Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о покретању поступка јавне набавке консултантске услуге

  Број:  СУ- 72/20                                                      

  Бања Лука, 26. фебруар 2020. године                                                                                         

                        

  На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), члана 12. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 26. фебруара 2020. године, д о н и о  ј е

   

  О Д Л У К У

  О  ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ  

   

  I

  1. Покреће се поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку консултантских услуга при изради тендерске документације за набавку радова на Изградњи зграде Уставног суда Републике Српске и Надзора над изградњом зграде Уставног суда Републике Српске.

  2. Набавка и плаћања набављене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 412700 – Расходи за струче услуге.

   

  II

   

  Поступак набавке и одабира понуђача проводиће Комисија за набавке Уставног суда Републике Српске, у складу са критеријима који су предвиђени Законом о јавним набавкама и Правилником о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске.

   

  III

   

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

   

   

                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                       

                                                                                                 УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                  Мр Џерард Селман, с.р.

  Достављено:

  1. Члановима комисије,
  2. Архиви,
  3. Рачуноводству.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   

                                                                                                                                                                                                                                        

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења