Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5, člana 57. tačka a) i člana  61. stav 1. tačka b) i g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 26. juna 2019. godine,  d o n i o  j e

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 96. Odluke o komunalnom redu broj: 07-013-78/18 („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 6/18 i 40/18).

Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 57. stav 2. Odluke o komunalnom redu broj: 07-013-78/18 („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 6/18).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Partija Sloboda iz Banjaluke dala je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 57. stav 2. i člana 96. Odluke o komunalnom redu broj: 07-013-78/18 („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 6/18). Davalac inicijative navodi da propisivanje iz odredbe člana 57. stav 2. Odluke, prema kome cijenu usluge utvrđuje davalac usluge, a na koju saglasnost daje gradonačelnik, nije u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima koji je određivanje cijene usluge i davanje saglasnosti na istu, povjerio u nadležnost skupštini jedinice lokalne samouprave. Takođe, ističe se da predmetna odredba osporene odluke nije u saglasnosti ni sa članom 39. stav 2. alineja 11. Zakona o lokalnoj samoupravi, te Ustavom Republike Srpske (u daljem tekstu: Ustav) i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija).  Pored navedenog, davalac inicijative smatra da član 96. Odluke, s obzirom na to da se držanje pasa i mačaka u objektima kolektivnog stanovanja uslovljava saglasnošću zajednice etažnih vlasnika ili saglasnošću većine etažnih vlasnika, nije u skladu sa Ustavom, Konvencijom i Zakonom o stvarnim pravima koji jemče zaštitu prava svojine. Naime, davalac inicijative smatra da ovakvo uslovljavanje nije u skladu sa neprikosnovenošću prava svojine, u konkretnom slučaju, na stanu, koje podrazumijeva da vlasnik stana, kako se navodi, u njemu drži šta hoće, ukoliko to ne ometa ili ne ugražava ostale stanare zgrade u njihovim pravima.

Skupštine Grada Banja Luka nije dostavila odgovor na navode iz inicijative.

Odluku o komunalnom redu broj: 07-013-78/18 („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 6/18) donijela je Skupština Grada Banja Luka na osnovu člana 6. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/11 i 100/17), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 32. Statuta Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 i 26/17).

Osporenom odredbom člana 57. stav 2. Odluke propisano je da cijenu usluge utvrđuje davalac usluge, na koju saglasnost daje gradonačelnik.

Osporenim članom 96. Odluke je propisano da se u objektima ili zgradama kolektivnog stanovanja mogu držati psi i mačke uz saglasnost zajednice etažnih vlasnika ili saglasnost većine etažnih vlasnika.

Ustavom Republike Srpske je utvrđeno: da Republika, između ostalog, uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine (tačka 6. člana 68. Ustava koji je zamijenjen je Amandmanom XXXII), da opština preko svojih organa u skladu sa zakonom, uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti, te preko svojih organa u skladu sa zakonom izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije izvršavanje je povjereno opštini, obezbjeđuje izvršavanje propisa i drugih akata opštine (član 102. stav 1. tač. 2) i 6).

Sud je uzeo u obzir da je Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17) uredio komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa i način obezbjeđivanja ovog interesa, kao i organizaciju obavljanja komunalnih djelatnosti te način njihovog finansiranja (član 1), da jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje organizovano obavljanje komunalnih djelatnosti, a svojom odlukom detaljnije propisuje, između ostalog, uslove i način obavljanja komunalnih djelatnosti, te jedinicu obračuna za svaku vrstu komunalne usluge i način naplate komunalnih usluga (član 6. stav 1 tač. a) i e); da cijenu komunalne usluge utvrđuje davalac komunalne usluge, a saglasnost na cijenu daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave (član 20. stav 3).

Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19) propisano je da je Skupština predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike jedinice lokalne samouprave, koji je, u smislu ovog zakona, između ostalog, nadležan da donosi odluke i druge opšte akte i daje njihovo autentično tumačenje, kao i da daje saglasnost na cijenu komunalne usluge (član 39. st. 1. i 2. tač. 2) i 11).

Pored ovoga, Sud je imao u vidu da su Zakonom o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 i 60/11) uređeni sticanje, korišćenje, raspolaganje, zaštita i prestanak prava svojine, drugih stvarnih prava i državine (član 1. stav 1), dok Konvencija jemči da svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine, da niko ne može biti lišen imovine osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i opštim načelima međunarodnog prava te da je pravo države da primjenjuje zakone koje smatra potrebnim radi regulisanja korišćenja imovine u skladu sa opštim interesima (član 1. Protokola  broj 1).

Uzimajući u obzir izloženo Sud je utvrdio da je, saglasno navedenim ustavnim i zakonskim odredbama, Skupština Grada Banja Luka bila ovlašćena da osporenom odlukom uredi komunalni red i održavanje komunalnog reda na području grada Banjaluka.

Iako davalac inicijative nije naveo koje su odredbe povrijeđene članom 96. Odluke, iz inicijative proizlazi da su osporene odredbe suprotne odredbama Ustava i Zakona o stvarnim pravima koje se odnose na pravo svojine, kao i garancijama iz člana 1. Protokola broj 1. uz Konvenciju. S tim u vezi, u pogledu ocjene ustavnosti i zakonitosti člana 96. Odluke, Sud je utvrdio da se predmet regulisanja ove odredbe ne može dovesti u vezu sa svojinskopravnim garancijma iz Ustava i Konvencije, kao ni sa predmetom regulisanja Zakona o stvarnim pravima, a kako to čini davalac inicijative. Navedena odredba Odluke ne normira prava titulara svojine nad stanom u objektu kolektivnog stanovanja, već propisuje uslove pod kojima stanar, ne nužno i vlasnik stana, može, nesmetano, u ovakvom objektu držati pse i mačke. S tim u vezi, ukoliko vlasnik životinje propusti da postupi u skladu sa odredbom člana 96. Odluke, to se neće odraziti na svojinska prava vlasnika stana, uključujući i pravo da ga koristi u skladu sa njegovom namjenom. U ovom smislu, Sud je ocijenio da nisu osnovani navodi davaoca inicijative kojima u kontekst svojinskopravnih ovlašćenja vlasnika stana stavlja uslove koje mora ispuniti stanar da bi, u stambenoj jedinici u objektu kolektivnog stanovanja, držao pomenute kućne ljubimce.

Kada je riječ o ocjeni ustavnosti i zakonitosti člana 57. stav 2. Odluke o  komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 6/18), Sud je utvrdio da je Skupština Grada Banja Luka donijela Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom redu broj: 07-013-488/18, koja je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Banja Luka“ broj: 40/18 od 26. oktobra 2018. godine. Tačkom I Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu izmijenjena je osporena odredba člana 57. stav 2. osnovnog teksta Odluke, tako što je propisano da skupština jedinice lokalne samouprave daje saglasnost na cijenu komunalne usluge koju utvrđuje davalac usluge. Imajući u vidu da je u toku trajanja ovog postupka osporena odredba člana 57. stav 2. Odluke izmijenjena, odnosno usaglašena sa zakonom, Sud je, na osnovu člana 57. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), obustavio postupak za ocjenu njene ustavnosti i zakonitosti, cijeneći da nije potrebno donijeti odluku zbog toga što nisu otklonjene posljedice neustavnosti, odnosno nezakonitosti.

            S obzirom na to da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno, te da prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

            Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-62/18

26. juna 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>