Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и  члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. новембра 2017. године,  д о н и о  је

 

О Д Л У К У

         

           Утврђује се да Правилник о условима остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности (“Службени билтен Општине Угљевик” број 8/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Законом о обезбјеђивању и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/02 и 106/09).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Јован Перић из Бијељине дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање законитости Правилника о условима остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности (“Службени билтен Општине Угљевик” број 8/16), (у даљем тексту: оспорени правилник). Давалац иницијативе сматра да је начелник Општине Угљевик, доношењем оспореног правилника, самовољно преузео право планирања и распоређивања  буџетских издатака, иако је то, како наводи, према Закону о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 52/14), у надлежности Скупштине општине. Такође, сматра да је, због наведеног, оспорени правилник у цијелости супротан члану 25. став 2. овог закона, те предлаже да Суд утврди да његове одредбе нису у сагласности са овим законом.

У одговору на наводе из иницијативе који је Уставном суду доставио начелник Општине Угљевик, поред осталог, истиче се да су наводи о несагласности оспореног правилника са чланом 25. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 52/14), као и наводи да је начелник Општине Угљевик самовољно преузео право планирања и распоређивања буџетских издатака, неосновани, те да Скупштина општине Угљевик доноси Буџет ове општине у коме се планирају приходи и расходи и да се расходи разврставају по функционалној класификацији. Поред тога, наведено је да је чланом 2. Одлуке о стављању ван снаге Правилника о условима остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности Скупштине општине Угљевик (“Службени билтен Општине Угљевик” број 3/11), начелник Општине Угљевик задужен да у року од 30 дана од ступања на снагу ове одлуке донесе нови правилник о условима остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности, те да је након тога донесен оспорени правилник и објављен у „Службеном билтену Општине Угљевик” број 8/16. С обзиром на то да поднесену иницијативу сматра неоснованом, начелник Општине Угљевик предлаже да Суд донесе рјешење о неприхватању  поднесене иницијативе.

Оспорени Правилник о условима остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности (“Службени билтен Општине Угљевик” број 8/16), начелник Општине Угљевик је донио на основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и чланова 51. и 60. Статута Општине Угљевик (“Службени билтен Општине Угљевик” бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14). Оспореним правилником су прописани услови које морају да испуњавају правна и физичка лица за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе које мора да испуни корисник након примања новчаних подстицаја, као и потребна документација.

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног правилника, Суд је, прије свега, имао у виду тачку 8. Амандмана XXXИИ на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава Републике Српске, према којој Република уређује и обезбјеђује основне циљеве и правце, поред осталих, и развоја пољопривреде и села, те одредбу члана 108. Устава, којом је утврђено да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, те да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

Поред ових одредаба Устава, Суд је у овом конкретном предмету имао у виду  одредбе Закона о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“ бр. 70/06, 20/07, 86/07 и 171/09), чијим је чланом 25. став 2. прописано да се мјере подстицаја у пољопривреди спроводе у складу са Пољопривредном стратегијом и овим законом, до износа средстава планираних буџетом Републике Српске за те намјене за одређену фискалну годину, те и одредбу члана 26. став 2, према којој корисници права остварују право на коришћење подстицајних средстава на основу захтјева у складу са овим законом и другим прописом.

Такође, у поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног правилника Суд је имао у виду и одредбе: члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), којим је прописано да општина има право да се бави свим питањима од локалног интереса која нису искључена из њене надлежности, нити додијељена неком другом нивоу власти и члана 72. истог закона, који је наведен као правни основ за доношење оспореног правилника и којим је прописано: да органи јединице локалне самоуправе у вршењу послова из своје надлежности доносе статут, пословник, одлуке, правилнике, наредбе, рјешења, упутства, закључке, препоруке и резолуције (став 1); да скупштина јединице локалне самоуправе доноси статут, пословник, одлуке, рјешења, закључке, препоруке и резолуције (став 2) и да начелник општине, односно градоначелник у вршењу послова доносе одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења и закључке (став 3); члана 25. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 52/14), у односу на који давалац иницијативе оспорава предметни правилник, којим је прописано да се уз захтјев из става 1. овог члана обавезно доставља образложење у писаној форми које садржи податке о организационој структури буџетског корисника, његовим активностима и услугама, преглед средстава и запослених који су неопходни за обављање активности и пружање услуга у оквиру буџетских издатака, као и опис и разлоге обављања активности за које се траже додатна средства, те чланова 51. и 60. Статута општине Угљевик (“Службени билтен Општине Угљевик” бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), чије одредбе су, такође, наведене као правни основ за доношење оспореног правилника, и којим су, између осталих надлежности начелника општине, прописане и надлежности да предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини, да извршава локални буџет и да доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом, те да у вршењу послова доноси одлуке, правилнике, наредбе, програме, препоруке, смјернице, упутства, рјешења и закључке као и приједлоге свих аката које доноси Скупштина општине, изузев аката које предлажу други органи.

Суд је утврдио да је одредбом члана 1. Закона о обезбјеђивању и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/02 и 106/09) прописано да се овим законом уређују извори и начин коришћења средстава усмјерених за подстицање развоја пољопривреде и села и на тај начин обезбјеђење прехрамбене сигурности становништва Републике Српске. Такође, одредбом члана 8. став 2. овог закона прописано је да План употребе средстава садржи: годишњи износ и распоред средстава по појединим намјенама, услове под којима се одобравају стредства, што се све регулише правилником, а одредбом члана 11. је прописано да ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од тридесет дана од дана ступања на снагу овог закона, донијети Правилник о условима које морају да испуњавају правна и физичка лица за коришћење подстицајних средстава.    

По оцјени овог Суда, из одредбе члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи  произлази да се општина, па тиме и начелник општине, не могу бавити питањима од локалног интереса која су искључена из њихове надлежности или су додијељена другом нивоу власти, као и да је одредбом члана 11. Закона о обезбјеђивању и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села, као леx специалис, одређена надлежност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске да правилником утврђује начин коришћења средстава усмјерених за подстицање развоја пољопривреде и села, као и услове које морају да испуњавају правна и физичка лица за остваривање подстицајних средстава. Стога је Суд оцијенио да је доношењем оспореног правилника начелник општине Угљевик, преузео надлежност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и тиме прекорачио своја законска и статутарна овлашћења, чиме је повриједио начело законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, због чега је овај правилник у цјелини, с формално правног аспекта,  несагласан са Уставом Републике Српске.

На основу наведеног Суд је оцијенио да оспорени правилник није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Законом о обезбјеђивању и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/02 и 106/09).

Оцјењујући наводе даваоца иницијативе да је начелник Општине Угљевик доношењем оспореног правилника самовољно преузео право планирања и распоређивања буџетских издатака, Суд је, имајући у виду напријед наведене одредбе Закона о буџетском систему, утврдио да се ови наводи иницијативе не могу довести у везу са тим одредбама, јер су оне по својој правној природи техничког карактера, с обзиром на то да се њима прописује поступак реализације буџетског захтјева корисника Буџета Републике.

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-106/16

29.новембра 2017. г.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2014. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>