Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku sistema protiv provala za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-508/22                                                                                              

  Banja Luka, 7. decembar 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            Na osnovu čl. 87. stav 3. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 7. decembra 2022. godine, d o n i o  je

   

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU SISTEMA PROTIV PROVALA ZA NOVU ZGRADU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Sector security“ d.o.o. Banja Luka, broj 01/2200100745 od 7. novembra 2022. godine za nabavku sistema protiv provala za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske.
  2. Sa ponuđačem „Sector security“ d.o.o. Banja Luka će se zaključiti ugovor za javnu nabavku sistema protiv provala za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske u vrijednosti od 5.013,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.865,21 KM sa PDV-om.
  3. Rashodi za plaćanje navedene robe od ponuđača vršiće se sa pozicije grupe 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-457/22 od 7. novembra 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za javnu nabavku sistema protiv provala za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske u procjenjenoj vrijednosti do 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno do 7.020,00 KM sa PDV-om. U cilju izbora najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za nabavku navedene robe pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „Sector security“ d.o.o. Banja Luka.

  S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača „Sector security“ d.o.o. Banja Luka u vrijednosti od 5.013,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.865,21 KM sa PDV-om, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.


                                                                                                                                                                                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                                                                                                                                                              USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                                           

                                                                                                                                                                                                                               Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja