Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ-94 /21                                                                                           

  Бања Лука, 31. март 2021.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године, д о н и о је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЉЕТЊИХ АУТО ГУМА ЗА  СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ

   

           1. Прихвата се понуда понуђача „Аутоцентар-Меркур“ д.о.о. Бањалука за набавку љетљих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске у 2021. години.

           2. Са понуђачем „Аутоцентар-Меркур“ д.о.о Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске у 2021. години у износу од 2.733,45 КМ.

           3. Расходи за плаћање робе - љетњих ауто гума у 2021. години вршиће се са позиције 516140 – Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, одјеће, обуће и сл.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

              Уставни суд Републике Српске је планом набавки за 2021. годину, планирао набавку љетњих ауто гума у процјењеној вриједности до 4.000,00 КМ путем директног споразума. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену робу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Аутоцентар-Меркур“ д.о.о Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Аутоцентар-Меркур“ д.о.о Бања Лука у укупном износу од 2.733,45 КМ Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

                                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                 УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                                  Мр Џерард Селман с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења