Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku kancelarijskog materijala

  Broj: SU- 65/18                                                                                           

  Banja Luka, 28. februar 2018.

                                                                                                                            

              Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 3. i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2018. godinu, Ustavni sud Republike Srpske je na sjednici održanoj 28. februara 2018. godine, donio

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU

  KANCELARIJSKOG MATERIJALA U 2018. GODINI

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida“ a.d. Banjaluka za nabavku kancelarijskog materijala.

  2. Sa ponuđačem „Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida“ a.d. Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci kancelarijskog materijala u iznosu od 5.127,53 KM.

  3. Rashodi za plaćanje kancelarijskog materijala vršiće se sa pozicije 412300 – Rahodi za režijski materijal.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Nakon ispitivanja tržišta i traženja pismenog prijedloga cijene od ponuđača u smislu člana 90. Zakona o javnim nabavkama i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske je na temelju ponuđene cijene kancelarijskog materijala odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

  Protiv ove odluke nezadovoljan učesnik u postupku ima pravo žalbe Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ovoga Suda u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                      Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja