Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачка а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. новембра 2018. године, д о н и о  ј е 

 

О  Д  Л  У  К  У

 

Утврђује се да члан 11. став 1. Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/13 и 53/14) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12).

                 

О б р а з л о ж е њ е

 

Новица Мандић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 11. Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ број 52/13). Давалац иницијативе оспорава поменуту одредбу Уредбе у односу на члан 79. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12). У образложењу наведеног давалац иницијативе указује на различит почетак признавања права на мјесечни борачки додатак, тј. борцима из члана 5. став 1. Уредбе, који су услове за остваривање овог права испунили послије 24. маја 2012. године, мјесечни борачки додатак признаје се почев од 1. јануара наредне године у односу на годину у којој су услови испуњени, док се борцима из члана 5. став 2. ове уредбе мјесечни борачки додатак признаје почев од 1. маја 2012. године. Због тога давалац иницијативе предлаже да Суд преиспита усаглашеност предметне одредбе са Уставом и законом.   

У одговору Владе Републике Српске наведено је да из садржаја иницијативе  произлази да давалац иницијативе оспорава одредбу члана 11. став 1. Уредбе о борачком додатку у односу на Устав Републике Српске и члан 79. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. С тим у вези, указује се на Одлуку овог суда број У 75/15 од 28. децембра 2016. године, којом, поред осталог, није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 11. став 1. Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/13 и 53/14). Сматрајући да је Суд већ одлучивао о истој ствари, предложено је да не прихвати дату иницијативу.

Уредбу о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ број 52/13) донијела је Влада Републике Српске на основу члана 31. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), по претходно прибављеној сагласности Борачке организације Републике Српске. Овом уредбом уређују се услови и поступак за остваривање права на борачки додатак (члан 1).

Оспореним чланом 11. Уредбе прописано је да се борцима из члана 5. став 1. ове уредбе који су услове за остваривање права на мјесечни борачки додатак испунили послије 24. маја 2012. године право на мјесечни борачки додатак признаје почев од 1. јануара наредне године у односу на годину у којој су услови испуњени (став 1), те да се борцима из члана 5. став 2. ове уредбе право на мјесечни борачки додатак признаје почев од 1. маја 2012. године (став 2).

Уредбом о измјенама Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ број 53/14) у Уредби о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ број 52/13) у члану 11. измијењен је став 2. и гласи: " Борци који су стекли право на мјесечни борачки додатак до дана ступања на снагу ове уредбе задржавају стечена права".

Одлуком Уставног суда број У-75/15 од 28. децембра 2016. године није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 11. став 1. Уредбе о борачком додатку, али у односу на прописивање из члана 82. став 1. Закона који се тиче технике исплате мјесечних примања, а не и на права на ова примања.

Уставом Републике Српске утврђено је да Република, поред осталог, уређује и обезбјеђује организацију, надлежност и рад државних органа, те борачку и инвалидску заштиту (тач. 10. и 12. Амандманом XXXII, којим је замијењен члан 68. Устава), да Влада обезбјеђује провођење и извршава законе, друге прописе и опште акте, доноси уредбе, одлуке и друга акта за извршавање закона (члан 90. тач. 3. и 4), као и да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, односно да прописи и други општи акти морају бити у сагласностиса законом (члан 108).  

Поред тога, Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) уређени су услови, начин и поступак за утврђивање статуса и права бораца, војних инвалида и чланова породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида и чланова породица лица страдалих у вршењу војне службе или у вршењу активности у вези са том службом, начин обезбјеђивања новчаних средстава и друга питања од значаја за остваривање права прописаних овим законом (члан 1). Чланом 16. ст. 1. и 2. овог закона прописано је да је мјесечно примање по овом закону, поред другог, и борачки додатак, да су годишња примања по овом закону борачки додатак и накнада за одликовање, док су чланом 30. прописана права бораца, међу којим је и право на борачки додатак. Према члану 31. овог закона, борачки додатак је мјесечно новчано примање ‒ мјесечни борачки додатак, односно годишње новчано примање ‒ годишњи борачки додатак, које борци из члана 2. ст. 1. и 2. овог закона могу да остваре на основу ангажовања у рату у зони борбених дејстава (став 1), да право на мјесечни борачки додатак борци могу да остваре с обзиром на старосну доб и категорију борца (став 2), да право на годишњи борачки додатак борци могу да остваре с обзиром на кетегорију борца, уколико не могу бити корисници мјесечног борачког додатка (став 3), те да ће Влада донијети уредбу којом се уређују услови и поступак за остваривање права на борачки додатак, уз претходно прибављену сагласност Борачке организације (став 4). Одредбама члана 79. овог закона прописано је да права на мјесечна примања припадају од првог наредног мјесеца по подношењу захтјева (став 1), да се права на годишња примања прописана овим законом признају почевши од године у којој је поднесен захтјев (став 2). Према члану 82. став 1. овог закона, мјесечна примања по овом закону исплаћују се по истеку мјесеца за који се врши исплата.

Према члану 15. тач. в) и г) Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08) Влада Републике Српске је, у спровођењу извршне власти, надлежна да обезбјеђује спровођење и извршава законе, друге прописе и опште акте, у складу са Уставом, и доноси уредбе, одлуке, смјернице, инструкције, рјешења, закључке и друге опште и појединачне акте за извршавање закона, док је чланом 43. став 2. прописано да се уредбом ближе уређују, између осталог, односи од значаја за извршавање закона.

Суд је, на основу наведених уставних и законских одредби, оцијенио да члан 11. став 1. Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/13 и 53/14) није у сагласности са чланом 79. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12). Како је поменутом законском одредбом прописано да права на мјесечна примања припадају од првог наредног мјесеца по подношењу захтјева, то је, по оцјени Суда, прописивањем као оспореном одредбом Уредбе доносилац Уредбе изашао из законских оквира и прекорачио своја уставна и законска овлашћења. Сходно одредби тачке 12. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава, а према којем Република уређује и обезбјеђује, између осталог, борачку и инвалидску заштиту, Суд је оцијенио да је у домену законодавца да пропише услове, критеријуме и начин остваривања права по основу статуса борца, а у оквиру тог и права на мјесечни борачки додатак, те коришћење и престанак права утврђених Законом. Због тога, по оцјени Суда, доносилац Уредбе није могао да оспореним чланом 11. став 1. овог општег акта пропише да се борцима из члана 5. став 1. ове уредбе који су услове за остваривање права на мјесечни борачки додатак испунили послије 24. маја 2012. године право на мјесечни борачки додатак признаје почев од 1. јануара наредне године у односу на годину у којој су услови испуњени. Влада, наиме, није овлашћена да подзаконским актом коригује услове и начин коришћења права на борачки додатак, тј. мјесечно примање појединих бораца. Такође Суд је оцијенио да је Влада Републике Српске, прописујући уредбом другачије услове и начин коришћења права на борачки додатак у односу на Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске прописане, прекорачила и Уставом утврђену надлежност из члана 90. став 1. тачка 4. Устава Републике Српске, да извршава законе. Стога је, оваквим прописивањем дошло је до повреде начела подјеле власти из члана 69. Устава, као и начела уставности и законитости из члана 108.Устава Републике Српске.  

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.       

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

Број: У-70/17

28. новембра 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>