Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za održavanje i popravku vozila

  Broj: SU- 117/22                                                                                              

  Banja Luka, 30. mart 2022.                                                                                                                                                                                                            

              Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj  30. marta 2022. godine, d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA ODRŽAVANjE I POPRAVKU VOZILA

   

              1.  Prihvata se ponuda ponuđača „AUTO-KOMERC V.S.“ Banjaluka za održavanje i popravku vozila Ustavnog suda Republike Srpske.

              2. Sa ponuđačem „AUTO-KOMERC V.S.“ Banjaluka će se zaključiti ugovor za održavanje i popravku vozila za 2022. godinu u iznosu od 4.273,48 KM bez PDV-a, odnosno 4.999,97 KM                sa PDV-om.

             3. Rashodi za plaćanje održavanja i popravku vozila vršiće se sa pozicije 412500 – Rahodi za tekuće održavanje.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-68/22 od 23. februara 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku usluga održavanja i popravke vozla Ustavnog suda Republike Srspke. U cilju izbora najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu uslugu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „AUTO-KOMERC V.S.“ Banjaluka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača AUTO-KOMERC V.S.“ Banjaluka u ukupnom iznosu od 4.273,48 KM bez PDV-a, odnosno 4.999,97 KM sa PDV-om, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

  Dostaviti:               
  - web stranica,                                                                    PREDSJEDNIK 

  - ponuđač,                                                        USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                      

  - računovodstvo,                                                                       

  - a/a                                                                                Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja