Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku motornog euro–dizel goriva u 2018. godini

  Broj: SU- 64/18                                                                                           

  Banja Luka, 28. februar 2018.               

                                                                                                                   

  Na osnovu člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 2. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2018. godinu, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 28. februara 2018. godine, d o n i o   je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU MOTORNOG GORIVA U 2018. GODINI

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Nestro Petrol“ a.d. Banjaluka za nabavku motornog goriva euro-dizel prema uslovima iz Obavještenja o nabavci broj 895-7-1-1-3-1/18 od 2. februara 2018. godine.

  2. Sa ponuđačem „Nestro Petrol“ a.d Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima nabavke motornog goriva euro-dizel u iznosu od 1,852 KM/lit, u ukupnom iznosu do 14.000,00 KM na godišnjem nivou od dana potpisivanja ugovora.

  3. Rashodi za plaćanje usluge osiguranja vozila vršiće se sa pozicije 412630 – Rahodi po osnovu utroška goriva.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

              Komisija za nabavke Ustavnog suda Republike Srpske razmotrila je 14. februara 2018. godine prispjele ponude po predmetnom konkurentskom zahtjevu. Rukovodeći se metodologijom najniže cijene, Ustavni sud Republike Srpskeje, na prijedlog Komisije za nabavke u skladu sa članom 70. st 1 i 3. Zakona o javnim nabavkama i člana 19. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

              Protiv ove odluke nezadovoljan učesnik u postupku ima pravo žalbe Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ovog Suda u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                      Mr Džerard Selman, s.r. 

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja