Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene u objektu Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-536/22                                                                                          

  Banja Luka, 21. decembar 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           

              Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 19. i 32. stav 2. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 21. decembra 2022. godine,  d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

  REDOVNOG ČIŠĆENjA I ODRŽAVANjA HIGIJENE

  U OBJEKTU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Perfect clean“ d.o.o. broj 134/22 od 12.12.2022. godine, za nabavku usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene u objektu Ustavnog suda Republike Srspke za 2023. godinu.
  2. Sa ponuđačem „Perfect clean“ d.o.o. Banja Luka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene u objektu Ustavnog suda Republike Srspke za 2023. godinu u iznosu od 29.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 33.930,00 KM sa PDV-om.
  3. Nabavka i plaćanje navedene usluge od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 412200 – Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Ustavni sud Republike Srpske donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene u objektu Ustavnog suda Republike Srspke za 2023. godinu, broj SU-505/22 od 7. decembra 2022. godine. Nakon isticanja Obavještenja o nabavci, broj 895-7-2-42-3-10/22, na Portalu javnih nabavki, proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku tražene usluge. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki su preuzeli potencijalni ponuđači:

   

  1. “EKAPIJA” D.O.O. Novi Beograd, Srbija JIB 4950134590001;
  2. „TOP-FIT“ D.O.O. Čelinac JIB 4402599530008;
  3. “BBS EUROPE” Istočno Sarajevo JIB 4403188520008;
  4. “DBS” D.O.O. Banja Luka JIB 4403750230000;
  5. “SAMSIC” D.O.O. Banja Luka JIB 4404386020009;
  6. “PERFECT CLEAN” D.O.O. Banja Luka 4404391530007;
  7. “TOP CLEAN” Brčko JIB 4600513560003;
  8. USLUGE I ZANATSTVO ''BIĆE ČISTO'' MARIJO ZIH SP Banja Luka JIB 4510731000002 i
  9. “B.S SISTEM” Jelah JIB 4320354260009.

  Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-65/22 od 23. februara 2022.godine, provela je 13. decembra 2022. godine u 10:30 časova javno otvaranje prispjelih ponuda, što je zapisnički konstatovano. Tom prilikom Komisija za javne nabavke utvrdila je da su od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju ponudu po kriterijumu „najniža cijena“ dostavila dva ponuđača i to :

   

          1. „TOP FIT” d.o.o. Banja Luka, ponuda broj 309-12/22 od 9.12.2022. godine sa ponuđenom cijenom u visini od 39.960,00 KM bez pdv-a;

          2. „Perfect clean“ d.o.o. Banja Luka, ponuda broj 134/22 od 12.12.2022. godine sa ponuđenom cijenom u visini od 36.000,00 KM bez pdv-a.

   

  Komisija je konstatovala da obe ponude ispunjavaju uslove za sprovođenje E-aukcije, te je odlučeno da se zakaže E –aukcija koja je zakazana za 15. decembar 2022. godine sa početkom u 13:00 časova. Nakon zaključenja E-aukcije u 13 časova i 16 minuta, te dobijanja izvještaja o toku i završetku E-aukcije od strane Agencije za javne nabavke BiH, Komisija je nastavila sjednicu istog dana u 13:30 časova. Poslije pregleda navedenog izvještaja, Komisija je konstatovala da je konačna rang lista ponuđača nakon provedene E –aukcije kako slijedi:

  1. „Perfect clean“ d.o.o. Banja Lukasa ponuđenom cijenom u visini od 29.000,00 KM bez pdv-a;

  2. „TOP FIT” d.o.o. Banja Luka – sa ponuđenom cijenom u visini od 29.964,00 KM bez pdv-a;

              Komisija je, shodno rezultatima aukcije, konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača „Perfect cleand.o.o. Banjaluka sa konačnim iznosom ponude u visini od 29.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 33.930,00 KM sa PDV-om.

  S obzirom na to da je Komisija konstatovala da dostavljena ponuda ispunjava sve formalno-pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve Ustavnog suda Republike Srpske postavljene u tenderskoj dokumentaciji, jednoglasno je odlučila da se Ustavnom sudu predloži donošenje odluke kao u izreci. Imajući u vidu utvrđene činjenice iz kojih proizlazi prihvatljivost navedene ponude, Ustavni sud Republike Srpske je primjenom relevantnih odredaba navedenih u uvodu ove odluke odlučio kao u dispozitivu.

   

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                                                                                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                                                          USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                                                                                                                                             Mr Džerard Selman, s.r. 

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja