Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku ugostiteljskih usluga

  Broj: SU- 370 /21

  Banja Luka,  22. decembar 2021. 

   

              Na osnovu čl. 64. stav 1. tačka b, 70. stav. 1. 3. i 6. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 22. decembra 2021. godine, d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA UGOSTITELjSKE USLUGE

   

  1.Prihvata se ponuda ponuđača restoran „CITADELA“–Vukelić Božica i ostali preduzetnici ortaci, ulica Kralja Alfonsa XIII broj 2, Banja Luka broj 10-12/2021 od 22. decembra 2021. godine za ugostiteljske usluge (ručak za 24 osobe) za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske.

  2.Ustavni sud Republike Srpske će sa ponuđačem zaključiti ugovor o nabavci iz tačke 1. ove odluke na vrijednost ukupne potrošnje, a prema dostavljenoj ponudi.

  3.Rashodi za plaćanje vršiće se sa pozicije 412 900 – Rashodi po osnovu reprezentacije.

  Obrazloženje

              Imajući u vidu potrebu za restoransko-ugostiteljskim uslugama, Ustavni sud Republike Srpske je pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma. U cilju izbora najpovoljnijih usluga za zaključivanje ugovora za navedenu nabavku putem direktnog sporazuma pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača restoran „CITADELA“–Vukelić Božica i ostali preduzetnici ortaci, Banja Luka. Imenovani ponuđač je u roku dostavio traženu ponudu-cjenovnik za pružanje restoransko-ugostiteljskih usluga za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske, te je konstatovano da je ista kvalifikovana i prihvatljiva. S obzirom na prihvatljivu ponudu navedenog ponuđača, ugovor će se zaključiti na vrijednost ukupne potrošnje, a prema dostavljenoj ponudi, te je Ustavni sud Republike Srpske odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

   

        Dostavljeno:                                                                                     PREDSJEDNIK

    1. Izabranom ponuđaču,                                                USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

    2. Računovodstvo,                                                                            Mr Džerard Selman s.r.

    3. Arhiva.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja