Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku službenog motornog vozila

  Broj: SU- 221/18                                                                                         

  Banja Luka, 29. avgust 2018.                                                                     

             

              Na osnovu člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14) i Plana javnih nabavki za 2018. godinu, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 29. avgusta 2018. godine,    d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „AUTORAD“ d.o.o. Pelagićevo za nabavku službenog motornog vozila za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske prema uslovima iz Obavještenja o nabavci broj 895-1-1-5-3-2/18 od 10. jula 2018. godine.

  2. Sa ponuđačem „AUTORAD“ d.o.o. Pelagićevo Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima nabavke službenog motornog vozila za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske, u iznosu do 76.597,56 KM. Rashodi za plaćanje nabavke službenog motornog vozila za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske vršiće se sa pozicije 511300 – Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.

   

  Obrazloženje

   

              Komisija za nabavke Ustavnog suda Republike Srpske razmotrila je, 6. avgusta 2018. godine, kao jedinu prispjelu, ponudu ponuđača  „AUTORAD“ d.o.o. po predmetnom otvorenom postupku – javne nabavke roba. Rukovodeći se metodologijom najniže cijene, Ustavni sud Republike Srpske je, na prijedlog Komisije za nabavke, u skladu sa članom 70. st 1 i 3. Zakona o javnim nabavkama i člana 19. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

              Protiv ove odluke nezadovoljan učesnik u postupku ima pravo žalbe Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ovog Suda u roku od pet dana od dana prijema odluke.                                                                                    

   

   

  PREDSJEDNIK

  USTAVNOG SUDA

  Mr Džerard Selman, s.r.

   

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja