Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за консултантске услуге

  Број: СУ- 89/20                                                                                           

  Бања Лука, 12. март 2020.                                                                                                                                                                                                                                                 

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“,  број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3 и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015 године, и Плана јавних набавки за 2020. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 12. марта 2020. године, д о н и о је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ 

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „АТЕК ПЛУС“ д.о.о. Бањалука за набавку консултантских услуга при изради тендерске документације за набавку радова на Изградњи зграде Уставног суда Републике Српске и Надзора над изградњом зграде Уставног суда Републике Српске.

  2. Са понуђачем АТЕК ПЛУС“ д.о.о. Бањалука  Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци консултантских услуга при изради тендерске документације за набавку радова на Изградњи зграде Уставног суда Републике Српске и Надзора над изградњом зграде Уставног суда Републике Српске у износу од 6.435,00 КМ.

  3. Расходи за плаћање консултанских услуга вршиће се  позиције 412700 – Расходи за струче услуге.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

              Уставни суд Републике Српске је Одлуком о покретању поступка јавне набавке консултанске услуге, број СУ-72/20  од 26. фебруара 2020. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку наведених консултанских услуга. У циљу избора најповољнијих услова за закључивање уговора за предметну набавку приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „АТЕК ПЛУС“ д.о.о. Бањалука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „АТЕК ПЛУС“ д.о.о. Бањалука у укупном износу од 6.435,00 КМ, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

                                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                     УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                      Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења