Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za održavanje higijene u 2022. godini

  Broj: SU- 115/22                                                                                        

  Banja Luka, 30. mart 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

              Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 30. marta 2022. godine, d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU

  MATERIJALA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE U 2022. GODINI

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Keckom“ d.o.o. Banjaluka za nabavku sredstava za održavanje higijene u 2022. godini.

  2. Sa ponuđačem „Keckom“ d.o.o. Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci sredstava za održavanje higijene u iznosu 2.599,95 KM bez PDV-a, odnosno 3.041,94 KM sa PDV-om.

  3. Rashodi za plaćanje materijala za održavanje higijene vršiće se sa pozicije 412300 – Rahodi za režijski materijal.

    

  O b r a z l o ž e nj e

   

              Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-70/22 od 23. februara 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku sredstava za održavanje higijene. U cilju izbora najpovoljnijih uslova za zaključenje ugovora za navedenu robu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „Keckom“ d.o.o. Banjaluka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača „Keckom“ d.o.o. Banjaluka u ukupnom iznosu od 2.599,95 KM bez PDV-a, odnosno 3.041,94 KM sa PDV-om, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

  Dostaviti:               
  - web stranica,                                                                  PREDSJEDNIK 

  - ponuđač,                                                         USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                      

  - računovodstvo,                                                                       

  - a/a                                                                                 Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja