Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за осигурање имовине за 2021/2022. годину

  Број: СУ- 307/21                                                                             

  Бања Лука, 27. октобар 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 27. октобра 2021. године,

  д о н и о  ј е

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЗА 2021/2022. ГОДИНУ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Wiеner osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. Бањалука, broj: 001-19476/21 od 11.10.2021. године за осигурање имовине за 2021/2022. годину.

  2. Са понуђачем „Wiеner osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор за осигурање имовине за 2021/2022. годину у износу од 989,12 КМ.

  3. Расходи за плаћање услуге осигурања имовине вршиће се са позиције 412700 – Раходи за стручне услуге.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је планом набавки за 2021. годину, планирао осигурање имовине у процјењеној вриједности до 1.500,00 КМ путем директног споразума. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Wiеner osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Wiеner osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. Бања Лука у укупном износу од 989,12 КМ, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                   Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења