Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana 60. stav 1. tačka a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 17. jula 2019. godine, d o n i o  j e 

 

O  D  L  U  K  U

 

Utvrđuje se da član 12. stav 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/12) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Milanka Stokanović i Dobrosav Mirić iz Bjeljine dali su Ustavnom sudu Republike Srpske inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje zakonitosti člana 12. stav 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/12), koji je donio direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: Pravilnik). Davaoci inicijativa smatraju da osporena odredba Pravilnika nije u saglasnosti sa članom 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), jer, kako je navedeno, ovom zakonskom odredbom nije propisana neposredna pogodba kao način raspolaganja predmetnim nepokretnostima.  

Rješenjem broj U-53/18 od 25. aprila 2019. godine Sud je odlučio da o inicijativama vodi jedinstven postupak, pripajajući inicijativu broj U-96/18 prvoprispjeloj inicijativi U-53/18. 

U odgovoru donosioca osporenog akta ističe se da ne stoji konstatacija davaoca inicijative i u vezi s tim ukazuje na odredbe člana 348. stav 1. i 3. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), te člana 12. stav 1. i 2. Pravilnika. Pomenutim pravilnikom se, kako je navedeno, detaljnije propisuje samo postupak za prodaju nepokretnosti u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave putem javnog konkursa, ali ne i ostali načini prodaje nepokretnosti u određenim slučajevima koji su jasno propisani Zakonom o stvarnim pravima. Predlaže se da Sud datu inicijativu ne prihvati.  

Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/12) donio je direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/08, 58/09 i 95/11) i člana 86. st. 2. i 3. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10). Ovim pravilnikom propisan je postupak javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave. 

Osporenom odredbom člana 12. stav 3. ovog pravilnika propisano je da se u slučaju iz stava 2. ovog člana prodaja, odnosno opterećenje pravom građenja može izvršiti neposrednom pogodbom, s tim što cijena nepokretnosti koja se prodaje, odnosno koja se opterećuje pravom građenja ne može biti niža od tržišne cijene te nepokretnosti.  

Ocjenjujući ustavnost i zakonitost osporene odredbe predmetnog pravilnika Sud je, prije svega, imao u vidu odredbe člana 108. Ustava Republike Srpske kojim je utvrđeno da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom (stav 1), i da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom (stav 2).

Pored toga, Zakonom o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 i 31/18), koji je bio na snazi u vrijeme donošenja Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave, kao i sada važećim Zakonom o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 115/18) propisano je da organi uprave donose, pored ostalog, pravilnike kojima se razrađuju pojedine odredbe zakona ili propisa Vlade i koji se objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srpske“ samo kada su za to izričito ovlašćeni zakonom ili propisom Vlade (član 69. st. 1, 2. i 5. i član 70. stav 1. ranijeg, odnosno član 63. stav 2. i član 64. stav 1. važećeg zakona).  

U konkretnom slučaju Sud je uzeo u obzir i relevantne odredbe Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), kojim je uređeno sticanje, korišćenje, raspolaganje, zaštita i prestanak prava svojine, te propisano da su stvarna prava: pravo svojine, pravo građenja, založno pravo, pravo stvarne i lične službenosti i pravo realnog tereta (član 1. stav 2), te da je predmet prava svojine individualno određena nepokretnost, odnosno čestica zemljišne površine, zajedno sa svim onim što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drugačije određeno (član 6. st. 1. i 2). Prema odredbama člana 348. st. 1, 2, 3, 4. i 5. ovog zakona, nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave, kao i da se pravom građenja može raspolagati samo na osnovu javnog konkursa i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, da će Pravilnik o postupku javnog konkursa iz stava 1. ovog člana donijeti direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, da se prodaja, odnosno opterećenje pravom građenja nepokretnosti u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave izuzetno može izvršiti neposrednom pogodbom za potrebe izgradnje: a) vojnih objekata i objekata za potrebe republičkih organa i radi obavljanja njihovih nadležnosti, b) objekata za potrebe stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, njihovih organizacija i specijalizovanih agencija, kao i organizacija i specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija, v) objekata  komunalne infrastrukture, g) objekata vjerskih zajednica, d) radi oblikovanja građevinske čestice, da je dopuštena i neposredna zamjena nepokretnosti u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave za nepokretnosti približno iste vrijednosti u svojini drugog lica, te da su pravni poslovi zaključeni suprotno odredbama ovog člana ništavi, dok se odredbe stava 1. ovog člana ne odnose na pravne poslove koje međusobno zaključuju Republika i jedinice lokalne samouprave, ako je to u interesu i cilju opšteg i socijalnog napretka njenih građana. 

Saglasno navedenim ovlašćenjima, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donio je Pravilnik kojim su razrađene pojedine odredbe pomenutog zakona, a koje se odnose na raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave, kao i  prava građenja provođenjem postupka javnog konkursa. Međutim, Sud je ocijenio da propisivanje kao osporenim  članom 12. stav 3. Pravilnika nije u saglasnosti sa Zakonom o stvarnim pravima. Naime, donosilac ovog pravilnika je regulisao da se u slučaju bezuspješnog javnog nadmetanja (ako ne uspije ni ponovljena licitacija) prodaja, odnosno optrećenje pravom građenja može izvršiti neposrednom pogodbom, s tim što cijena nepokretnosti koja se prodaje, odnosno koja se optrećuje pravom građenja ne može biti niža od tržišne vrijednosti te nepokretnosti, proširujući način raspolaganja predmetnim nepokretnostima koje je zakonodavac propisao u odredbi člana 348. stav 1. ovog zakona. Ovakvim propisivanjem donosilac akta je izašao iz okvira svojih zakonom utvrđenih ovlašćenja, jer je neposredno uredio sadržinu pojedinog zakonskog instituta, kao što je način raspolaganja nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave, kao i optrećenja pravom građenja. Imajući u vidu navedeno Sud je utvrdio da osporena odredba člana 12. stav 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/12) nije u saglasnosti sa članom 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), što ima za posljedicu i njenu nesaglasnost sa Ustavom Republike Srpske, koji odredbom člana 108. nalaže da opšti akt mora biti u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

S obzirom na predmet ovog ustavnosudskog postupka, Sud je konstatovao da je odredbom člana 348. stav 3. Zakona o stvarnim pravima neposredna pogodba propisana izuzetno, kao način raspolaganja predmetnim nepokretnostima, i to u taksativno određenim slučajevima.  

Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 104/11 i 92/12), odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka. 

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić. 

Broj: U-53/18

17. jula 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
9.7.2020.
Дневни ред 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>