Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 60. stav 1. tač. a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 26. juna 2019. godine,  d o n i o   j e

 

O D L U K U

 

           Utvrđuje se da Odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice broj: 01-022-58/18 („Službeni glasnik Opštine Vlasenica” broj 5/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

„Lorist“ d.o.o., preduzeće za proizvodnju, promet i usluge iz Vlasenice, koje zastupa Savo B. Bojanović, advokat iz Bijeljine, podnijelo je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju Regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice broj: 01-022-58/18 od 30. aprila 2018. godine („Službeni glasnik Opštine Vlasenica“ broj 5/18). U prijedlogu se navodi da je Skupština Opštine Vlasenica osporenu odluku donijela suprotno članu 47. i članu 48. st. 1, 3, 4. i 6. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16). Predlagač ističe da nosilac pripreme ovog plana nije ispunio obaveze propisane navedenim zakonskim odredbama koje se odnose na izlaganje Nacrta plana na javni uvid, kao i organizovanja javne rasprave o nacrtu osporenog dokumenta prostornog uređenja. Predlagač navodi da Nacrt plana nije bio izložen na mjestu kako je to oglašeno u javnosti, te je uvid u isti izvršio u prostorijama nosioca izrade Plana u Banjaluci. Takođe, ističe da mu nije upućen poseban poziv za javnu raspravu iako je uložio primjedbu na Nacrt plana za vrijeme trajanja javnog uvida, kao i da je Milosav Klještan, vlasnik preduzeća „Lorist“ d.o.o. iz Vlasenice, fizički spriječen da prisustvuje javnoj raspravi jer na istu nije pozvan, a što je suprotno pravu zainteresovanog lica iz člana 48. stav 6. Zakona o uređenju prostora i građenju. Takođe, predlagač navodi da su u Prijedlog plana unesena rješenja različita od rješenja sadržanih u nacrtu, iako nije bilo prijedloga, primjedbi ili mišljenja koja bi opravdavala ovakvu različitost.

      U odgovoru koji je Sudu dostavio donosilac osporenog akta izložen je provedeni postupak pripreme, izrade i donošenja Plana, te je izraženo stanovište da je isti u potpunosti saglasan odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16). U prilogu odgovora dostavljena je dokumentacija koja ima za cilj da potkrijepi navedeno.

     Odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice broj: 01-022-58/18 („Službeni glasnik Opštine Vlasenica” broj 5/18), koju je Skupština Opštine Vlasenica donijela na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donesena je na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 40/13, 106/15 i 3/16), člana 39. stav 2. tač. 2) i 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 97/16) i člana 37. Statuta Opštine Vlasenica („Službeni glasnik Opštine Vlasenica” broj 9/17). Ovom odlukom je utvrđeno: da se utvrđuje Regulacioni plan dijela centra urbanog područja Vlasenice, te da su granice područja koji je obuhvaćen Planom određene u grafičkom dijelu elaborata  (tačka I), da Elaborat Plana sadrži tekstualni i grafički dio, te je određeno šta sadrže ovi dijelovi (tačka II), da je Elaborat Plana, urađen od strane AD „Projekt“, Banja Luka, prilog i sastavni dio ove odluke je (tačka III), da se Plan izlaže na stalni javni uvid kod Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove (tačka IV), da će se o provođenju ove odluke starati organ iz tačke IV (tačka V), da ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a da će biti objavljena u „Službenom glasniku Opštine Vlasenica” (tačka VI).

     U postupku ocjenjivanja osporene odluke Sud je imao u vidu da je odredbom člana 102. stav 1. tač. 1. i 3. Ustava Republike Srpske utvrđeno da opština preko svojih organa, u skladu sa zakonom, donosi program razvoja, urbanistički plan, budžet i završni račun i uređuje i obezbjeđuje korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i poslovnog prostora. Ista nadležnost skupštine opštine/grada utvrđena je članom 39. stav 2.  tač. 6. i 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19), dok je tačkom 8. člana 39. istog zakona propisano da skupština jedinice lokalne samouprave donosi sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave (član 39. stav 2. tačka 8).

     Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16) (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je regulacioni plan sprovedbeni, odnosno tehničko-regulativni dokument prostornog uređenja na osnovu kojeg se definišu uslovi za projektovanje i izvođenje objekata, koji važi do njegove izmjene ili donošenja novog (član 25. stav 4. tačka v) i st. 8. i 9). Postupak pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja regulisan je čl. 38. do 52. Zakona. Tako je članom 40. ovog zakona propisano da odluku o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog uređenja donosi nadležna skupština koja odluka treba da sadrži vrstu dokumenta prostornog uređenja čijoj se izradi, odnosno izmjeni ili dopuni pristupa, granice područja za koje se dokument donosi, odnosno mijenja, period za koji se utvrđuju, procjenjuju ili izračunavaju planski parametri, smjernice za izradu, izmjenu ili dopunu dokumenta, rok izrade, sadržaj planskog akta, odredbe o javnoj raspravi i javnom uvidu, način osiguranja sredstava za izradu, izmjenu ili dopunu dokumenta, nosioca pripreme za izradu, odnosno izmjenu ili dopunu dokumenta prostornog uređenja i druge elemente zavisno od specifičnosti područja za koje se dokument donosi, kao i da se odluka o pristupanju izradi odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog uređenja objavljuje u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave (st. 1, 3. i 9), a članom 41. stav 2. Zakona da je nosilac pripreme za izradu dokumenta prostornog uređenja koji donosi skupština jedinice lokalne samouprave organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora ili drugi organ ili organizacija koju odredi nadležna skupština odlukom iz člana 40. ovog zakona. Prema članu 42. st. 1, 2. i 3. Zakona, nosilac pripreme dokumenta prostornog uređenja dužan je da nosiocu izrade dokumenta dostavi svu raspoloživu dokumentaciju, a naročito onu koja je taksativno navedena u t. a) do z), zatim da nakon donošenja odluke iz člana 40. ovog zakona, u najmanje dva sredstva javnog informisanja, objavi poziv zainteresovanim licima koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu ovog dokumenta, da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu, te da pribavi mišljenje organa i pravnih lica nadležnih za vodoprivredu, energetiku, telekomunikacije, saobraćaj, zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, protivpožarnu zaštitu, upravljanje komunalnim otpadom, zaštitu životne sredine, poljoprivredno zemljište i seizmološku djelatnost. Pored toga, članom 43. Zakona propisano je da nadležna skupština, na prijedlog nosioca pripreme, imenuje savjet plana radi ukupnog praćenja izrade dokumenta prostornog uređenja, vođenja javne rasprave i usaglašavanja stavova i interesa zavisno od potrebe, obima i vrste dokumenta (stav 1), a formiraće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke iz člana 40. ovog zakona o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta, na rok dok se taj dokument ne donese (stav 3). Članom 44. stav 1. propisano da se izrada dokumenta prostornog uređenja povjerava pravnom licu koje ima odgovarajuću licencu za obavljanje ovih poslova. Prema članu 46. Zakona, prije utvrđivanja nacrta nosilac pripreme razmatra prednacrt na stručnoj raspravi, kojoj prisustvuju i članovi savjeta plana i na koju se obavezno pozivaju ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravni lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona (stav 1), a poziv za stručnu raspravu, na kojoj se razmatraju primjedbe nosioca pripreme, članova savjeta i predstavnika pozvanih organizacija, dostavlja se subjektima iz stava 1. ovog člana najkasnije sedam dana prije rasprave, sa izvodima iz prednacrta koji se odnose na pitanja iz njihovog djelokruga (st. 2. i 3). Prema članu 47. Zakona, nadležna skupština na prijedlog nosioca pripreme utvrđuje nacrt dokumenta prostornog uređenja i mjesto, vrijeme i način izlaganja tog nacrta na javni uvid (stav 1), a se trajanje javnog uvida utvrđuje odlukom iz člana 40. ovog zakona i traje najmanje 30 dana za sva dokumenta prostornog uređenja (stav 2), dok se o mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta dokumenta prostornog uređenja na javni uvid javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koje se donosi sprovedbeni dokument prostornog uređenja obavještavaju oglasom koji se objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja najmanje dva puta, s tim da se prva obavijest objavljuje osam dana prije početka javnog uvida, a druga 15 dana od početka izlaganja nacrta dokumetna prostornog uređenja na javni uvid (stav 3), da oglas iz stava 3. ovog člana sadrži mjesto, datum, početak i trajanje javnog uvida u dokument prostornog uređenja, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima od predstavnika nosioca izrade i nosioca pripreme dokumenta prostornog uređenja, te rok do kada se mogu poslati prijedlozi, primjedbe i mišljenja na nacrt dokumenta (stav 4), da se nacrt sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja izlaže u prostorijama organa nadležnog za poslove prostornog uređenja, u prostorijama nosioca izrade dokumenta, u prostorijama u kojima se održavaju stručne rasprave ili drugim prostorima (domovi kulture, predvorje javnih ustanova i slično) i u prostorijama mjesnih zajednica, u slučaju kada se na javni uvid izlažu nacrti zoning plana, regulacionog plana, urbanističkog projekta i plana parcelacije (stav7. tač. a) do g). Uz to, članom 48. Zakona propisano je da je nosilac izrade obavezan da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja dostavljene tokom javnog uvida i da prije utvrđivanja prijedloga dokumenta o njima zauzme i obrazloži svoj stav i da taj stav u pisanoj formi dostavi nosiocu pripreme i licima koja su dostavila primjedbe, prijedloge i mišljenja (stav 1), da se prijedlog dokumenta utvrđuje na osnovu nacrta koji je objavljen i stava prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na taj nacrt (stav 2), da se u prijedlogu dokumenta ne mogu mijenjati rješenja iz nacrta dokumenta, osim onih na koja je bila stavljena osnovana primjedba, prijedlog i mišljenje (stav 3), da se stav nosioca izrade o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima razmatra na javnoj raspravi, na koju se pozivaju predstavnici nosioca pripreme, nosioca izrade i organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona, te članovi savjeta plana (stav 4), da ako javnoj raspravi iz stava 4. ovog člana ne prisustvuju ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona, smatra se da su prihvatili prijedlog dokumenta (stav 4), da nosilac pripreme objavljuje javni poziv za javnu raspravu u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji cijele Republike tri dana prije i na dan održavanja rasprave, kojoj mogu prisustvovati sva zainteresovana lica (stav 6). Prema članu 49. Zakona, ako se prijedlog dokumenta prostornog uređenja na osnovu prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja dostavljenih u toku javnog uvida značajno razlikuje od nacrta dokumenta, nosilac pripreme dužan je da ponovo organizuje javni uvid (stav 1), da značajne razlike iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju nova rješenja koja nisu u skladu sa smjernicama za izradu, odnosno izmjenu ili dopunu dokumenta iz odluke iz člana 40. ovog zakona, kada se promijeni granica građevinskog zemljišta ili kada promjena izaziva promjenu vlasničkih odnosa (stav 2). Po održanoj javnoj raspravi nosilac pripreme utvrđuje prijedlog dokumenta u skladu sa zaključcima sa rasprave (član 50. stav 1).

     Sud je uzeo u obzir da je, shodno odgovoru Skupštine grada kao i  dokumentaciji koja je uz njega dostavljena, usvajanju osporene odluke prethodilo donošenje Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice broj: 01-022-22/17 od 27. februara 2017. godine („Službeni glasnik Opštine Vlasenica” broj 3/17). Ovom odlukom određena je površina obuhvata Plana, planski period, smjernice za izradu plana, rok za izradu Prednacrta plana, te je određeno da će Prijedlog plana utvrditi nosilac pripreme Plana i načelnik Opštine u roku od 30 dana od dana održavanja javne rasprave iz člana 48. stav 4. Zakona, određen je nosilac pripreme ovog plana, utvrđena je obaveza nosioca izrade plana da omogući učešće u postupku zainteresovanim licima, kao i obaveza izlaganja nacrta ovog dokumenta na javni uvid. Prema dostavljenoj dokumentaciji, u daljem toku postupka, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove se, kao nosilac pripreme Plana, javnim pozivom obratilo zainteresovanim licima, vlasnicima nekretnina, korisnicima prostora i učesnicima u njihovoj izgradnji i uređivanju, u granicama obuhvata predmetnog plana, da dostave svoje prijedloge i sugestije na predložena planska rješenja koja se odnose na zemljište ili objekte u njihovom vlasništvu. Poziv je, 17. marta 2017. godine, objavila Novinska agencija Republike Srpske „Srna”, a isti je objavljivan i svakoga dana u periodu od 17. marta 2017. godine do 3. aprila 2017. godine, u pet termina, na Radio-stanici „Magic” iz Milića, a 17. marta i 3. aprila 2017. godine objavljen je i na internet stranici Opštine Vlasenica. Ovim pozivom je preciziran prostor obuhvaćen Planom, te je određeno da je grafički prikaz karte obuhvata izložen u prostorijama Opštinske uprave Vlasenica i mjesne zajednice Vlasenica, kao i oglasnim tablama Opštine Vlasenica, u periodu od 15 dana od dana objavljivanja, a da se prijedlozi i sugestije mogu dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Vlasenica do 3. aprila 2017. godine. Nadalje, iz pribavljene dokumentacije proizlazi da je Skupština Opštine Vlasenica donijela Odluku o imenovanju Savjeta za praćenje izrade osporenog regulacionog plana (Odlukom pogrešno označen kao Regulacioni plan „Centar 2” u Vlasenici) broj: 01-022-69/17 („Službeni glasnik Opštine Vlasenica” broj 9/17). Nakon toga je, prema predočenim dokazima, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Vlasenica, 20. novembra 2017. godine, održalo stručnu raspravu o Prednacrtu regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice, o čemu je sačinjen zapisnik (u zapisniku Prednacrt plana pogrešno označen kao Prednacrt regulaciononog plana „Centar 2” u Vlasenici). U daljem toku postupka Skupština Opštine Vlasenica je, na sjednici održanoj 29. decembra 2017. godine, donijela Odluku o utvrđivanju Nacrta regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice broj: 01-022-162/17 („Službeni glasnik Opštine Vlasenica” broj 18/17), sa pozivom na  član 47. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13 i 106/15). Prema pribavljenoj dokumentaciji, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Vlasenica je obavijestilo javnost opštine Vlasenica da se Nacrt plana izlaže na javni uvid u periodu od 12. januara 2018. godine do 12. februara 2018. godine, mjestu gdje će Plan biti izložen, kao i da se primjedbe, prijedloge i mišljenja na planska rješenja mogu dati najkasnije do 12. februara 2018. godine. Oglas o izlaganju Nacrta plana na javni uvid broj: 06/1-363/17-2, je, prema dostavljenim informacijama, objavljen 4. i 26. januara 2018. godine, u dnevnom listu „Glas Srpske”. Kao potvrdu ovakvim navodima donosilac osporenog plana je Sudu proslijedio račun koji je dnevni list „Glas Srpske” ispostavio Opštini Vlasenica za objavu, kako je naznačeno, prvog i drugog obavještenja za javnost broj: 06/1-363/17-2, te je u njegovom prilogu dostavljena fotokopija navedenih obavještenja uz koja su rukom dopisani pomenuti datumi njihovih objava. U dopisima koje je nosilac pripreme uputio Milosavu Klještanu i njegovom advokatu, bez preciziranja vremena objave, navodi se da je predmetni oglas bio objavljen i na internet-stranici i oglasnoj ploči Opštine Vlasenica. Shodno dostavljenoj dokumentaci, u toku trajanja javnog uvida stavaljen je određen broj prijedloga i sugestija od strane zainteresovanih lica, koje su proslijeđene nosiocu izrade predmetnog akta. Nosilac izrade Plana razmotrio je primjedbe, prijedloge i mišljenja koje su dostavljeni na Nacrt plana tokom javnog uvida te je, u pismeno, u formi Elaborata, nosiocu pripreme dao odgovor na iste. Odgovor koji je proslijeđen nosiocu pripreme sadržavao je odgovor i na primjedbu predlagača. Prema dostavljenoj dokumentaciji, javna rasprava o stavu nosioca izrade Plana prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima koji su dostavljeni u toku javnog uvida održana je 12. marta 2018. godine. O održavanju javne rasprave nosilac pripreme je informisao javnost obavještenjem broj: 06/1-363-6/17-3 od 8. marta, koje je 9. i 12. marta 2018. godine objavljeno u dnevnom listu „Glas Srpske”. Kao potvrdu ovakvim navodima donosilac osporenog plana je Sudu proslijedio račun koji je dnevni list „Glas Srpske” ispostavio Opštini Vlasenica za objavu neodređenog obavještenja. U prilogu računa su dostavljene dvije fotokopije obavještenja broj: 06/1-363-6/17-3, uz koje su rukom dopisan navedni datumi njegovih objava. Takođe, prema priloženoj dokumentaciji navedena obavještenja objavljivana su svakodnevno, u pet termina, u periodu od 8. do 12. marta 2018. godine, na Radio-stanici „Magic” iz Milića, a 9. i 12. marta objavljena su i na internet-stranici Opštine Vlasenica. Na raspravi je razmotren stav nosioca izrade o primjedbama datim za vrijeme trajanja javnog uvida, između ostalog, i o primjedbi predlagača. Pored navedenog, Sud je utvrdio da je, u prilogu dopisa broj: 919-1/17 od 26. jula 2018. godine, nosilac izrade Plana, putem advokata Save B. Bojanića, preduzeću „Lorist” d.o.o. Vlasenica, dostavio pisani odgovor na njegovu primjedbu datu na Nacrt plana za vrijeme trajanja javnog uvida. Nakon održane javne rasprave Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Vlasenica, Odlukom broj: 06/1-363-6/17-3 od 10. aprila 2018. godine, utvrdilo je prijedlog Regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice. Odluka o usvajanju Regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice broj: 01-022-58/18 donesena je na sjednici Skupštine Opštine Vlasenica održanoj 30. aprila 2018. godine.  

    Imajući u vidu sadržaj prijedloga, te dostavljenu dokumentaciju, kao i da je zakonom propisan način pripreme, izrade i donošenja, između ostalog, i regulacionih planova, strogo formalan postupak, Sud je utvrdio da donosilac akta, u postupku pripreme, izrade i donošenja osporene odluke, nije postupao saglasno  odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15 i 3/16).

   Sud je utvrdio da je Skupština Opštine Vlasenica, suprotno članu 40. stav 3. tačka d) navedenog zakona, propustila da u Odluci o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice broj: 01-022-22/17 od 27. februara 2017. godine, objavljenoj u „Službenom glasniku Opštine Vlasenica” broj 3/17 od 3. marta 2017. godine, utvrdi rok izrade Plana. Takođe, Skupština opštine Vlasenica je prekoračila svoja ovlašćenja jer je, suprotno članu 50. stav 1. Zakona, navedenom odlukom ovlastila i načelnika opštine da, po održanoj javnoj raspravi, utvrdi prijedlog Plana (čl. 6. i 8. Odluke). Nadalje, imajući u vidu da je Odluka o imenovanju Savjeta plana broj: 01-022-69/17 stupila na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Opštine Vlasenica” broj 9/17 od 22. juna 2017. godine, Sud je utvrdio da je Skupština Opštine Vlasenica propustila da, saglasno članu 43. stav 3, imenuje  Savjet Plana u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice. Pored navedenog, Sud je ocijenio da postupak donošenja osporenog plana nije u saglasnosti ni sa članom 46. stav 2. Zakona budući da su pozivi za stručnu raspravu o Prednacrtu ovog dokumenta koja je održana 20. novembra 2017. godine, članovima Savjeta plana, te subjektima iz člana 42. stav 3. Zakona dostavljeni 17. i 20. novembra 2017. godine a ne najkasnije sedam dana prije rasprave. Takođe, Sud je ocijenio da postupak donošenja osporenog plana nije u saglasnosti ni sa članom 47. stav 3. Zakona, s obzirom na to da donosilac odluke nije predočio dokaze da je objavio oglas o vremenu, mjestu i načinu izlaganja nacrta osporenog Plana na javni uvid, dva puta u dva sredstva javnog informisanja, u terminima i vremenskim razmacima predviđenim navedenim članom Zakona. Isto tako, Sud je utvrdio da je, suprotno stavu 4. člana 47. Zakona, nosilac pripreme propustio da ovim oglasom odredi mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima od strane predstavnika nosioca izrade i nosioca pripreme dokumenta prostornog uređenja, kao i da je, suprotno stavu 7. tačka g) istog člana Zakona, propustio da odredi izlaganje Nacrta plana na javni uvid u prostorijama mjesnih zajednica. Takođe, Sud je ocijenio da je osporeni dokument prostornog uređenja donesen suprotno i odredbi člana 48. stav 1. Zakona, jer je nosilac izrade Plana („Projekt” a.d. Banja Luka) propustio da, prije utvrđivanja Prijedloga plana, proslijedi svoj pismeno obrazloženi stav preduzeću „Lorist” d.o.o. u pogledu primjedbe, odnosno prijedloga koji ovo pravno lice stavilo na Nacrt regulacionog plana za vrijeme trajanja javnog uvida.

    U pogledu navoda predlagača koji se tiču različitosti planskih rješenja sadržanih u prijedlogu osporenog dokumenta prostornog uređenja i rješenja iz njegovog nacrta, Sud je utvrdio da, shodno odredbi člana 115. Ustava, nije nadležan da ocjenjuje cjelishodnost i opravdanost pojedinih urbanističko-tehničkih rješenja utvrđenih regulacionim planom. Takođe, kada je riječ o navodima koji se tiču sprečavanja zainteresovanog lica Milosava Klještana da prisustvuje javnoj raspravi, Sud je utvrdio da prema članu 115. Ustava, nije u njegovoj nadležnosti da cijeni postojanje eventualne zloupotrebe u primjeni prava u pojedinačnim slučajevima.

    Zbog svega navedenog Sud je utvrdio da Odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice broj: 01-022-58/18 („Službeni glasnik Opštine Vlasenica” broj 5/18), nije donesena u saglasnosti sa Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16), što je čini neustavnom sa stanovišta člana 108. stav 2. Ustava

     Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ove odluke.

     Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-58/18

26. juna 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>