Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

      Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5, и члана 60. став 1. тачке а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 11. јула 2018. године,  д о н и о   ј е

 

О Д Л У К У

 

Утврђује се да Одлука о комуналном реду Општине Котор Варош број: 01-022-51/10 („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 2/10) и Правилник о начину и условима одвоза и одлагања отпада број: 02-014-264/10 („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 3/10) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Душко Гламочак и Ранко Понорац, обојица из Шипрага, Котор Варош, дали су Уставном суду Републике Српске посебне иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о комуналном реду Општине Котор Варош број: 01-022-51/10 од 15. априла 2010. године („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 2/10) и Правилника о начину и условима одвоза и одлагања отпада број: 02-014-264/10 од 4. јуна 2010. године („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 3/10). У иницијативама, које су идентичног садржаја, истиче се да су оспорени акти у супротности са Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11) којим је утврђена обавеза јединице локалне самоуправе да усклади прописе о вршењу комуналних дјелатности са одредбама овог закона у року од 6 мјесеци од његовог ступања на снагу.

Суд је на сједници одржаној 20. децембра 2017. године, сагласно члану 9. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), одлучио да о иницијативама води јединствен поступак, припајајући иницијативу број У-92/17 првоприспјелој иницијативи број У-86/17.

         У одговору који је Суду доставила Скупштина Општине Котор Варош наводи се да је овај орган, на основу важећег Закона о комуналним дјелатностима, донио Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду на подручју Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 7/16), као и да је у току поступак доношења нове Одлуке о комуналном реду, чије ће усвајање створити услове за доношење новог Правилника о начину и условима одвоза и одлагања отпада. Скупштина Општине Котор Варош је, поднеском од 28. маја 2018. године, обавијестила овај суд да су оспорени акти још увијек на снази.

            Одлуку о комуналном реду број: 01-022-51/10 („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 2/10) донијела је, на сједници одржаној 15. априла 2010. године, Скупштина Општине Котор Варош на основу члана 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95), члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 29. став 2. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“ бр. 11/05 и 11/07). Оспореном одлуком уређује се комунални ред и одржавање комуналног реда на подручју општине Котор Варош, прописују се услови заузимања и начин одржавања чистоће јавних површина, изградња, одржавање и заштита зелених површина, одвожење и депоновање отпада, одводња оборинских и фекалних вода, одржавање јавне расвјете у насељу којом се освјетљавају саобраћајне и друге јавне површине, одржавање јавних објеката и уређаја.

            Правилник о начину и условима одвоза и одлагања отпада број: 02-014-264/10 („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 3/10) донио је, 4. јуна 2010. године, начелник општине Котор Варош на основу члана 43. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“ бр. 11/05 и 11/07) и члана 53. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 2/10). Оспореним правилником одређено је подручје на коме се врши редован одвоз комуналног отпада, вријеме и интензитет одвоза отпада, начин одлагања отпада и начин плаћања одвоза отпада.

Уставом Републике Српске је утврђено: да се уставно уређење Републике темељи, између осталог, на владавини права (члан 5. став 1. алинеа 4), да општина преко својих органа у складу са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, те преко својих органа у складу са законом извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини, обезбјеђује извршавање прописа и других аката општине (члан 102. став 1. став 1. тач. 2. и 6), да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, док прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108).

Суд је узео у обзир да је Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17) уредио комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, начин обезбјеђивања овог интереса, као и организацију обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања (члан 1), те да је овим законом прописано: да јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности, а да својом одлуком детаљније прописује: услове и начин обављања комуналних дјелатности, материјалне, техничке и друге услове за финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних објеката, услове за функционисање и техничко-технолошко јединство система и уређаја, опште услове које садржи уговор између даваоца и корисника комуналне услуге, услове за коришћење и престанак коришћења комуналне услуге,  могућност за субвенционисану цијену комуналне услуге, категорије корисника и услове субвенционирања и јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин наплате комуналних услуга, као и да ову одлуку доноси скупштина јединице локалне самоуправе (члан 6); да је јединица локалне самоуправе дужна да усклади прописе о вршењу комуналних дјелатности са одредбама овог закона и донесе прописане одлуке у  року од  шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона (члан 41); да ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95, 18/95 и 51/02).

Суд је констатовао да је Закон о комуналним дјелатностима који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 124/11 од 14. децембра 2011. године ступио на снагу осмог дана од дана објављивања.

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) прописано је да је Скупштина представнички орган, орган одлучивања и креирања политике јединице локалне самоуправе, који је, у смислу овог закона, између осталог, надлежан да доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење (члан 39. ст. 1. и 2. тачка 2).

Суд је на основу наведених уставних и законских одредаба утврдио да је јединица локалне самоуправе овлашћена да обезбјеђује обављање комуналних дјелатности као и да, у том смислу, а у складу са чланом 6. Закона о комуналним дјелатностима, детаљније уређује у овој области. Исто тако, Суд је утврдио да је ступањем на снагу новог Закона о комуналним дјелатностима престао да важи правни основ доношења оспорене одлуке, као и да овај закон обавезује јединице локалне самоуправе да ускладе своје опште акте са важећим законским рјешењима у овој области, те да донесу прописане одлуке у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона. Имајући у виду да из важећег Закона о комуналним дјелатностима несумњиво проистиче обавеза локалних заједница да донесу нове подзаконске акте у циљу његовог провођења, као и да овај закон не познаје могућност доношења измјена и допуна подзаконског акта који је донесен ради извршавања закона који је у међувремену престао да важи, Суд је утврдио да  је Одлука о комуналном реду Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 2/10) у супротности са важећим Законом о комуналним дјелатностима.

Такође из наведених разлога, а с обзиром на одредбе члана 41. Закона о комуналним дјелатностима, Суд је оцијенио да ни оспорени правилник није у складу са важећим Законом о комуналним дјелатностима.

Према становишту Суда, пропуст усклађивања оспорених аката са важећим Законом о комуналним дјелатностима условљава њихову неуставност у смислу члана 108. став 2. Устава.

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-86/17

11. јула 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
24.6.2019.
Дневни ред 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>