Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o poretanju postupka za nabavku ugostiteljskih usluga

  Broj:  SU- 368/21

  Banja Luka, 22. decembar 2021.

   

  Na osnovu čl. 18. stav 1, 87. stav 3. i 90. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 12. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-20/15 od 28. januara 2015. godine, Ustavni sud Repulike Srpske, na sjednici održanoj 22. decembra 2021. godine, d o n i o  j e

   

  O D L U K U

  O  POKRETANjU  POSTUPKA  JAVNE  NABAVKE  

   

  I

  1. Pokreće se postupak nabavke ugostiteljskih usluga, JRJN 55300000-3 (Usluge restorana i usluge posluživanja hranom) za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske.

  2. Javna nabavka će se provesti po postupku direktnog sporazuma, zaključivanjem ugovora sa ponuđačem, koji je na osnovu prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

  3. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 2.991,45 KM, odnosno 3.500,00 KM sa PDV-om.

  4. Nabavka i plaćanja navedene usluge od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 412 900 – Rashodi po osnovu reprezentacije.

  II

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                     PREDSJEDNIK                       

                                                                                                 USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                                 Mr Džerard Selman s.r.

  Dostavljeno:

  1. Računovodstvo,

  2. Arhiva.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja