Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

      Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske i  člana 60. stav 1. tač. a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 17. jula 2019. godine, d o n i o   j e

 

                                                             O D L U K U

 

         Utvrđuje se da Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" broj 722/16 od 18. jula 2016. godine nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 106/09 i 44/15), Zakonom o sistemu javnih službi (Službeni glasnik Republike Srpske" br. 68/07, 109/12 i 44/16) i Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19).

 

                                                         O b r a z l o ž e nj e

 

         Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske  prijedlogom je pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" broj 722/16 od 18. jula 2016. godine zbog, kako se navodi, nesaglasnosti sa  članom 73. stav 1. Zakona  o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 106/09 i 44/15), članom 15. Zakona o sistemu javnih službi (Službeni glasnik Republike Srpske" br. 68/07, 109/12 i 44/16) i članom 23. Statuta JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" broj 1150/10 od 15. oktobra 2010. godine. Iz navoda kojim se obrazlaže osporavanje navedene odluke proizlazi da predlagač osporava odredbe člana 4. Odluke  u dijelu kojim je u člana 28. Statuta JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" broj 1150/10 od 15. oktobra 2010. godine dodata nova alineja 16,  zatim  člana 6. kojim je izmijenjen  član 37. osnovnog teksta Statuta,  te odredbe  čl. 8, 9. i 10. stav 2. Odluke. S tim u vezi predlagač ističe da su Opština Istočno Novo Sarajevo i Opština Istočna Ilidža, kao osnivači JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo", potpisale 24. juna 2016. godine Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza vezano za organe upravljanja u JZU  Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" broj: 01/I-013-758/16,  kojim su se saglasile  da se u JZU  Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" ustanovi funkcija zamjenika direktora, s tim  da se način imenovanja, prava i dužnosti zamjenika direktora regulišu Statutom ustanove. Nakon toga je, kako se dalje navodi u prijedlogu, Upravni odbor ove ustanove donio osporenu odluku kojom se, suprotno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o sistemu javnih službi uvodi funkcija zamjenika direktora sa ovlašćenjima prokuriste, te osporenim propisivanjem ograničavaju nadležnosti  direktora ove javne zdravstvene  ustanove koje su propisane zakonom. U prijedlogu se, takođe,  ukazuje  da donosilac osporenog akta nije,  u postupku  donošenja osporenog akta, pribavio mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a što je, kako se navodi, uslov da bi ovaj akt moga da  stupi na pravnu snagu. S obzirom na izloženo  predlaže da Sud utvrdi da osporena odluka nije u saglasnosti sa zakonom.

          U odgovoru na prijedlog  koji je dostavila JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo"  navodi se da je Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" osnovan zajedničkom odlukom Opštine Istočna Ilidža i Opštine Istočno Novo Sarajevo, kao i da  su suosnivači zaključili Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza vezano za organe upravljanja u JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" kojim se uvodi funkcija zamjenika direktora sa ovlašćenjima prokuriste uz obaveznu rotaciju direktora i zamjenika direktora na svake četiti godine počev od 1. septembra 2016. godine. U odgovoru se, takođe, navodi da je donosilac osporenog akta pribavio mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske broj 11/04-023-21/16 od 17. jula 2016. godine, kao i da su osnivači dali saglasnost na osporenu Odluku aktima  br: 01-023-317/16 od 18. jula 2016. godine (Opština Istočna Ilidža)  i 01/I-013.953/16 od 18. juna 2016. godine (Opština Istočno Novo Sarajevo). Imajući u vidu navedeno predlaže da Sud prijedlog odbije.

         Odluku  o izmjenama i dopunama Statuta JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" broj 722/16 od 18. jula 2016. godine donio je Upravni odbor JZU Dom zdravlja" "Istočno Sarajevo", na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o sistemu javnih službi (Službeni glasnik Republike Srpske" br. 68/07, 109/12 i 44/16), člana 74. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 106/09 i 44/15) i člana 28. alineja 2. Statuta JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo".

         Osporenom odredbom člana 4. ove odluke dopunjen je član 28. Statuta JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" broj 1150/10 od 15. oktobra 2010. godine, tako što je dodata nova alineja 16. koja glasi: "imenuje zamjenika direktora, sa ovlašćenjima prokuriste po provedenoj konkursnoj proceduri, na prijedlog Komisije za izbor koju imenuje Upravni odbor". Osporenim članom 4. Odluke propisano je da se član 37.  mijenja tako što je   propisano da direktor, pored ostalog, ima prava i dužnosti da: predlaže poslovnu politiku Doma zdravlja zajedno sa zamjenikom direktora (alineja 4), predlaže program rada Doma zdravlja zajedno sa zamjenikom direktora (alineja 5), donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji zajedno sa zamjenikom direktora (alineja 10), donosi Pravilnik o radu zajedno sa zamjenikom direktora (alineja 15), donosi Pravilnik o zaštiti na radu zajedno sa zamjenikom direktora (alineja 16). Odredbom člana 8. Odluke u Statutu su, poslije člana 40. dodati članovi 40a i 40b Članom 40a. Odluke propisano je da zamjenik direktora ima prava i dužnosti predviđene članom 37. ovog statuta (stav 1), da zamjenik direktora za svoj rad odgovara upravnom odboru i direktoru Doma zdravlja (stav 2), te da će se posebni uslovi za zamjenika direktora utvrditi Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Doma zdravlja (stav 3). Prema članu 40b mandat zamjenika direktora prestaje: razrješenjem (alineja 1), ostavkom (alineja 2), nastupanjem smetnji za obavljanje poslova zamjenika (alineja 3) i istekom mandata direktora (alineja 4). Osporenim članom 9. Odluke dopunjen je član 41. stav 1. osnovnog teksta Statuta tako što se poslije riječi " koje čine" dodaju riječi "zamjenik direktora".

        Prilikom razmatranja navoda iz prijedloga Sud je, prije svega, imao  u vidu da je ocjena zakonitosti osporenih odredbi Odluke tražena u odnosu na član 73. stav 1. Zakona  o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 106/09 i 44/15), kojim je propisano da su organi javne zadravstvene ustanove upravni odbor i direktor, te član 15. Zakona o sistemu javnih službi (Službeni glasnik Republike Srpske" br. 68/07, 109/12 i 44/16), kojim je propisano da su organi ustanove upravni odbor i direktor, ako zakonom nije drugačije određeno.

        Pored navedenog,  Sud je imao u vidu da je drugim odredbama  Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje su od značaja za ocjenu zakonitosti osporenog akta propisano: da se ovim zakonom uređuju, između ostalog, organi zdravstvene ustanove  (član 1), da se zdravstvena ustanova može osnovati kao javna ili privatna zdravstvena ustanova, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi (član 42), da je dom zdravlja javna zdravstvena ustanova koja se osniva za područje jedne ili više opština ili grada (član 55. stav 1),  da statut javne zdravstvene ustanove utvrđuje djelatnost, nadležnost organa, unutrašnju organizaciju, upravljanje, poslovanje, uslove za imenovanje i razrješenje direktora i upravnog odbora, kao i druga pitanja od značaja za rad ustanove, te da saglasnost na statut javne zdravstvene ustanove daje osnivač, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva (član 74).

         U drugim odredbama Zakona o sistemu javnih službi koje su po ocjeni Suda, takođe, od značaja za ocjenjivanje zakonitosti osporenog akta propisano je, članom 1. da se ovim zakonom uređuju sistem javnih službi, obavljanje djelatnosti javne službe, osnivanje, organizacija i rad javne službe i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad javne službe (stav 1), kao i  da se pitanja regulisana ovim zakonom mogu zakonom kojim se uređuje obavljanje određene djelatnosti kao javne službe urediti i na drugi način (stav 2);  članom 2. da se javnom službom, u smislu ovog zakona, smatraju ustanove, preduzeća i drugi oblici organizovanja utvrđeni zakonom koji obavljaju djelatnost od opšteg interesa kojim se obezbjeđuje ostvarivanje prava i dužnosti fizičkih i pravnih lica, kao i ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa (stav 1); članom 3. da se radi ostvarivanja opšteg interesa kojim se obezbjeđuje ostvarivanje prava i dužnosti pravnih i fizičkih lica i ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa u oblasti: obrazovanja, nauke, kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, društvene brige o djeci, socijalne zaštite, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja, zdravstvene zaštite biljaka i drugih društvenih djelatnosti, osnivaju ustanove (stav 1); članom 12. da se, ako ustanovu osniva više osnivača iz člana 5. ovog zakona, zaključuje ugovor o osnivanju ustanove kojim se regulišu međusobna prava i obaveze osnivača (stav 4); članom 17. da upravni odbor donosi statut ustanove (tačka 1);  članom 19. da osnivač ili suosnivač daje saglasnost na statut ustanove (stav 1), te da ako je osnivač ili suosnivač ustanove jedinica lokalne samouprave, saglasnosti iz stava 1. tač. 2. i 4. ovog člana daje načelnik opštine, odnosno gradonačelnik (stav 3).

           Sud je, takođe,  imao u vidu  član 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19) kojim je propisano da je nadležnost gradonačelnika odnosno načelnika opštine da daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (stav 1. tačka 12).

         Uz to, Sud je imao u vidu i Statut JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" broj 1150/10 od 15. oktobra 2010. godine, kojim je  propisano da je Dom zdravlja javna zdravstvena ustanova osnovana Odlukom Skupštine Opštine Istočno Novo Sarajevo broj 01/11-2101-1/96 od 30. jula 1996. godine i Odlukom Skupštine Opštine Istočna Ilidža broj 01-3130/96 od 27. jula 1996. godine (član 9. stav 1), te da Upravni odbor donosi Statut Doma zdravlja uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i saglasnost osnivača (član 28. alineja 2).

         Polazeći od navedenog Sud je ocijenio  da je Upravni odbor JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" ovlašćen da donese statut ove javne zdravstvene ustanove, odnosno njegove izmjene i dopune, s tim da je na osnovu  navedenih zakonskih odredaba obavezan da u postupku donošenja pribavi mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te  saglasnost načelnika  jedinica lokalne samouprave, dakle  načelnika Opštine Istočna Ilidža i  načelnika Opštine Istočno Novo Sarajevo, jer se radi o javnoj zdravstvenoj ustanovi čiji su suosnivači ove jedinice lokalne samouprave. Imajući u vidu navedeno Sud je, prije svega, utvrdio da donosilac osporene Odluke nije u postupku njenog donošenja pribavio mišljenje nadležnog ministarstva kako je to propisano članom 74. Zakona o zdravstvenoj zaštiti budući da iz dostavljene dokumentacije proizlazi da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dostavilo akt broj: 11/04-023-21/16 od 17. jula 2016. godine, koji je ova zdravstvena ustanova primila dana 21. jula 2016. godine, dakle nakon donošenja osporenog akta. Takođe, Sud je utvrdio da je   Odluku broj: 01-023-317/16 od 18. jula 2016. godine, kojom se daje saglasnost na izmjene i dopune Statuta JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo",  suprotno članu 19. stav 3. Zakona o sistemu javnih službi  i članu 59. stav 1. tačka 12) Zakona o lokalnoj samoupravi donio i potpisao  zamjenik načelnika Opštine Istočna Ilidža. 

          S obzirom na izloženo Sud je ocijenio da  je osporena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" broj 722/16 od 18. jula 2016. godine donesena bez prethodno pribavljenog mišljenja nadležnog ministarstva, te valjane zakonom propisane saglasnosti načelnika Opštine Istočna Ilidža, odnosno suprotno relevantnim odredbama  Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o sistemu javnih službi i Zakona o lokalnoj samoupravi, čime je došlo do povrede načela zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske. Shodno navedenom, ova odluka je, s formalnopravnog aspekta u cijelosti neustavna, zbog čega je Sud smatrao bespredmetnim  da se upušta u ocjenu zakonitosti posebno osporenih odredbi ovog akta sa materijalnopravnog aspekta.

         Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ove odluke.

        Ovu odluku  Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik  Suda mr  Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević i akademik  prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-71/18

17. jula 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>