Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za održavanje vozila

  REPUBLIKA SRPSKA

  USTAVNI SUD

   

  Broj: SU- 109/20                                                                                              

  Banja Luka, 7. april 2020.                                                                        

                                                                                                                             

   

              Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 3. i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2020. godinu, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 7. aprila 2020. godine, d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA ODRŽAVANjE VOZILA

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „AUTOKOMERC V.S.“ Banjaluka za održavanje vozila Ustavnog suda Republike Srpske.

  2. Sa ponuđačem „AUTOKOMERC V.S.“ Banjaluka će se zaključiti ugovor za odžavanje vozila za 2020. godinu po vrijednosti norma sata za vozila van garancije 29,34 KM + PDV i za vozila u garanciji po vrijednosti norma sata od 36,41 KM + PDV.

  3. Rashodi za plaćanje održavanja vozila vršiće se sa pozicije 412500 – Rahodi za tekuće održavanje.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

              Ustavni sud Republike Srpske je planom nabavki za 2020. godinu, planirao održavanje vozila u procjenjenoj vrijednosti do 7.000,00 KM putem direktnog sporazuma. U cilju izbora  najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu uslugu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „AUTOKOMERC V.S.“ Banjaluka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača „AUTOKOMERC V.S.“ Banjaluka u ukupnom iznosu do 7.000,00 KM, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                      Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja