Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
odluke o prihvatanju ponude za nabavku materijala za održavanje higijene

  Broj: SU- 63/18                                                                                           

  Banja Luka, 28. februar 2018.                                                                                                                                 

   

              Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 3 i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-20/15 od 28. januara 2015 godine i Plana javnih nabavki za 2018. godinu, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 28. februara 2018. godine, d o n i o   je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU

  MATERIJALA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE U 2018. GODINI

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Keckom“ d.o.o. Banjaluka za nabavku materijala za održavanje higijene u 2018. godini.

  2. Sa ponuđačem „Keckom“ d.o.o. Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci materijala za održavanje higijene u iznosu od 2.550,07 KM.

  3. Rashodi za plaćanje materijala za održavanje higijene vršiće se sa pozicije 412300 – Rahodi za režijski materijal.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

              Ustavni sud Republike Srpske je planom nabavki za 2018. godinu, broj SU-29/18 od 31. januara 2018. godine, planirao nabavku materijala za održavanje higijene u procjenjenoj vrijednosti do 3.000,00 KM putem direktnog sporazuma. U cilju izbora  najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu nabavku pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponudjača od ponuđača „Keckom“ d.o.o. Banja Luka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponudjača „Keckom“ d.o.o. Banja Luka u ukupnom iznosu od 2.550,07 KM, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                    Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja