Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o nabavci kancelarijskog materijala u 2022. godini

  Broj: SU- 118/22                                                                                         

  Banja Luka, 30. mart 2022.                                                                                       

                                                                                                                 

              Na osnovu člana 9. st. 1. i 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj  30. marta 2022. godine, d o n i o  je

   

  ODLUKU O NABAVCI

  KANCELARIJSKOG MATERIJALA U 2022. GODINI

   

              1. Prihvata se ponuda ponuđača „Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida“ Banjaluka za nabavku kancelarijskog materijala.

              2. Sa ponuđačem „Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida“ Banjaluka će se zaključiti rezervisani ugovor za nabavku kancelarijskog materijala za 2022. godinu u iznosu od 5.662,80 KM bez PDV-a, odnosno 6.625,48 KM sa PDV-om.

              3. Rashodi za plaćanje kancelarijskog materijala vršiće se sa pozicije 412300 – Rahodi za režijski materijal.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-67/22 od 23. februara 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Ustavnog suda Republike Srspke. Nakon ispitivanja tržišta i traženja pismenog prijedloga cijene od ponuđača u smislu člana 9. stav 1. i 2. Zakona o javnim nabavkama, Ustavni sud Republike Srpske je na temelju ponuđene cijene kancelarijskog materijala odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

  Dostaviti:               
  - web stranica,                                                            PREDSJEDNIK 

  - ponuđač,                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                      

  - računovodstvo,                                                                        

  - a/a                                                                             Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja