Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekta

  Broj: SU- 537/22                                                                                         

  Banja Luka, 21. decembar 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           

              Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 19. i 32. stav 2. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 21. decembra 2022. godine,  d o n i o  je

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

  FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „SECTOR SECURITY ” d.o.o. Banja Luka, broj 01-378-12/22 od 12.12.2022. godine, za nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekta Ustavnog suda Republike Srspke za 2023. godinu.
  2. Sa ponuđačem „SECTOR SECURITY” d.o.o. Banja Luka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci fizičko-tehničkog obezbjeđenje objekta Ustavnog suda Republike Srspke u iznosu od 29.508,00 KM bez PDV-a, odnosno 34.524,36 KM sa PDV-om.
  3. Nabavka i plaćanje navedene usluge od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 412200 – Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

   

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Ustavni sud Republike Srpske donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke sistema za kontrolu pristupa i evidenciju prisustva zaposlenih, broj SU-507/22 od 7. decembra 2022. godine. Nakon isticanja Obavještenja o nabavci, broj 895-7-2-42-3-11/22, na Portalu javnih nabavki, proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku tražene usluge. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki su preuzeli potencijalni ponuđači:

   

  1. “AS SECURITY” Zvornik, JIB 4404546910006;
  2. “MASTER BEZBJEDNOST” D.O.O. Banja Luka JIB 4404499220004;
  3. “SEPO SECURITY“ D.O.O. Banja Luka JIB 4403641450008;
  4. “DBS” D.O.O. BANjA LUKA JIB 4403750230000;
  5. “ALPHA-SECURITY” D.O.O. BANjA LUKA JIB 402823510000;
  6. “BBS EUROPE” Istočno Sarajevo JIB 4403188520008 ;
  7. “EKAPIJA” DOO Novi Beograd, Srbija JIB 4950134590001 ;
  8. “SECTOR SECURITY” D.O.O. Banja Luka JIB 4400868380007 i
  9. “PROINTER ITSS D.O.O. BANJA LUKA - ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP” JIB 4403865130009

   

  Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-65/22 od 23. februara 2022.godine, provela je 14. decembra 2022. godine u 10:30 časova javno otvaranje prispjele ponude, što je zapisnički konstatovano. Tom prilikom Komisija za javne nabavke utvrdila je da su od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju, ponudu po kriterijumu „najniža cijena“ dostavio samo jedan ponuđač i to „SECTOR SECURITY” D.O.O. Banja Luka, sa ponudom u iznosu od 29.508,00 KM bez PDV-a, odnosno 34.524,36 KM sa PDV-om.

  S obzirom na to da je Komisija konstatovala da dostavljena ponuda ispunjava sve formalno-pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve Ustavnog suda Republike Srpske postavljene u tenderskoj dokumentaciji, jednoglasno je odlučila da se Ustavnom sudu predloži donošenje odluke kao u izreci. Imajući u vidu utvrđene činjenice iz kojih proizlazi prihvatljivost navedene ponude, Ustavni sud Republike Srpske je primjenom relevantnih odredaba navedenih u uvodu ove odluke odlučio kao u dispozitivu.

   

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                                                                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                                                         USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                                                

                                                                                                                                                                                                                         Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja