Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 236. сједнице Уставног суда Републике Српске
236. сједница

Бања Лука, 31. октобар 2018.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 236. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

У Бањој Луци је данас, 31. октобра 2018. године, одржана Двије стотине и тридесет и шеста сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Тако је Уставни суд, између осталих одлука које је усвојио на данашњој сједници, донио и одлуку број У-3/16 којом је утврдио да одредба чланa 160а. Закона о уређењу простора и грађењу није у сагласности са Уставом Републике Српске. Уставни суд је оцијенио да је неусаглашеност оспорених одредби, којима је прописана накнада за легализацију бесправно изграђених објеката, резултат тога што су њима предметне накнаде одређене на неједнак начин у односу на накнаде које су дужни плаћати легални градитељи објеката. Тиме је, према оцјени Уставног суда, овакво разликовање између инвеститора легалних и нелегалних објеката супротно гаранцијама равноправности грађана и правне једнакости пред законом из члана 10. Устава Републике Српске.

Такође, Устави суд је донио и одлуку број У-47/17 којом је утврђено, између осталог, да поједине одредбе Правилника о спровођењу континуиране едукације нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о здравственој заштити и Законом о Републичкој управи. Уставни суд је, наиме, утврдио да је министар здравља и социјалне заштите, као доносилац оспореног Правилника, прекорачио своја овлашћења приликом одређивања поступка и критеријума на основу којих се врши акредитација програма континуиране едукације, те обавеза организатора едукације, јер овакво нормирање нема правни основ у хијерархијски вишем акту тако да из њега не могу проистицати права и обавезе субјеката права.

Поред већ наведених одлука, Уствни суд је донио и одлуку број У-62/17 којом је утврдио да члан 120. Правилника о унутрашљој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашљих послова Републике Српске у дијелу који гласи: „Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Одлуке о давању сагласности Владе Републике Српке у „Службеном гласнику Републике Српске“ [...]“ није у сагласности са Уставом Републике Српске. Наиме, имајући у виду да уставна одредба ступање на снагу општих аката условљава њиховим претходним објављивањем, а да из садржине предметне одредбе произлази да ступање на снагу Правилника, независно од дана објављивања, везује за објављивање Одлуке о давању сагласности Владе Републике Српске у службеном гласилу, Уставни суд је утврдио да оспорена одредба у овоме дијелу није у сагласности са чланом 109. став 1. Устава.

Уставни суд је на данашњој сједници такође донио и одлуку број У-69/17 којом је утврђено да члан 2. став 2. у дијелу којим је прописано: „[...] која није била прописана тим законом.“ и члан 56. став 2. тачка 2. Кривичног законика Републике Српске нису у сагласности са Уставом Републике Српске. Неуставност наведених одредаба очитује се у томе што је Уставни суд оцијенио да је њиховим прописивањем законодавац одступио од уставног начела законитости, тј. да у наведеном дијелу оспорене законске одредбе није довољно конкретизовао уставну гаранцију која изричито јемчи да се не може изрећи казна која за кривично дјело није законом била предвиђена. Односно, да се ни правилима о одмјеравању казне за дјела у стицају не може прописати могућност изрицања друге врсте казне умјесто оне која је прописана за конкретно кривично дјело.

Напосљетку, Уставни суд је донио и одлуку број У-101/17 којом је утврђено да тачка I Одлуке о висини трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске није у сагласности са Уставом Репубике Српске и Законом о адвокатури Републике Српске. Оспореном одредбом, којом је прописано да се висина трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске утврђује у износу од 7000,00 КМ, висина трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, према оцјени Уставног суда, прописана је паушално и арбитрарно, што је супротно гаранцијама уставног начела владавине права. Уставни суд је, наиме, оцијенио да појам „трошкови“ мора да подразумијева стварне трошкове поступка уписа у Именик, засноване на објективним показатељима. Стварни трошкови уписа у Именик адвоката су новчани израз стварних утрошака појединих елемената поступка, те не могу представљати приход Адокатске коморе у паушалном износу.

Уставни суд је, поред наведених одлука, такође донио одлуке и у предметима број У-46/17, У-97/17, У-104/17 и У-107/17 којима је одбио приједлоге, односно није прихватио иницијативе за оцјену уставности Закона о стечају, Закона о ветеринарству у Републици Српској и Закона о судовима Републике Српске, као и оцјену појединих подзаконских нормативних аката. У предмет број У-90/17 Уставни суд је донио рјешење којим је обуставио поступак јер су престали постојати процесни разлози за његово даљње вођење.

Поред одлучивања о предметима из домена уставносудске надлежности, Уставни суд је одлучивао и о другим питањима везаним за своје редовно пословање.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења