Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и  члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. новембра 2017. године,  д о н и о  је

 

О Д Л У К У

         

           Утврђује се да Правилник о условима остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности (“Службени билтен Општине Угљевик” број 8/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Законом о обезбјеђивању и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/02 и 106/09).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Јован Перић из Бијељине дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање законитости Правилника о условима остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности (“Службени билтен Општине Угљевик” број 8/16), (у даљем тексту: оспорени правилник). Давалац иницијативе сматра да је начелник Општине Угљевик, доношењем оспореног правилника, самовољно преузео право планирања и распоређивања  буџетских издатака, иако је то, како наводи, према Закону о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 52/14), у надлежности Скупштине општине. Такође, сматра да је, због наведеног, оспорени правилник у цијелости супротан члану 25. став 2. овог закона, те предлаже да Суд утврди да његове одредбе нису у сагласности са овим законом.

У одговору на наводе из иницијативе који је Уставном суду доставио начелник Општине Угљевик, поред осталог, истиче се да су наводи о несагласности оспореног правилника са чланом 25. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 52/14), као и наводи да је начелник Општине Угљевик самовољно преузео право планирања и распоређивања буџетских издатака, неосновани, те да Скупштина општине Угљевик доноси Буџет ове општине у коме се планирају приходи и расходи и да се расходи разврставају по функционалној класификацији. Поред тога, наведено је да је чланом 2. Одлуке о стављању ван снаге Правилника о условима остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности Скупштине општине Угљевик (“Службени билтен Општине Угљевик” број 3/11), начелник Општине Угљевик задужен да у року од 30 дана од ступања на снагу ове одлуке донесе нови правилник о условима остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности, те да је након тога донесен оспорени правилник и објављен у „Службеном билтену Општине Угљевик” број 8/16. С обзиром на то да поднесену иницијативу сматра неоснованом, начелник Општине Угљевик предлаже да Суд донесе рјешење о неприхватању  поднесене иницијативе.

Оспорени Правилник о условима остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности (“Службени билтен Општине Угљевик” број 8/16), начелник Општине Угљевик је донио на основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и чланова 51. и 60. Статута Општине Угљевик (“Службени билтен Општине Угљевик” бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14). Оспореним правилником су прописани услови које морају да испуњавају правна и физичка лица за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе које мора да испуни корисник након примања новчаних подстицаја, као и потребна документација.

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног правилника, Суд је, прије свега, имао у виду тачку 8. Амандмана XXXИИ на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава Републике Српске, према којој Република уређује и обезбјеђује основне циљеве и правце, поред осталих, и развоја пољопривреде и села, те одредбу члана 108. Устава, којом је утврђено да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, те да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

Поред ових одредаба Устава, Суд је у овом конкретном предмету имао у виду  одредбе Закона о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“ бр. 70/06, 20/07, 86/07 и 171/09), чијим је чланом 25. став 2. прописано да се мјере подстицаја у пољопривреди спроводе у складу са Пољопривредном стратегијом и овим законом, до износа средстава планираних буџетом Републике Српске за те намјене за одређену фискалну годину, те и одредбу члана 26. став 2, према којој корисници права остварују право на коришћење подстицајних средстава на основу захтјева у складу са овим законом и другим прописом.

Такође, у поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног правилника Суд је имао у виду и одредбе: члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), којим је прописано да општина има право да се бави свим питањима од локалног интереса која нису искључена из њене надлежности, нити додијељена неком другом нивоу власти и члана 72. истог закона, који је наведен као правни основ за доношење оспореног правилника и којим је прописано: да органи јединице локалне самоуправе у вршењу послова из своје надлежности доносе статут, пословник, одлуке, правилнике, наредбе, рјешења, упутства, закључке, препоруке и резолуције (став 1); да скупштина јединице локалне самоуправе доноси статут, пословник, одлуке, рјешења, закључке, препоруке и резолуције (став 2) и да начелник општине, односно градоначелник у вршењу послова доносе одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења и закључке (став 3); члана 25. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 52/14), у односу на који давалац иницијативе оспорава предметни правилник, којим је прописано да се уз захтјев из става 1. овог члана обавезно доставља образложење у писаној форми које садржи податке о организационој структури буџетског корисника, његовим активностима и услугама, преглед средстава и запослених који су неопходни за обављање активности и пружање услуга у оквиру буџетских издатака, као и опис и разлоге обављања активности за које се траже додатна средства, те чланова 51. и 60. Статута општине Угљевик (“Службени билтен Општине Угљевик” бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), чије одредбе су, такође, наведене као правни основ за доношење оспореног правилника, и којим су, између осталих надлежности начелника општине, прописане и надлежности да предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини, да извршава локални буџет и да доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом, те да у вршењу послова доноси одлуке, правилнике, наредбе, програме, препоруке, смјернице, упутства, рјешења и закључке као и приједлоге свих аката које доноси Скупштина општине, изузев аката које предлажу други органи.

Суд је утврдио да је одредбом члана 1. Закона о обезбјеђивању и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/02 и 106/09) прописано да се овим законом уређују извори и начин коришћења средстава усмјерених за подстицање развоја пољопривреде и села и на тај начин обезбјеђење прехрамбене сигурности становништва Републике Српске. Такође, одредбом члана 8. став 2. овог закона прописано је да План употребе средстава садржи: годишњи износ и распоред средстава по појединим намјенама, услове под којима се одобравају стредства, што се све регулише правилником, а одредбом члана 11. је прописано да ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од тридесет дана од дана ступања на снагу овог закона, донијети Правилник о условима које морају да испуњавају правна и физичка лица за коришћење подстицајних средстава.    

По оцјени овог Суда, из одредбе члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи  произлази да се општина, па тиме и начелник општине, не могу бавити питањима од локалног интереса која су искључена из њихове надлежности или су додијељена другом нивоу власти, као и да је одредбом члана 11. Закона о обезбјеђивању и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села, као леx специалис, одређена надлежност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске да правилником утврђује начин коришћења средстава усмјерених за подстицање развоја пољопривреде и села, као и услове које морају да испуњавају правна и физичка лица за остваривање подстицајних средстава. Стога је Суд оцијенио да је доношењем оспореног правилника начелник општине Угљевик, преузео надлежност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и тиме прекорачио своја законска и статутарна овлашћења, чиме је повриједио начело законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, због чега је овај правилник у цјелини, с формално правног аспекта,  несагласан са Уставом Републике Српске.

На основу наведеног Суд је оцијенио да оспорени правилник није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Законом о обезбјеђивању и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/02 и 106/09).

Оцјењујући наводе даваоца иницијативе да је начелник Општине Угљевик доношењем оспореног правилника самовољно преузео право планирања и распоређивања буџетских издатака, Суд је, имајући у виду напријед наведене одредбе Закона о буџетском систему, утврдио да се ови наводи иницијативе не могу довести у везу са тим одредбама, јер су оне по својој правној природи техничког карактера, с обзиром на то да се њима прописује поступак реализације буџетског захтјева корисника Буџета Републике.

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-106/16

29.новембра 2017. г.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
26.9.2018.
Саопштење за јавност са 235. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.9.2018.
Дневни ред 235. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.9.2018.
Саопштење за јавност са 118. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.9.2018.
Дневни ред 118. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

13.9.2018.
Саопштење за јавност са 117. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

12.9.2018.
Дневни ред 117. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

3.9.2018.
Одлука о прихватању понуде за набавку службеног моторног возила

29.8.2018.
Саопштење за јавност са 234. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.8.2018.
Дневни ред 234. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2018. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>