Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka za nabavku kancelarijskog materijala u 2020. godini

  REPUBLIKA SRPSKA

  USTAVNI SUD

   

  Broj: SU- 110/20                                                                                         

  Banja Luka, 7. april 2020.

                                                                                                               

              Na osnovu člana 9. st. 1. i 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13 i 90/14), i Plana javnih nabavki za 2020. godinu, Ustavni sud Republike Srpske je na sjednici održanoj 7. aprila 2020. godine, donio je

   

  ODLUKU ZA NABAVKU

  KANCELARIJSKOG MATERIJALA U 2020. GODINI

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida“ Banjaluka za nabavku kancelarijskog materijala sa kojim će Ustavni sud Republike Srpske zaključiti Rezervisani ugovor o nabavci kancelarijskog materijala u iznosu do 7.020,00 KM.

  2. Rashodi za plaćanje materijala za održavanje higijene vršiće se sa pozicije 412300 – Rahodi za režijski materijal.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

              Nakon ispitivanja tržišta i traženja pismenog prijedloga cijene od ponuđača u smislu člana 9. stav 1. i 2. Zakona o javnim nabavkama, Ustavni sud Republike Srpske je na temelju ponuđene cijene kancelarijskog materijala odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

  Protiv ove odluke nezadovoljan učesnik u postupku ima pravo žalbe Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ovoga Suda u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                      Mr Džerard Selman,s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja