, prijedlog i mišljenje (stav 3), da se stav nosioca izrade o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima razmatra na javnoj raspravi, na koju se pozivaju predstavnici nosioca pripreme, nosioca izrade i organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona, te članovi savjeta plana (stav 4), a ako javnoj raspravi iz stava 4. ovog člana ne prisustvuju ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona, smatra se da su prihvatili prijedlog dokumenta. Prema članu 49. Zakona, ako se prijedlog dokumenta prostornog uređenja na osnovu prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja dostavljenih u toku javnog uvida značajno razlikuje od nacrta dokumenta, nosilac pripreme dužan je da ponovo organizuje javni uvid (stav 1), da značajne razlike iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju nova rješenja koja nisu u skladu sa smjernicama za izradu, odnosno izmjenu ili dopunu dokumenta iz odluke iz člana 40. ovog zakona, kada se promijeni granica građevinskog zemljišta ili kada promjena izaziva promjenu vlasničkih odnosa (stav 2), kao i da se na nacrt dokumenta prostornog uređenja koji je na ponovljenom javnom uvidu, u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, mogu podnositi novi prijedlozi, primjedbe i mišljenja samo na dijelove dokumenta koji su izmijenjeni poslije prvog javnog uvida (stav 5). Nakon održane javne rasprave iz člana 48. stav 4. ovog zakona nosilac pripreme utvrđuje prijedlog dokumenta prostornog uređenja u skladu sa zaključcima sa rasprave i dostavlja nadležnoj skupštini najduže u roku od 60 dana od dana održane javne rasprave (stav 1), te da je nadležna skupština dužna da odluči o prijedlogu dokumenta prostornog uređenja u roku od 60 dana od dana dostavljanja prijedloga (stav 5).

         Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, uključujući i Zapisnik o izvršenoj vanrednoj inspekcijskoj kontroli broj 24.090/362-166-59-1/19 od 1. avgusta 2019. godine, koji je sačinio inspektor Sektora urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije ‒ Odjeljenje Istočno Sarajevo, koja se odnosi na postupak pripreme i donošenja osporenog plana Sud je utvrdio  da je Skupština Opštine Trnovo, na sjednici održanoj 4. oktobra 2013. godine, donijela Odluku o pristupanju izradi izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo" broj 17/13), a na sjednici održanoj 16. decembra 2013. godine, Odluku o izmjenama odluke o pristupanju izradi izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo" broj 22/13).  Ovom odlukom, koja je donesena sa pozivom na član 40. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/13), te član 32. Statuta Opštine Trnovo ‒ Prečišćeni tekst ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo" br. 6/10 i 4/12)  odlučeno je da se pristupi izradi izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina", te određena granica obuhvata Plana (član 1), određen  vremenski period za koji se Plan donosi, nosilac pripreme, nosilac izrade ovog plana, rok za izradu, kao i sredstva za izradu plana, te utvrđena obaveza da se po utvrđivanju nacrta Plana organizuju javni uvid i javna rasprava u trajanju od mjesec dana (čl. 2. do 6). Administrativna služba Opštine Trnovo je, 28. oktobra 2013. godine, uputila javni poziv zainteresovanim licima koji su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" da dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. Ovaj poziv je objavljen  u dnevnom listu "Glas Srpske" od 4. novembra 2013. godine. Skupština Opštine Trnovo je, na sjednici održanoj 30. decembra 2013. godine, donijela Odluku o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo" broj 25/13). Nakon toga je, Skupština Opštine Trnovo, na sjednici održanoj 5. jula 2018. godine, donijela Odluku o utvrđivanju nacrta izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" na području opštine Trnovo ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo" broj 16/18), sa pozivom na član 47. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13 i 106/15) i član 35. stav 2. tačka 8. Statuta Opštine Trnovo ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo" broj 18/17). Ovom Odlukom utvrđen je nacrt izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" na području opštine Trnovo (član 1), određena Javna ustanova Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Banja Luka za nosioca izrade nacrta Plana (član 2), određeno vrijeme izlaganja Nacrta na javni uvid (od 18. jula 2018. godine do 17. agusta 2018. godine), te propisano da će stručna javna rasprava o Nacrtu biti održana nakon javnog uvida, kao i da će o vremenu održavanja javne rasprave javnost i vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Plana biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja (član 3). Na osnovu ove odluke objavljeno je obavještenje o izlaganju Nacrta plana na javni uvid i to u dnevnom listu "Glas Srpske" od 10. jula 2018. godine i 1. avgusta 2018. godine. Nakon usvajanja Nacrta plana i njegovog stavljanja na javni uvid Opštinska administrativna služba Opštine Trnovo je, dopisom od 20. jula 2018. godine, pozvala sljedeće institucije i javna preduzeća da daju svoja mišljenja na planska rješenja utvrđena u Nacrta plana: "Olimpijski centar Jahorina" a.d. Pale, ŠG "Treskavica" Trnovo, Turističku organizaciju Trnovo, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa Republike Srpske, "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Radna jedinica Istočno Sarajevo, JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale, ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale i Komunalno preduzeće Pale. Svoje prijedloge i mišljenja su dostavili: JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale, "Mtel" a.d. Banja Luka, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa Republike Srpske i Olimpijski centar"  a.d. Pale. Javna rasprava o Nacrtu plana održana je 17. avgusta 2018. godine, a obavještenje o datumu održavanja javne rasprave objavljeno je  13. avgusta 2018. godine u dnevnom listu "Glas Srpske".  U toku javnog uvida je stavljeno 12 primjedbi koje su, kako to proizlazi iz zapisnika sa javne rasprave, od strane nosioca izrade usvojene. Nakon provedenog javnog uvida u periodu od 18. jula 2018. godine do 17. avgusta 2018. godine, te javne rasprave koja je održana 17. septembra 2018. godine, nosilac pripreme je  24. maja 2019. godine utvrdio Prijedlog plana, koji je dostavljen Skupštini Opštine Trnovo na usvajanje.  Odluka o usvajanju izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" na području opštine Trnovo donesena je na sjednici održanoj 31. maja 2019. godine.

 Međutim,  ne postoje dokazi o tome da li je nosilac pripreme, nakon donošenja Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina", u najmanje dva sredstva javnog informisanja objavio poziv zainteresovanim licima koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu dokumenta prostornog uređenja da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu (član 42. stav 2), da li je nosilac izrade  predao nosiocu pripreme ovjeren prednacrt Plana  sa svim dijelovima koje ovaj dokument treba da sadrži (član 45. stav 4), da li je nosilac pripreme, prije utvrđivanja nacrta, organizovao stručnu raspravu o prednacrtu plana na koju se pozivaju članovi savjeta plana te  ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona (član 46. stav 1), da li je obavještenje o  izlaganju Nacrtu plana na javni uvid objavljeno u najmanje dva sredstva javnog informisanja  (član 47. stav 3), da li je nosilac izrade, u pisanoj formi, dostavio odgovore licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja (član 48. stav 1), te da li su na javnu raspravu, koja je održana 17. septembra 2018. godine, pozvani članovi savjeta plana (član 48. stav 4).

            Imajući u vidu da davaoci inicijative ukazuju na pomenute nezakonitosti, a da donosilac akta nije pružio odgovarajuće dokaze, Sud je ocijenio da osporena Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina" nije u saglasnosti sa Zakonom o uređenju prostora i građenju, a činjenica da osporena odluka nije u saglasnosti sa zakonom čini je neustavnom sa stanovišta člana 108. stav 2. Ustava, prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

 Istovremeno Sud smatra da je, s obzirom na postupak koji je prethodio donošenju osporene odluke, neophodno da naglasi da je postupak pripreme, izrade i donošenja planova detaljno razrađen Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), kao i da  se radi  o strogo formalnom postupku koji podrazumijeva, između ostalog, i obavezu svih organa koji učestvuju u ovom postupku da se pridržavaju rokova koji su, za svaku od faza u postupku pripreme, izrade i donošenja planova, propisani zakonom.

         Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

         Na osnovu izloženog  odlučeno je kao u  izreci ove odluke.

        Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-59/19

26. februara 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

   Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга Стручно-техничког надзора над извођењем радова на изградњи зграде Уставног суда

7.4.2020.
Одлука о покретању поступка јавне набавке радова изградње зграде Уставног суда у Бањој Луци

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>